Nato enda garanten för svensk säkerhet

Den 15 maj ska försvarsberedningen lägga fram sin säkerhetspolitiska rapport. Hans Wallmark, som sitter i beredningen, har redan pekat på vikten av att ta debatten om ett Nato-medlemskap, vilket artikelförfattarna, Mikael Eskman och Erik Hafström, välkomnar.

”Ett Nato-medlemskap ger Sverige större möjligheter att ta ansvar för och påverka en organisation som är central för vår egen och Europas säkerhet. Med anledning av vad som sker i vårt närområde är det nödvändigt att ta debatten.”

Så skriver Hans Wallmark i en debattartikel den 7 april (GP). Wallmark är moderat försvarspolitiker, ledamot i riksdagens försvarsutskott samt försvarsberedningen, som om två veckor lägger fram sin säkerhetspolitiska rapport.

Moderaterna som parti har tagit ställning i frågan om medlemskap i den demokratiska försvarsalliansen, men är för närvarande inte drivande i den frågan. Ett ställningstagande från en ledande försvarspolitiker är därför uppskattat på många håll i partiet.

Nato som ursprungligen bildades 1949 för att försvara Europa mot sovjetiskt angrepp har efterhand förvandlats till en internationell säkerhetsorganisation med uppgifter som global krishantering, deltagande i statsbyggnad, stöd vid olika typer av katastrofer och ett utvecklat samarbete med flera internationella organisationer som FN, EU och OSSE.

Av EUs 28 medlemsländer omfattas 26 av Nato-medlemskap. Nato är den enda demokratiska försvarsalliansen i världen, där huvuddelen av befolkningen lever under odemokratiska/diktatoriska förhållanden. De två största odemokratiska nationerna med globalt inflytande är Kina och Ryssland, som även är permanenta medlemmar av FNs säkerhetsråd och där innehar vetorätt.

Efter det ryska angreppet på Ukraina och annekteringen av Krim där Ryssland brutit varje tillgängligt avtal som reglerar förhållandet mellan självständiga stater, blir behovet av en kvalificerad försvarspolitisk strategi för nationer i Rysslands geopolitiska närområde än mer påtagligt.

För mindre nationer föreligger i realiteten inget annat säkerhetspolitiskt alternativ än försvarspolitisk samverkan med andra demokratiska nationer i närområdet, Europa eller globalt.

Tidpunkten för en offentlig debatt huruvida Sverige skall ansluta till Nato som fullvärdig medlem eller ej, är i dagsläget högaktuell.

De senaste årens moderata försvarspolitik håller sakta men säkert på att förändras. Det är inte längre tal om att Sverige främst skall ha ett insatsförsvar för internationella operationer, utan nu blir även invasionsförsvar aktuellt. Detta för att kunna försvara större områden av det egna territoriet, under en längre tid. ositivt är att regeringen bemyndigat Försvarsmakten att se över sina behov av material och vapensystem.

Riksrevisionens senaste granskning av försvaret är talande för behovet av en kvalificerad försvars- och säkerhetspolitisk strategi för Sverige.

”Riksrevisionens övergripande bedömning av Försvarsmaktens förmåga är att den är bristfällig idag och kommer att förbli så under de närmaste åren. Enligt Riksrevisionens bedömning kommer Försvarsmaktens förmåga att lösa sina uppgifter att vara begränsad även med en fullt bemannad och resurssatt insatsorganisation.”

Det finns en betydande osäkerhet om försvarsreformen kan fullföljas. Trots satsningar kommer vi därför under många år ha ett försvar med begränsad förmåga att lösa sina uppgifter. I rådande mycket allvarliga säkerhetspolitiska läge är Nato i realiteten den enda garanten – för Sveriges säkerhet, liksom för de baltiska staternas.

Kollektiv säkerhet är en nödvändighet för en liten nations begränsade militära kapacitet. Kommer Försvarsberedningens slutrapport i maj ge underlag för en konstruktiv debatt om ett svenskt Nato medlemskap?

mikael_eskmanEn förutsättning för ett blocköverskridande beslut som långsiktigt kan garantera Sveriges säkerhet på längre sikt.

I vilken grad det egentligen är möjligt, och tillika ansvarsfullt, att förhålla sig alliansfri mellan demokrati och diktatur?

Mikael Eskman är civilekonom och lokalpolitiskt aktiv moderat i Stockholms Stad.

erik_hafstrom_litenErik Hafström är reservofficer, försvarsdebattör och lokalpolitiskt aktiv moderat.

Läs mer om Nato:
Nyttig läsning om Nato av Terese Andersson
Starkare opinion för Natosamarbete av Mats Johansson
Krisen i Ukraina – behovet av en ny försvarspolitik av Stefan Olsson
Danmark: åter till Östersjön? av Ann-Sofie Dahl