Nils Bildt; Ideologin lever


1992


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

-NILS BILDT:
Ideologin lever
Den ideologiska debatten måste
gå vidare även om de vänsterintellektuella retirerat från ledaroch kulturredaktionerna.
Vårt framtida samhälle förverkligas inte bara därför att
motståndarnas bild av drömsamhället var felaktig.
Det är nu ideerna skall formas som skall bära långt in i
nästa sekel.
Nils Bildt är civilekonom.
N
u när den ideologiska debatten
på ledar- och kultursidor har
tystnat tar flera moderater det till
intäkt för att vi inte behöver föra en ideologisk debatt längre, eftersom motståndet
har upphört.
Vänsterintelligentian i Sverige har med
sitt sista uns av självbevarelsedrift
retirerat från ledar- och kulturredationerna, efter decenniers predikande av en historisk falskhet och förljugenhet.
Att ta deras historiska fiasko till intäkt
för att själv komma till ro kan bli lika
ödesdigert, eftersom en ideologis värde
inte bara bestäms av dess riktighet, utan
även av dess acceptans, anpassningsförmåga och förverkligande.
Att upphöra med den ideologiska debatten nu ger ett intryck av att den politiska idedebatten förs helt fristående från
verkligheten, att idedebatten bara är en
slags polemik mot andra ideer, och inget
annat.
Det framtida samhälle vi vill se förverkligat, förverkligas inte bara för att
motståndarnas bild av drömsamhället var
felaktig.
Det framtida samhälle vi vill se finns
inte idag. Tvärtom, hela samhället, vart än
vi ser, är fullt av gamla förlegade socialistiska felsyner.
Så länge dessa finns i tankevärlden hos
politiker, reglerare och regelhanterare
behöver vi föra en ideologisk debatt, för
att förändra deras felsyn, förändra verkligheten och förnya samhällsformerna.
En ideologi är för min del vår bild av
framtiden, av det samhälle vi uppfattar
som det bästa, som vi ser att vi kan förverkliga när vi entusiasmerar hela vår omgivning att delta i byggandet.
Vi måste göra den bilden tydlig för alla
52
och sedan, med all vår förmåga, arbeta för
att förverkliga den nu, idag.
Vi måste göra bilden av det framtida
samhället så tydlig att alla kan se sig själva
i det bättre samhället, ett samhälle som
tillfredsställer deras önskemål och erbjuder dem ett rikare och bättre liv än dagens.
Mycket återstår
Så länge vi inte kan bestämma över våra
barns utbildning och så länge vi inte har
valfrihet för alla ~änster och varor behö-
ver vi en ideologi som sätter familjens och
individernas frihet främst.
Så länge vi inte kan ge alla hjälpbehö-
vande vård och så länge alla människor
inte känner sig delaktiga behöver vi en
ideologi som bygger upp ett samhälleligt
ansvar.
Så länge vi inte går trygga på gatorna
och så länge vanliga medborgare inte kan
göra sig förstådda i de myriader av regler
som reglerar vår tillvaro, behöver vi en
ideologi som skyddar medborgarna mot
staten och som etablerar rättvisa.
Så länge vi inte alla äger våra bostäder
och har en ekonomisk trygghet och så
länge arbetslösheten finns och vi inte har
en industriell nyutveckling, behöver vi en
marknadsorienterad ideologi, som främjar tillväxt och gör alla ekonomiskt oberoende.
Så länge vi inte har en internationell
stabilitet, en jämn ekonomisk utveckling
och en lösning av globala problem som
svält, sjukdomar och miljöförstöring behöver vi en ideologi som betonar vårt internationella ansvar.
Så länge dessa mål inte är nådda, behö-
ver vi en ideologisk debatt för att säkra
målens förverkligande.
Inte något statiskt
En ideologi är inte något statiskt. Den på-
verkas hela tiden av utvecklingen, eftersom utvecklingen påverkar vår vardag,
som i sin tur ligger till grund för våra värderingar.
Aldrig någonsin har utvecklingen gått
fortare än nu. Aldrig någonsin har den
tekniska utvecklingen skapat så många
möjligheter som nu. Aldrig någonsin har
därför gamla etablerade föreställningar
raserats snabbare än nu och aldrig någonsin har samtidigt så många nya frågeställningar aktualiserats.
Det framtida samhälle vi vill se
finns inte idag. Tvärtom, hela samhället, vart än vi ser, är fullt av
gamla förlegade socialistiska felsyner.
Hur kan utvecklingen och krympningen av mikroelektroniken påverka fabriksprocesser och utveckla människors vardag, genom att ge dem helt nya möjligheter att bli informerade och att informera
andra?
Hur kan nya fiberoptiska länkar knyta
samman länder och marknader och lägga
grund för en ny och mer ekonomisk
världsordning samt en utveckling av nya
globala tjänster?
Hur kan mikroelektroniken och fiberoptiken kombineras inom nyhetsöverföringen och sopa bort de sista diktaturerna, som lever på den falska föreställningen att de kan monopolisera åsiktsbildningen?
Hur kan nya materiallegeringar påverka energianvändningen i världen?

Hur kan den nya biotekniken påverka
växtodlingen och minska nöden?
Hur kan gentekniken förhindra sjukdomar och lindra lidandet?
Det är nu ideerna skallformas som
skall bära långt in i nästa sekel.
Nu formas ideerna
Eftersom en ideologi är en bild av ett
framtida önskvärt samhälle, så måste den
utvecklas med hjälp av de möjligheter utvecklingen i sig skapar.
Aldrig någonsin har förutsättningarna
varit bättre att utveckla vår ideologi med
53
hjälp av alla de möjligheter tekniken nu
skapar, för att därmed bygga upp en bild
av det attraktiva samhälle vi vill övertyga
alla andra om att förverkliga, tillsammans.
Det är nu ideerna skall formas som
skall bära långt in i nästa sekel.
Tankens frihet lägger grund för forskningens frihet, som via de fria marknaderna, skapar förutsättningar för förverkligandet av alla de mål som vi som medborgare har.
Det är den friheten som möjliggör ett
samhälleligt ansvar för de svaga, de sjuka
och för våra grannar och medmänniskor,
som har det svårt och behöver hjälp.
Det är enbart den friheten som skapar
förutsättningarna att lösa de problem som
mänskligheten står inför det kommande
seklet.