Print Friendly, PDF & Email

Namn att minnas – Otto Nordenskiöld

Av Redaktionen | 31 december 1970


1970


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

Namn att minnas
Otto Nordenskiöld
Varför just Otto Nordenskiöld?
Den enda kommentar man hittills kunnat få
till denna fråga lyder: han är i alla fall att
föredra framför Roland Pålsson! Som meritlista för befattningen som radiochef är detta
onekligen i magraste laget.
Utnämningen ·av Nordenskiöld är alltjämt
höljd i dunkel. Det enda säkra är att tidpunkten kom som en knappast behaglig överraskning för Olof Rydbeck och än mindre för de
vise män i UD som försöker passa ihop bitarna i nästa stora ambassadörspusseL Man kan
inte undgå att notera den egendomliga omständigheten att Rydbeck vid en utfrågning i
TV kort före Nordenskiölds utnämning generöst förklarade sig beredd att kvarstå som radiochef ytterligare något år. Detta skulle helt
ha klaffat med UD:s planer på en större omflyttning på toppnivå nästa höst i vilken Rydbeck skulle ingå. Nu spräcktes dessa planer
och Rydbeck svävar tills vidare fritt i luften
som diplomat i disponibilitet.
Olof Rydbecks utveckling från en radiochef
med makt, myndighet och ansvarskänsla till
en kringskuren kung är ett problem, som det
här skulle föra för långt att ingå på. Huvudsaken i detta sammanhang är att efter de två
i programhänseende mycket självständiga kanalchefernas tillsättande befattningen som radiochef reducerats till en väsentligen administrativ, samordnande uppgift. Under dessa
förutsättningar fann man det uppenbarligen
onödigt att utmana stora delar av opinionen
genom att till radiochef utse en så att säga
professionell socialist av typ Roland Pålsson,
för alla känd som en regeringens handgångne
man. Det var i själva verket överflödigt eftersom regeringen redan till praktiskt taget hundra procent kontrollerar Sveriges radio. För
detta har man skaffat sig garantier genom att
dels i radiostyreisens arbetsutskott sätta in seX~
socialister mot en icke-socialist, dels tillskapa
en röd och en rödare TV-kanal och dels slutligen ge radionämnden en sådan sammansättning att den icke kan fylla sin funktion att bevaka Sveriges radios objektivitet och opartiskhet. Att arbetsutskottet och kanalcheferna är
utpräglat vänsterorienterade har länge stått
klart. Beträffande radionämnden har någon
oklarhet rått, men efter dess utlåtande angå-
ende barnprogrammet »Trunken:. kan någon
tvekan inte längre råda. Där desavouerades uttryckligen inte bara radiochefen personligen
utan även radiolagen och avtalet mellan radion och staten. Genom att den politik som
hittills följts av radioledningen sålunda underkänts – vilket Olof Rydbeck öppet tillstått –
har den slutgiltiga bekräftelsen givits på att
radiochefen i programhänseende förvandlats
till nära nog en nullitet och att det i fortsättningen är fritt fram för vänsterextremistiska
program i Sveriges radio. Den omständigheten
att programmakaren sedermera avskedats ändrar ingenting i det förhållandet. Nämndens beslut har som radiochefen vid sammanträde
med programkollegiet den 6 mars påpekade,
»slagit hål på Sveriges radios policy.:.
Mot denna bakgrund är det alltså uppenbart att Sveriges radio som indoktrineringsinstrument – det mäktigaste vi har – redan på
ett betryggande sätt står till de vänstersocialistiska krafternas förfogande. Man kunde därför nöja sig med att till radiochef utse en nå-
got så när neutral administrativ kapacitet.
Men varför just nu? Olof Rydbecks kvarstannande i ytterligare något år skulle ju, efter vad
som förefallit, inte ändra något i sakläget. Det
har sagts att TCO ville bli av med Nordenskiöld och att om radiostyrelsen, läs regeringen, ville ha honom som radiochef fick den lov
att ta honom nu. Detta verkar att vara den
enda rimliga förklaringen till tidpunkten för
utnämningen, men föranleder genast att man
återvänder till den fråga som ställdes i början
av denna artikel: varför just Nordenskiöld?
Finns det inte flera neutrala administrativa
kapaciteter att välja på – och kanske i detta
speciella sammanhang väl så meriterade?
Denna fråga måste tillsvidare, i varje fall
i första ledet kvarstå obesvarad; i det andra
torde den besvara sig själv. Nordenskiöld har
ett mycket hedrande förflutet i en av de stora
folkrörelserna, tjänstemannarörelsen, men därmed är det också punkt. Han har ingen erfarenhet av massmedia i någon form, han är
inte – hur långt man än vill tänja begreppet
– någon kulturpersonlighet, och hans utförsgå-
vor är påfallande skrala, vilket klart framgick under intervjuerna vid utnämningen. Han
har med andra ord varken någon speciell saklig insyn på sitt nya verksamhetsområde eller
ens några speciella representativa egenskaper.
Han är en hederlig, hygglig, rättrådig och dugande organisatör och förhandlare, personligt
och politiskt ungefär lika färglös. Det är alltså av allt att döma i dagens situation idealet
av en radiochef – ja till den grad att man fö-
regrep Rydbecks avgång med något år för att
försäkra sig om detta ideal.
Otto Nordenskiöld tillhör den gamla adelssläkt som utmärkt sig i såväl Sverige som Finland och som frambragt så många framstående militärer, geografer och forskningsresande.
Hans far var vetenskapsman och själv började
han efter studentexamen läsa humaniora på
Stockholms Högskola i början på 30-talet.
Hans huvudämne var historia och han skrev
sin trebetygsuppsats om ett så originellt ämne som planerna på att återinsätta den landsflyktige Gustaf IV Adolf på Sveriges tron.
Denna utflykt i bisarreriet var dock en engångsföreteelse. Efter att ha tagit sin fil kand
slog han sig på juridiken och när han blivit
färdig med sin jur kand tog han år 1941 anställning i De anställd~s centralorganisation,
205
DACO. Därifrån ledde hans väg till TCO,
där han blev förste sekreterare 1944 och direktör och ordförande 1961. Han har varit, eller
är medlem i ett antal social- och arbetsmarknadspolitiska organ och nämnder och har skrivit uppsatser i tjänstemannafrågor. Under sin
tid på Stockholms Högskola ansågs han vara
en kämpande liberal, även om han inte direkt
utövade någon politisk aktivitet, men under
ATP-striden tog han demonstrativt ståndpunkt
för det socialdemokratiska alternativet. Sedan
dess har han konsekvent vägrat att ge upplysning om sin politiska mantalsskrivningsort.
Den torde emellertid befinna sig någonstans
inte alltför långt till vänster om mitten.
En hagiografisk porträttör – som tursamt
nog lär ha hamnat i Sveriges radio – har på
tal om Nordenskiöld yttrat att även tjänstemannarörelsen har haft behov av sin Nordostpassage och att ATP-tiden var Otto Nordenskiölds Getsernane. Sådana löjeväckande resp.
smaklösa överdrifter passar mycket illa ihop
med Nordenskiölds försynta, blygsamma och,
som det förefaller, blyga läggning. Han är en
tillbakadragen natur, en utpräglad plikt- och
arbetsmänniska, omusikalisk, men road av lyrik, biografier och memoarer, som söker sin
sparsamma rekreation i samvaro med sin hustru Eira, förbundssekreterare inom TCO, och
sina barn, gärna under skogspromenader kring
semesterstugan i Roslagen.
Han är helt visst en förträfflig person. Men
frågan kvarstår: varför blev just han chef för
Sveriges Radio?
GU
AstraNutritionsatsarpåhavsbruk.
I förnyelsens värld kommer jordbruk att kompletteras
med vad forskare kallar havsbruk. Havens skördar av tång,
alger, plankton och fisk blir den stora närings- och äggvitekällan som kan lämna ett väsentligt bidrag till kampen mot
världshungern.
Astra har satsat på framställning av avfettat fiskproteinkoncentrat.Vid Buapå HallandskustenliggerAstra Nutritions
proteinfabrik. Produktionen är igång sedan 1966.
Redan nu intar Astra Nutrition en tätposition. Man har
först i världen lyckats att i industriell skala tillämpa en kontinuerlig process, som ger helt avfettat protein. Tillverkningen
inriktas under ett inledningsskede·på proteinkoncentrat för
djurfoder. De stora mängder skummjölkspulver som.nu ingår
i dessa foder i många länder kan därmed friställas för användning till människoföda.
Samtidigt pågår vid företaget framställning i mindre skala
av protein avsett för människoföda. Alltjämt kvarstår emellertid en betydande del av arbetet medatt få produkten accepterad och använd i svältområdena. Astra Nutrition samarbetar här med internationellt inriktade livsmedelsindustrier,
hjälporganisationer och myndigheter.
Två tredjedelar av världsbefolkningen får i dag mindre
protein än de behöver. Cirka 50 procentavutvecklingsländernas barn i förskoleåldern är undernärda eller svälter. De fyra
miljarder människor, som beräknas födas före slutet av detta
århundrade, kan inte mättas enbart avjordbruksproduktionen.
Havsbruket kommer.
ASTRA NUTRITION
ett .A8TR.A -företag

Comments are closed.

ANNONSER:

Axess

När postmodernismen kom till sverige/

fplus

Läs mer här

FMRS online

Osäkerhetens tid – Årsbok 2019