LO borgar för jäv

Jäv har upptäckts i Arbetsdomstolen där Transports arbetsrättsjurist dömt i mål där arbetstagarparten haft hjälp av LO-TCO rättsskydd där samme person suttit i bolagsstyrelsen. Det visar att systemet med partsrepresentanter i en statlig domstol behöver ses över, skriver Per Selstam.

Arbetsdomstolen, AD, måste ta om mål på grund av jäv, enligt tidningen Lag & Avtal. AD:s ordförande Karin Renman har tvingat Marcel Carlstedt, Transports arbetsrättsjurist, att lämna en pågående förhandling och beslutat att annan rättegång ska tas om. Carlstedt har dömt i mål där arbetstagarparten haft hjälp av LO-TCO rättsskydd aktiebolag där han samtidigt suttit i bolagsstyrelsen. Efter avslöjandet har flera tunga fackrepresentanter lämnat styrelsen för LO-TCO rättsskydd för att inte vara jäviga när de dömer i AD.

Den svenska arbetsmarknaden har i stora stycken präglats av korporativism, arbetstagare och arbetsgivare har suttit ned och gjort upp tillsammans. Staten har ömsom varit garant för systemet och ömsom agerat utkastare och beskurit rättigheterna för den som inte varit med. Kronan på verket är AD där parterna har fyra ledamöter medan de oavhängiga lagfarna domarna bara är tre. Det innebär att den medborgare som ligger i en tvist där såväl arbetsgivar- som arbetstagarsidan är motståndare till frågan inte kan garanteras en rättvis rättegång.

I AD:s tidigare systerdomstol Bostadsdomstolen, som på motsvarande sätt bestod av partsrepresentanter och riktiga domare, hände just det. Ett mål kom upp där båda partsrepresentanterna hade intressen mot saken och följaktligen dömde mot. I efterspelet fälldes Sverige i Europadomstolen för att ha kränkt rätten till en rättvis rättegång. Bostadsdomstolen avskaffades till följd av fällningen.

Att ett flertal tunga fackrepresentanter lämnat styrelseuppdrag i LO-TCO rättsskydd för att undvika framtida jäv borde inte passera obemärkt. Det är en signal till AD att gå igenom samtliga domar där dessa personer dömt för att klarlägga i hur många fler mål än de två som hittills uppdagats som en eller flera domare varit jäviga. I de fall som man till äventyrs hittar bör målen tas om så att en rättvis rättegång garanteras och rättsstatens legitimitet består.

Det är anmärkningsvärt att den avslöjats som jävig i en rättegång och inte självmant anmält det enligt reglerna i rättegångsbalken kan sitta kvar som domare. Jävet orsakar kostnader för staten och misstro mot domstolen. En rimligare ordning än att avgå från LO-TCO rättsskydd hade varit att lämna uppdraget som domare, det är där skadan skett, inte hos fackets bolag. Kanske borde den eller de personer som detta rör skiljas från förordnandena att vara partsdomare.

Systemet med partsrepresentanter i en statlig domstol behöver också ses över. De bevakar en ordning som allt fler går ifrån, Sverige är inte kvar i 1970-talets enhetsstat. På den moderna arbetsmarknaden är färre arbetstagare och arbetsgivare med i fackförbund respektive arbetsgivarorganisationer. Att oberoende parter representeras av arbetsmarknadens särintressen är allvarligt för rättssystemet. Ytterst handlar det om domstolarnas legitimitet och förtroende hos medborgarna samt att rättsväsendet tillvaratar medborgarnas legitima intressen.

Per Selstam är chefredaktör för Svenska Nyhetsbyrån.