Namn att minnas


1965


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

NAMN ATT MINNAS
IVAR VIRGIN
Enligt förljudande skulle det kunna
bli aktuellt med en uppdelning av ledarskapet i högern så att en person
skulle vara ordförande i riksdagsgruppen. Fick man tro dessa förljudanden
skulle förstakammarhögerns ledare
Ivar Virgin vara designerad till ordförande i riksdagsgruppen.
Utan att ta ställning till riktigheten
av de angivna förutsättningarna torde
man kunna medge att slutsatsen i alla
händelser kan betraktas som korrekt.
Det är egentligen ganska egendomligt.
Ivar Virgin har nämligen knappast de
speciella egenskaper – detta sagt utan
sidvördnad mot de många aktningsvärda politiker som återfinns i alla,
eller åtminstone tre av de demokratiska partierna – som en fåkunnig
allmänhet, förmodligen förledd av infama tidningsskrivare, brukar förknippa med en politisk ledare.
Han är inte bara en hedersman utan
till på köpet en adelsman, därtill förutvarande sjöofficer och nuvarande
godsägare. Detta är illa nog, men det
blir värre. Han tror sig inte veta allt,
frågar gärna folk till råds och vill ha
sina uppfattningar noga prövade innan
han framför dem. Och nu kommer det
värsta: han har den för en politisk
ledare ödesdigra svagheten att inte
vilja säga någonting, som han inte kan
stå för och som inte kan styrkas av
noga belagda fakta. Lägger man därtill ett distingerat utseende, ett korrekt, snarast reserverat, i själva verket
en smula blygt uppträdande, en illa
dold motvilja mot publicitet, reklam
117
och offentliga framträdanden utanför
riksdagen samt bristande sinne för debatt som självändamål får man en förvisso olämplig bild av en politisk ledargestalt i massmedias och popcivilisationens tidsålder.
Sanningen om Ivar Virgin är att han
alltför mycket för tanken till den tid
då första kammaren rekryterades ur
en elit av vårt folk och motsvarade
vad man väntar sig av en verklig senat. Som högerns gruppledare i första
kammaren har han följaktligen varit
representativ för en gammal förnämlig högertradition och han har förvaltat sin uppgift med stor samvetsgrannhet och saklighet, men han har inte
haft sin styrka i debatten med socialdemokratiska demagoger i och utanför statsrådsbänkarna. Mot denna bakgrund står det klart att om han skulle
bli tillspord om det uppdrag som inledningsvis nämnts och tacka ja, så är det
minst av allt på grund av någon politisk karriärhunger utan helt och hållet
på grund av den gammaldags pliktoch ansvarskänsla som en gång ledde
honom in i politiken.
*
Gustaf Ivar Virgin föddes i Stockholm år 1908. Hans far var officer-för
övrigt bror till Haile Selassies militäre
rådgivare general Eric Virgin – och
sonen Ivar bestämdes för officersbanan även han. År 1930 blev han sjö-
officer, men tog efter bara några års
aktiv tjänst avsked för att överta släktgården Mariedal i Västergötland. Som
en förberedelse för sin nya uppgift av- 118
lade han lantmästarexamen och genomgick driftsledarkurs på Alnarp
1936–37. Sedan år 1938 brukar han
Mariedals gård. Fritiof Domö fick tidigt ögonen på den duglige, driftige
och samhällsmedvetne jordbrukaren
Ivar Virgin och lockade in honom i
kommunalpolitiken redan på 40-talet.
Virgin är ordförande i Husaby kommunalfullmäktige, vice ordförande i
Skaraborgs läns landsting och ledamot
av dess förvaltningsutskott, av Kungl.
Maj :t utsedd ledamot av Skara stiftsnämnd och styrelseledamot av centralförening och skogsägarförening. Att
han är styrelseledamot av Skaraborgs
läns högerförbund säger sig nästan
självt.
Det dröjde emellertid länge innan
han tog steget från kommunal- till
rikspolitiken. Men när det gällde att
år 1960 finna en efterträdare till Fritiof Domö i första kammaren var det
ganska naturligt att valet skulle falla
på Domös egen protege Ivar Virgin, så
mycket mer som han under sina år i
kommunalpolitiken förvärvat grundmurat förtroende både inom och utom
högerpartiet i Skaraborgs län. Efter
blott fyra år i riksdagen utsågs han till
förstakammarhögerns ledare, ett vittnesbörd så gott som något om hans
förmåga att skaffa sig förtroende och
aktning även i riksdagspolitiken. Trots
att han är en framgångsrik jordbrukare har det inte varit jordbrukspolitiken som han i främsta rummet ägnat
sig åt under sina riksdagsår. Det har
varit försvarspolitiken. På detta område besitter han betydande insikter
och blev också den ena av högerns två
ledamöter i 1962 års försvarskommitte.
Vid sitt tillträde som gruppledare uttalade han att vad han främst hoppades av 1964 var att krafttag skulle tas
för att motverka de skador Wennerströms spioneri åsamkat försvaret och
att försvarsbeslutets andemening skulle
tillämpas vid försvarsfrågans fortsatta
behandling.
I övrigt har han särskilt intresserat
sig för näringspolitiska frågor, författningsfrågan samt familjepolitiken. Han
är medlem av högerpartiets författningskommitte och har varit ordförande i dess familjepolitiska kommitte.
Då det gäller familjepolitiken vill han
verka för en förbättring av barnfamiljernas ställning, främst genom en rättvisare fördelning av skattebördan mellan barnfamiljer och barnlösa. På det
ekonomiska området vill han verka
för en näringsvänlig politik, som kan
~
OOEiltliD
Vid val
av stål
119
komma till rätta med de allvarliga
problem som framkallats av värt höga
skattetryck, värt höga kostnadsläge
och vår lästa kapitalmarknad.
Är han ljusblå eller mörkblå? Han
är konservativ, kort sagt. Med andra
ord: han är en pålitlig högerman även
i den meningen att han inte vill medverka till att högern ”massakreras”
genom att uppgå i ett vänsterparti med
den enda funktionen att vara en dålig
kopia av socialdemokratin.
KONSTRUKTIONSSTAL
VERKTYGSSTAL
ROSTFRITT STAL
STANG • varmvalsad, kallbearbetad
PLAT • varmvalsad (rostfri)
BAND • varmvalsade, kallvalsade
TRAD • varmvalsad, kalldragen
RöR • längs- och spiralsvetsade
G. U.
sTALMANUFAKTUR • STALGJUTGODS rostfritt • SMIDE • BERGBORRAR
SECO plattor, svarvstål, fräsar, slitdetaljer mm SECODEX vändskärsverktyg
FAGERSTA BRUKS AB
FAGERsTAVERKEN • KLOSTERVERKEN • DANNEMORAVERKEN
HORNDALSVERKEN • FORSBACKAVERKEN • SECOVERKEN
BARA
11~KALORIER
En sockerbit innehåller bara 13 kalorier …
EN VUXEN PERSON
FöRBRUKAR
MELLAN 2.200 OCH
3.500 KALORIER
PER DAG!!!
VAD ÄR KALORIER?
Kalorier är ett mått på
energi. Vi förbrukar
energi när vi arbetar
och när vi vilar. Och
de kalorier vi förbrukar ökar inte vår vikt.
.;;’,Q(W;::
.,……..,(’),
···;~:~/:::·~.{7
Därför, njut av Ert kaffe
och söta med socker
– riktigt socker!
INGENTING KAN
ERSÄTTA
DEN RENA, GODA
SOCKERSMAKEN!!!