LO:s stora utmaning

LO är på en kollisionskurs med sina medlemmar. Facket, som numera blivit en kampanjorganisation för Socialdemokraterna, driver en linje som går direkt mot många av sina medlemmars ekonomiska intresse. Motståndet mot jobbskatteavdraget, den sänkta restaurangmomsen och Lagen om Valfrihetssystem är bara några exempel. Det skriver Hans Wallmark och Lars Beckman.

Nyligen valdes Karl-Petter Thorwaldsson till LO-ordförande. Han tar över en rörelse som tappar. Sedan år 2000 har en halv miljon valt att lämna. På sitt sätt kan det tyckas beklagligt men det är kanske inte så konstigt. Facket har numera blivit mer som en kampanjorganisation för Socialdemokraterna istället för att se till att varje person får ut så mycket nytta som möjlig. Det är uppenbart att man befinner sig på kollisionskurs med sina medlemmar och före detta medlemmar.

Några exempel:

LO är emot jobbskatteavdraget. Det är en reform som innebär att varje medlem i exempelvis Kommunal, som är ett av LOs viktigaste medlemsförbund, får 1500 kronor mer i lön varje månad. Skulle LO få sin vilja igenom skulle medlemmarna förlora betydande summor. Varje månad och varje år! En barnfamilj skulle få sänkt nettoinkomst med ungefär 40 000 kronor per år.

Transport accepterar en kilometerskatt som slår direkt mot småföretagen och jobben, inte minst på landsbygden. En kilometerskatt skulle även drabba skogsfackens medlemmar liksom Metalls. Här är det mer än underligt varför inte facken protesterar tydligare mot en socialdemokratisk politik som slår så tufft mot sysselsättningen.

Hotell- och restaurangfackets medlemmar uppskattar säkert inte heller att Socialdemokraterna återigen vill höja restaurangmomsen vilket är ett angrepp på jobben i den betydelsefulla servicesektorn. En höjning skulle dessutom leda till högre priser vilket ytterligare skulle resultera i färre kunder.

Energipolitiken är en mycket viktig del av ett konkurrenskraftigt företagsklimat. Metall ger uttryck för en klok ståndpunkt om att kärnkraften är en direkt nödvändighet i ett svenskt energisystem. Att avveckla två kärnkraftverk som MP kräver, men som även S vill göra, ställer svensk exportindustri och hushållen i en mycket svår situation då priset på el skulle stiga drastiskt.

Under kongressen tog LO även beslut om att verka för en nedmontering av Lagen om Valfrihetssystem, LOV. Att ge människor eget inflytande genom mer valfrihet är en viktig del för en trygg välfärd med hög kvalitet. LOV stärker jämställdheten genom att underlätta för kvinnligt företagande. Välfärdsföretagen växer snabbt och en stor majoritet av dem drivs av kvinnor. Varför vill LO inte ge medlemmarna möjlighet att utveckla sig själva genom att driva företag? Varför inte fler arbetsgivare som de fackligt anslutna kan välja mellan?

LO och dess medlemsförbund har en stor utmaning framför sig. Ledningen måste se till att bryta den negativa trenden att allt fler väljer att lämna facket. Kommer LO fortsätta att vara en kampanjorganisation för Socialdemokraterna och en politik som stjälper mer än hjälper? Välkommen Karl-Petter Thorwaldsson som LO-bas! Hoppas att du ställer dig på medlemmarnas och de arbetandes sida! (SNB)

Hans Wallmark är riksdagsledamot (M) och ledamot av Moderaternas partistyrelse. Lars Beckman är riksdagsledamot (M) och sitter i skatteutskottet.