Print Friendly, PDF & Email

Litteratur

Av Redaktionen | 31 december 1939


1939


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

LITTERATUR
EN FOLKSKRIFT OM FOLKFÖRSVARET
Av generallöjtnanten LUDVIG IIA1Wi11ARSKIÖLD, Stockholm
Nyligen har av trycket utkommit en bok med titeln »Medborgarboken om folkförsvaret». Den har officiell prägel därigenom att försvarsministern skrivit företalet. Han säger med rätta att en inblick
i vad kriget kan komma att kräva av oss måste vara av stor nytta i
en tid av oro och spänning i väntan på ett nytt krigsutbrott. Vad
som vid nedskrivandet av detta i februari 1939 var väntat har nu
tyvärr förverkligats. Krigets spöke har kommit närmare våra trakter. Ämnet har under sådana förhållanden i hög grad aktualiserats.
Det talas ofta om behovet av krigsmaktens demokratisering. Med
ännu större skäl erfordras emellertid en popularisering av kunskapen
om krigets teknik. Detta är bokens syfte, och resultatet har blivit
gott. Annat var, med hänsyn till den framstående expertis, som stått
till förfogande vid författandet, icke heller att vänta.
Redan ämnets omfattning, såsom den framgår av innehållsförteckningen, giver skäl för påståendet, att det moderna kriget berör ej
endast soldaten, utan i lika hög grad den civile medborgaren. Man
har nämligen numera att räkna med det »totala» kriget, varav ej ens
kvinnor och barn ~iro oberörda. Den forna begreppsklyvningen mellan den jämförelsevis fredade hemorten och krigsskådeplatsen existerar icke längre. Det är krigföringens uppflyttande i luften, som har
framkallat denna djupgående förändring. Kunskapen om krigets
teknik har förut varit förbehållen åt ett fåtal yrkesmän. Nu måste
den bli var mans egendom. Det är detta som giver boken dess förnämsta berättigande.
Krigsapparaten i vårt land omspänner icke endast de tre huvudförsvarsgrenarna, arme, marin och flyg, utan hit höra också det frivilliga försvarsarbetet, luftförsvaret och krigshushållningen m. m.
At vart och ett av dessa ämnen ~ignas en koncentrerad, men dock i
allmänhet uttömmande redogörelse.
Icke minst utrymme gives åt psykologiska synpunkter, som höra
samman med kriget. Såsom en röd tråd genom redogörelsen för de
olika försvarsgrenarna och truppslagen går det lika berättigade
som förpliktande påståendet, att krigsapparatens effektivitet, hur tekniskt fulhimlad den än är, ytterst beror på den enskilde mannens
egenskaper. Det är icke vapnet ensamt, utan mannen som hanterar
det, vilken i krig fäller utslaget.
Framställningen av de olika försvarsgrenarnas och truppslagens
organisation och tillv~igagångssätt hänför sig i främsta rummet till
svenska förhållanden. Den är dock allmänt hållen och grundad på
476
Litteratur
kända fakta, varför man icke behöver befara ett blottande inför en
eventuell fiende av hemligheter, varav han skulle kunna draga nytta.
Ehuru det naturligtvis vore önskvärt att vårt försvar vore vida
kraftigare än det är, varvid särskilt den korta utbildningstiden kommer i betraktande, måste dock – så vitt man av redogörelsen kan
döma – med glädje konstateras, att den senaste tidens ansträngningar att effektivisera krigsmakten burit god frukt. Sålunda synas
vad armen och flyget beträffar de materieltyper, som äro i bruk
utomlands och som leda sitt ursprung från världskrigets erfarenheter,
också i allmänhet vara företrädda i vår egen krigsmakt, om också i
otillräckliga kvantiteter. Förnyelsen av flottan har däremot av kända
skäl ej kunnat ske i det tempo, som önskligt hade varit, men byggandet av krigsfartyg kräver åratal, ej månader.
Vad a r m e n betriiffar kan boken rubriceras såsom en förbättrad
och utvidgad »soldatundervisning». Den innehåller nämligen det viktigaste av vad en soldat skall känna till, men täcker därjämte den
civile medborgarens behov av orientering och kunskap, isynnerhet
som den icke inskränker sig endast till ett visst truppslag, utan omspänner hela försvarsväsendet. Åmnet behandlas på ett populärt och
njutbart sätt. Redogörelse lämnas för de olika truppslagens särdrag,
varvid huvudvikten liigges på infanteriet. Slutligen beskrives verksamheten i fält i form av ett tillämpningsexempel omfattande en
landstigning och dess avvärjande, först med insättandet av landstorm,
sedan av linjetrupper, uppgående ända till en armefördelnings storlek. Framställningen belyses med kartor och illustrationer, vilka på
ett primitivt men åskådligt sätt klargöra, hur det bör gå till. Åven i
övriga delar av boken förekomma talrika, och i pedagogiskt avseende
upplysande teckningar, som erbjuda stort intresse.
Det kapitel som handlar om f l o t t a n är uppställt något olika mot
det som behandlar armen. Framställningen är nämligen mera generellt lagd och sysslar icke särskilt med detaljer rörande svenska förhållanden. Däremot gives en intressant beskrivning på sjökrigets
materiel och stridsmetoder, vartill en tabell över svenska flottans
fartyg anslutes.
. K u s t a r t i 11 e r i e t har genom 1936 års försvarsordning fått ökad
betydelse för rikets försvar, varför det också betydligt utökats. Då
detta vapenslag för den stora allmänheten hittills varit jämförelsevis
okänt, är det särskilt välkommet att nu få tillgång till en redogörelse
för dess materiel och användning.
F l y g e t är i våra dagar det vapenslag, som hos den stora allmänheten kan påräkna det största intresset. Det är juett nytt vapen, som
i krigföringen måhända infört en liknande revolution som krutets
uppfinning på sin tid. I framställningen har, såsom naturligt är,
sekretessen väl bevarats angående detaljerna i vårt eget flygvapen,
men likväl gives här en generell redogörelse för vapnets materieltyper
och användning, vilken är nog så belysande. En tabell över representativa flygplan i skilda länder giver ett intressant uttryck för
flygväsendets nuvarande ståndpunkt.
477
Litteratur
Försvaret mot flyget, l u f t v ä r n e t, avhandlas i ett särskilt kapitel. På grund av detta ämnes aktualitet just för den stora allmänheten hade det varit önskvärt om i detta sammanhang en mera ingå-
ende redogörelse lämnats för hur det går till att skjuta ned flygplan
med luftvärnskanoner, vilket säkerligen skulle ha intresserat många.
I fråga om alla vapenslagen ingår i texten en redogörelse för utbildning och anställning, vilken bör utgöra en god ledning för unga
mäns yrkesval. Boken kan härigenom göra nytta för rekryteringen
av den fast anställda personalen. Avenledes finner den värnpliktige
upplysningar av praktiskt värde i den del av boken, som har rubriken
>>Medborgaren som soldat». Så t. ex. redogöres för vad som är att
iakttaga vid mobilisering. Önskligt hade varit, om härvid även något
nämnts om den aktuella inkallelseformen »förstärkt försvarsberedskap».
Ett av de bäst skrivna kapitlen i boken är »Soldaten i fält». Det är
ett stycke krigspsykologi, som framhåller det etiska inslaget i krigarens svåra uppgift, samtidigt som goda råd givas för att bemästra
de fruktansvärda situationer, som möta honom i fält.
Särskilt beaktansvärt är att boken genom att omfatta samtliga försvarsgrenar utan inbördes värdesättning giver uttryck för den enhetlighet och sammanhållning, som bör vara rådande inom försvaret
och som bör utesluta all rivalitet. strävanden i dylik riktning underlättas just genom den kännedom om sidoordnade försvarsgrenars förhållanden, som i boken erhållE-s. Den har härigenom fått en särskild
mission att fylla.
Med hänsyn till den rådande krigsfaran är det naturligt att det
bristande intresse, om ej ringaktning, som hos den stora allmänheten
förut ägnats försvarsspörsmålen, numera förbytts i motsatsen. För
tillmötesgående av de krav på ökad upplysning som härav är en följd,
kan »Medborgarboken om: folkförsvaret» varmt rekommenderas. Det
billiga priset, kr. 1: 50, gör den överkomlig för alla. Man får hoppas,
att den bidrager till väckande av en stark försvarsvilja i landet. Den
utgör i alla händelser ett märkligt tidens tecken på den uppslutning
av alla partier och folkklasser till enig samverkan på försvarets om-.
råde, som utgör en av de få ljuspunkterna på framtidens omtöcknade
horisont.
478

Comments are closed.

ANNONSER:

Axess

När postmodernismen kom till sverige/

fplus

Läs mer här

FMRS online

Osäkerhetens tid – Årsbok 2019