Print Friendly, PDF & Email

Litteratur Familjekampanjen fortsätter

Av Redaktionen | 31 December 1971


1971


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

Litteratur
LILLEMOR LINDBERG:
Familjekampanjen fortsätter
Brita Nordström, som satte en lavin i rörelse
för ett år sedan då hon startade Familjekampanjen som en reaktion mot de senaste årens
familjepolitik, har gett ut en bok om kampanjen (Familjekampanjen fortsätter. Robert
Larsans förlag). Orsaken till att kampanjen
startade just då var finansminister Strängs berömda yttrande i samband med den föreslagna skattereformen: »Vi ska inte tvinga ut kvinnan, hon ska ha valrätten, vill hon vara hemma och få en •lägre standard, så får hon det.»
Brita Nordströms bok talar om varför familjekampanjen startade, vad den uppnått och
hur den skall fortsätta. Hon vill få så många
som möjligt att inse vad som håller på att ske
med familjen och uppmanar dem att aktivt ta
del i och påverka utvecklingen.
Kampanjen började med att man skrev och
spred ett brev till statsministern, i vilket bl a
begärdes att föräldrarna alltjämt på ett avgö-
rande sätt bör få tillfälle att uppfostra den nya
generationen. Beträffande .det allmännas vårdbidrag för barnen (barnbidrag, daghemskostnad etc) framhölls att lika stora vårdbidrag
bör ges till familjer i samma inkomstläge oavsett hur barnens vård ordnas (genom daghem,
i hemmet eller genom annan vårdare). Slutligen begärdes att familjens existensminimum
inte skulle beskattas. Hänsyn skall tas till hur
många som skaU leva på inkomsten. Detta brev
undertecknades av 63 078 personer och formIigen dränkte Kanslihuset, där brevpärmarna
upptar ll/2 hyllmeter som en påminnelse om
att inte alla delar regeringens åsikter om familjepolitiken.
På dettJa brev svarade herr Palme med en
lång utläggning om kvinnans ställning och
med slutklämmen: »Den stora majoriteten
hemmafruar kommer således att dra fördel av
skattereformen. Talet om dess ‘familjefientlighet’ kan konkret inte ha någon annan innebörd än att Ni ogillar ·denna omfördelning till
de mindre inkomsttagarnas fördel.» Han missuppfattade således innebörden av det brev han
erhållit och svarade på något helt annat.
Aktionen resulterade i ett otal tidningsartik- !ar i svensk press men också i engelsktalande
tidningar och i program i BBC och tysk TV.
Hur mycket det ursprungliga skatteförslaget
ändrades då regeringen fick kännedom om vilken opinion det mötte, kan man ej bestämt
säga, då förslaget aldrig redovisades i sin helhet. I alla händelser höjdes »hemmafruavdraget» från l 500 kronor till l 800 kronor.
Brita Nordström pekar på många orimligheter i nuvarande förhållanden. Varför anses det
t ex vara nationalekonomiskt riktigt att driva
ut unga småbarnsmödrar i förvärvsarbete –
ofta lågavlönat sådant – vilket innebär att man
måste bygga fler daghem, fritidshem etc, medan det samtidigt är mycket svårt för kvinnor
i fyrtioårsåldern att få arbete. Denna grupp
fordrar ju ingen utbyggnad av samhällets barnavårdande institutioner och stannar ej hemma från arbetet om barnen är sjuka. Ämnar
regeringen följa Barbro Janssons berömda 14
teser och verka för att inga barn skall få bättre start än andra i livet och därför sätta alla
barn från 3 års ålder ett antal timmar om dagen på barninstitution och införa obligatorisk
plikt att förvärvsarbeta?
Det bör också tilläggas att undersökningar
visar att barnslugebarn i 2-3-årsåldern och i 6-
årsåldern retarderas i den språkliga utvecklingen. Vi har att vänta ett allt mera sjunkande
födelsetal i Sver.ige. Utvecklingen går åt motsatt håll i flera länder i Östeuropa, där de
flesta kv>innorna redan länge haft förvärvsarbete. I Tjeckoslovakien får t ex mödrarna 500
tjeckiska kronor i månaden om de stannar
hemma och tar hand om sina småbarn.
Författaren vänder sig mot indoktrineringen
vi:a massmedia, mot den tilltagande urbaniseringen och mycket annat som är snett i det
moderna svenska samhället. Man fylls av beundran för en person som orkat dra i gång
denna kampanj, öppnat ögonen på många och
ingjutit självförtroende i många kvinnor. Kampanjen fortsätter nu med ett brev till familjeminister Gamilla Odhnoff i vilket det krävs:
att den kommande familje- och skattelagstiftningen utformas så att familjen som mänsklig, ekonomisk och juridisk enhet tillförsäkras
villkor som svarar mot dess stora betydelse; att
samhällets bidrag för barnens vård skall följa
barnet (vårdbidrag) och utgå oberoende av
vårdform, samt att den hemarbetande – kvinnan eller mannen – genom vård av barn, familj, handikappad, utvecklingsstörd, sjuk eller
åldring tillerkännes ATP och annat socialförsäkringsskydd. Men hur statsrådet Odhnoff
ställer sig lär framgå av vad hon skrev i DN
den 3 mars 1970 om kampanjen: »Det är en
cirkel av hyckleri och förtal, och ur folkets
djup stiger professorskor, grevinnor och doktorinnor, och vi får lyssna till röster ur persianens djup.»
Brita Nordström betonar gång på gång att
hennes kampanj är opolitisk men att alla, även
de som är engagerade i olika partier, är lika
välkomna som medhjälpare för att främja familjen. Att det krävs opinionsbildning beträffande familjens roll i samhället kan man vara
ense med henne om. Sedan kan man ju alltid ifrågasätta om just denna fråga faller utanför ramen för övriga samhällsfrågor och krä-
ver någon speciell opolitisk behandling och
organisatåon.
Brännande
aktuell
Arvid Fredborg:
lnflationen
Vådeld eller mordbrand?
Innehåll
Inflationens årtionde
Penningvärdet och människan
Politik och inflation
Inflationen som modern sjukdom
Löner och penningvärde
Vem vinner och vem förlorar?
Den internationella inflationen
USA – senkommen inflationist
En vacklande bastion för penningvärdet?
Storbritanniens nyckelposition
De övrigas roll
Det rika Sveriges självförvållade kris
Sanningens timme
Inflation- vådeld eller mordbrand?
103
Arvid Fredborg ser penningvärdet inte blott
som ett ekonomiskt problem utan som en moralisk fråga: när den politiska ledningens auktoritet försvagats så att de styrande väljer att
följa minsta motståndets lag och medvetet bidrar till en utspädning av penningvärdet, då
är det ett tecken på att något är sjukt i samhällskroppen.
Cirkapris 18:- ink! moms
NORSTEDTS

Comments are closed.

ANNONSER:

Axess

Feminism – en antologi

fplus

Läs mer här

FMRS online

Osäkerhetens tid – Årsbok 2019