Namn att minnas – Gösta Bohman


1960


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

NAMN ATT MINNAS:
GÖSTA BOHMAN
Som representant i den nya försvarsutredningen har högern – vid sidan
av partiets 2:e v. ordförande Gunnar
Heckscher – satt in Gösta Bohman.
Det är ett signifikativt val. Det visar
att Bohman, trots att han endast sedan 1958 tillhör andra kammaren, av
högerledningen betraktas som en framtidsman i riksdagsarbetet. Han har redan kommit att tillhöra partiets inre
krets och man är tydligen besluten
att satsa på honom i de stora politiska
sammanhangen. Som specialist på
ekonomiska frågor har han hittills
framför allt företrätt en allmän företagarinställning i riksdagen. Nu vill
partiledningen bredda hans politiska
register genom att låta honom lägga
sig ombord med försvarsfrågan; en
uppgift för vilken han även så tillvida
är lämpad som han är en framstående
pistolskytt, reservkapten på A 1 och
varit aktiv i olika reservofficerssammanslutningar. I denna tid, då hela
försvarsorganisationen ligger i stöpsleven och kraven på rationalisering
av krigsmakten, inte minst ur ekonomisk synpunkt, stiger i takt med den
dyrbara vapenteknikens utveckling, är
det synnerligen önskvärt för högern
att skaffa sig en expert på området
som på en gång är varmt försvarsintresserad och väl ekonomiskt skolad. Inte att undra på, alltså, att man
placerat Gösta Bohman i den politiska
försvarshögskola som den nya utredningen, liksom så många av sina föregångare, i själva verket är.
Gösta Bohman är född stockholmare, tog studenten i Stockholm 193(}
och jur. kand. vid Stockholms Högskola 1936. Efter tingstjänstgöring vid
Södra Roslags domsaga blev han år
1939 ombudsman vid Stockholms
Byggmästareförening, varifrån han tre
år senare övergick till Stockholms
Handelskammare, vars v. verkställande direktör han är sedan 1948.
Politiskt var Gösta Bohman ett helt
oskrivet blad ända tills han – enligt
uppgift som protege till den mångenstädes närvarande Yngve Larsson –
kom in i Stockholms stads fastighetsnämnd vid mitten på 40-talet. Inom
nämnden har han med stor klarhet
och konsekvens företrätt vad man
kanske skulle kunna kalla en näringslivets ideologi på detta område. Det
stod snart ganska klart att de remisssvar Stockholms Handelskammare har
att avge i frågor rörande Stockholms
stad, och de är många, får sin prä-
gel av Bohmans logiskt genomtänkta
och skarpt formulerade uppfattning.
Denna uppfattning har efterhand
kommit att betyda mer och mer för
utformningen av den politik på fastighetsområdet, som tillämpats av hö-
gerns stadsfullmäktigegrupp.
Det var på den vägen Gösta Bohman, som dittills aldrig varit aktivt
politiskt verksam utan blott och bart
framträtt i sin egenskap av expert,
kom att bli nominerad som högerkandidat till riksdagen. Som nykomling i
andra kammaren anlade han, liksom
de flesta andra intellektuella, vilkB
abrupt konfronteras med Sverige~
riksdag, en viss vonobenattityd. Den
försvann emellertid snart nog och
han har under sin korta riksdagstid
lyckats bli mycket väl införstådd med
kammaren. Den framgäng högern nyligen hade i bankoutskottet, när regeringen frängick sin ståndpunkt i valutapolitiken, var i hög grad Bohmans
förtjänst. Även bland motståndarna,
inte minst socialdemokraterna, uppskattas han som en duktig och arbetsam karl; korrekt, saklig och vederhäftig. Som en extra poäng noteras
att han, trots att han i förstone verkar en smula kylig kan ge prov på
ett särdeles temperament när han väl
blir invecklad i en debatt som intresserar honom och då inte väjer för
härda om än hövliga formuleringar.
överhuvudtaget bedöms Bohman
som en farlig och skarpsinnig debattör. Hans viljestyrka gör honom utomordentligt svär att rubba, när han väl
intagit en ståndpunkt, vilket i för- 255
ening med den lät vara polerade kantigheten i hans väsen gör honom till
något av ett bekymmer för mera taktiska partivänner. Man hör ibland klagomål över hans brist på smidighet.
Denna brist är emellertid bara baksidan av hans styrka: han är en sällsynt renhårig, rakryggad och pålitlig
personlighet och man behöver inte
vara någon intim kännare av svensk
riksdagspolitik för att tycka att vi
snarare har för fä än för mänga folkvalda av hans läggning.
Gösta Bohman är något av en patriciertyp, med en engelsk gentlemans
ideal både i fråga om livsåskådning
och livsföring. Hans böjelse för det
lätt grandseigneurala utesluter emellertid inte intellektuell livaktighet.
Till yttermera visso är han gift med
en intagande blästrumpa – välkänd
för alla statsvetare – fil. kand. Gunnel Mossberg på Riksdagsbiblioteket,
som lär fördriva lediga stunder med
256
att översätta de svenska grundlagarna
till fransyska l Gemensamma ferier
tillbringar den skärgårdsbitna familjen på Sundskär norr om Vidinge, där
så gott som varje week-end de andäktigt lyssnande barnen vid fotogenlampans milda sken kan få höra mor
kommentera riksdagsordningen på
franska och far måhända oordningen
i riksdagen på ren svenska.
G. U.