Namn att minnas – Curt Nicolin


1967


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

L
520
NAMN ATT MINNAS
CURT NICOLIN
En av de många överflödiga upplysningar, av vilka hr Åke Ortmarks bestseller ”Maktspelet i Sverige” överflö-
dar, är att förändringar förestår i Enskilda Bankens ledning. Med tanke på
att styrelsens ordförande, Jacob Wallenberg, är över 75 och styrelsens vice
ordförande Marcus Wallenberg j :r
snart 70, kan detta knappast betecknas som en sensation. För att i någon
mån förta intrycket av en antiklimax
tillfogar hr Ortmark att det kan tänkas att direktör Curt Nicolin kommer
att lämna ledningen för ASEA, för att
i stället inträda i Enskilda Bankens
direktion som samordnare av bankens
industriintressen.
Enskilda Banken har prompt dementerat hr Ortmarks uppgifter vilket
tyder på att några förändringar inte
är omedelbart förestående. Därmed är
naturligtvis inte sagt att inte Curt Nicolin, som redan varit chef för ASEA
i 6 år -~ 10 år anses ju vara optimum
för en företagsledare – småningom
övergår till ny verksamhet. Och vad
skulle då vara rimligare än tanken att
han, wallenbergurnas handgångne man
och specialist på industriella strukturrationaliseringar, skulle överföras till
någon post i finansimperiets centrala
ledning? Det ligger, som de flesta av
hr Ortmarks antaganden, i själva verket snubblande nära till hands.
På en sådan befattning skulle Curt
Nicolin otvivelaktigt pryda sin plats;
den befinner sig så att säga i den naturliga förlängningen av hans hittillsvarande meteoriska bana. Därmed
=e
skulle det väl också bli ett definitivt
slut på de vilda spekulationer om hans
övergång till politiken, som då och då
fått ny näring. Bland hr Ortmarks
många i förväg välbekanta avslöjanden är hurusom Curt Nicolin inspirerade Gunnar Hcckscher till dennes famösa – och som det skulle visa sig
fatala – ATP-utspel vid den partistämma i Östersund, som föregick 1964
års valnederlag för högern. Vad hr
Ortmark emellertid inte omtalar är att
man i vissa inflytelserika kretsar umgicks med tanken på att lansera Nieolin som borgerlig politiker, ja, som hö-
gerledare. Mannen, som om än ofrivilligt störtat hr Heckscher, ansågs alltså
på sina håll vara den som skulle uppta
hans fallna mantel! Även sedan dess
har Nicolins namn dykt upp i politiska sammanhang; särskilt inom nä-
ringslivet har man drömt om honom
som ledare för en enad borgerlighet.
l\Ien om det skulle varit en utmaning
att lansera en företagsledare (nota
bene av Nicolins inte Wedens storleksordning!) som borgerlig partiledare,
skulle det inte minst i dagens propagandaläge vara självmord att lansera
en medlem av Enskilda Bankens direktion som borgerlighetens samlande
namn.
Med tanke på Nicolins framtidsutsikter kan man därför definitivt avföra honom ur den politiska diskussionen, vilket också torde vara det
bästa med tanke på borgerlighetens
framtidsutsikter. Svenskt näringsliv
behöver Nicolin betydligt bättre än
521
;s~~~
(’
svensk politik. Som ekonomisk teknokrat kan han göra rättvisa åt sina
mänga utomordentliga egenskaper, vilket är längtifrån säkert att han skulle
kunna göra som politiker. Det är visserligen sant att den svenska borgerligheten inte skulle ta skada av en
strukturrationalisering, men vad den
saknar är trots allt inte företagsledare
utan folkledare – och det torde Curt
Nicolin verkligen knappast vara ämne
till.
*
Curt Nicolins karriär är en nästan
idealtypisk modern success story, en
samtida motsvarighet till sagan om
vallpojken som vann ett kungarike.
Som namnet antyder är han av utländskt ursprung. Farfadern var en
fransman, som förälskade sig i en
svenska och för hennes skull slog sig
ned i Sverige. Fadern var jägmästare
i Norrland och familjen levde under
mycket knappa omständigheter. Enligt
legenden skulle den unge Curt trots
tidigt ådagalagd ovanlig begåvning aldrig ha fått tillfälle att avlägga mer än
realexamen om inte en god fe ingripit. Det var rektor Beth Hennings, som
fått anledning att lägga märke till Nicolins påfallande studieanlag och ordnade in honom på gymnasiet i Sigtuna Humanistiska läroverk.
Hans inriktning var utpräglat teknisk-matematisk och han började efter studenten studera vid Tekniska
Högskolan, där han ståndaktigt avböjde alla inviter att ägna sig åt kärpolitik och kärliv för att i stället forcera
sina studier och genom arbete vid sidan av finansiera dem. Det var under beredskapsåren och han kombinerade studierna och extraarbetet med
tjänstgöring vid flygvapnet. Samtidigt
med att han är 1945 utexaminerades
som civilingenjör blev han flygingenjör i flygvapnets reserv. En gäng när
han hällit föredrag för kamraterna på
Teknis om flygmotorer hade – på hans
lärares tillrådan – Birger Ljungström,
p …..
l
J
522
en av de ledande i svensk turbinframställning och flygvapnets konsulent i
turbinfrågor, sällat sig till åhörarna.
Han lade föredragshållarens namn på
minnet och så snart Nicolin fått sin
examen anställdes han på STAL –
uttytt Svenska Turbin AB Ljungström
– i Finspång.
Han fick en blygsam plats på beräkningskontoret för gasturbiner. Från
och med nästa år var han chef för
beräkningsavdelningen för gasturbiner. Men det var bara en liten början.
År 1950 blev han chefsingenjör och
chef för STAL:s gasturbinavdelning,
1953 blev han teknisk chef och vice
verkställande direktör vid STAL och
1955 STAL:s verkställande direktör.
Det var raskt marscherat på tio år.
Själv var han vid det laget bara 34 år
gammal – och hade två år tidigare
belönats med den ansedda Thulinmedaljen för sina tekniska insatser.
Nu hade wallenbergarna fått ögonen på honom. En av hemligheterna,
och en av de viktigaste, med dynastins
oavbrutna framgångar är dess perfekta talangscouting. Man erinrar sig
strix-ryttmästarens gyllene ord: ”Principer och principer! Jag har bara en
princip – ser jag en bra ryktborste,
så köper jag den.” Wallenbergarna har
i varje faH en liknande princip: ser
de en man som är ämne till en bra fö-
retagare, så försöker de få honom till
medarbetare. Och Nicolin var något
mer än så. Han hade den sällsynta,
L_….___…_…._
eftersökta och efterlängtade kombinationen av högsta tekniska och ekonomiska begåvning. Dessutom hade han
den hårda vägen tillkämpat sig nå-
gonting som wallenbergarna sätter alldeles särskilt värde på: kostnadsmedvetande. Den mannen var ur deras
synpunkt värd sin vikt i guld. Han
utsågs också 1961 till verkställande direktör i ASEA, sedan Åke Vrethem
övergått till vagare och mer världs·
omspännande uppgifter som koncern·
chef.
Hur imponerade Nicolins uppdragsgivare blev av hans sätt att rationali·
sera ASEA visas bäst av att de redan
samma år anmodade honom att sätta
SAS på fötter. Efter nio månader var
uppdraget fullgjort. Det var hårda och
hänsynslösa tag, men även Nicolins
motståndare – som för att ta ett i
sammanhanget verkligt extremt exempel, norska Arbeiderbladet – medgav
att de metoder med vilka han åstad·
kommit en höjning av produktiviteten och en sänkning av kostnaderna
var de enda möjliga i denna tid av
hårdnande internationell konkurrens.
Curt Nicolin har beskrivits som en
man som har en datamaskin i stället
för hjärna. Det låter kanske inte så
gemytligt och skulle väl knappast appellera till svenska genomsnittsväljare. Men att det är sådana män svensk
exportindustri just nu behöver kan
knappast betvivlas.
G. U.

523
Cementa svararför 80% avlandets
cementleveranser. Varje arbetsdag
levereras i genomsnitt 14000 ton
Blå Rand Cement, som förbrukas
över hela landet – från sydligaste
Skåne till nordligaste Lappland.
CEMENTA
L
Snabb, pålitlig, reguljär
frakt· och
passagerartrafik
Johnsonlinjen uppritthåller direkt, regul·
jär expresstrafik från Sverige och Nord·
europa till Sydamerika, Centralamerika,
Karibiska hamnar och Nordamerikas
västkust samt från Persiska Viken,
Västpakistan och Indien till Fjärran
östern.
Rederiets flotta består av 45 fartyg om
c:a 380.000 tons d.w. Fyra moderna kyl·
fartyg har de sensta åren Insatts
fiken, och ytterligare kylfartyg h
ställts.
Rederiet kan nu erbjuda sina
över 4 miljoner kubikfot kyl· ocl
utrymme för transocean transpe
livsmedel, frukt och annat ör
gods. Speciell co~tainerservice si
förfogande.
JOHNSONLINJE
REDERI AB NORDSTJERNAN STOCKHO