Ledare; Sverige behöver nya allianser


1995


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

LEDARE
SVERIGE BEHÖVER
NYA ALLIANSER
N
är moderatema tidigare i
höstas höll sin extrastämma återkom partiordforanden Carl Bildt
vid flera tillfållen i sina stämmotal till
behovet av fOrnyelse och modemisering
av det svenska samhället.
Med sin vid det här laget välkända
entusiasm över teknologins värld låg det
nära till hands for honom att dra en parallell till datorer:
”Med datorålderns språkbruk är det
lätt att konstatera att det politiska operativsystemet for det svenska samhället
inte längre duger.
Det går att uppgradera med ständigt
nya versioner, men på samma sätt som
med datorernas operativsystem når
man forr eller senare den punkt där
det är uppenbart att operativsystemet
inte längre forlöser systemets kraft
utan genom sin ålderdomlighet snarare begränsar dess möjligheter.”
Milt uttryckt är det en radikal ståndpunkt. Det är alltså inte bara viss programvara som måste bytas ut eller modifieras. Nu ska datoms hela styrsystem
bytas ut, nännast att jämföra med ett
lands konstitution och det regelsystem
som styr politiken. Och den fråga som
inställer sig är forstås om moderaterna
som parti verkligen är berett att i praktisk
handling ta konsekvensenerna av denna
uppfattning.
Höger och vänster
Carl Bildt citerade i sammanhanget också
Mauricio Rojas som tidigare vid partistämman konstaterat att konflikten
mellan fornyare och traditionalister var
på väg att ersätta den gamla indelningen i
höger och vänster.
Bildt menar att Rojas har fel så tillvida
att den nya konfliktytan mellan de som
vill forändra det svenska samhället och de
som vill bevara det som det är, istället
sammanfaller med höger-vänsterskalan.
Det är moderaterna, forstås, som
representerar fomyelsen, och socialisterna, forstås, som utgör bakåtsträvarna.
Eller med Bildts ord: ”Det är vi som nu
for samhällsforändringens fackla framåt
SVENSK TIDSKRIFT 365
och det är vänstern som i allt väsentligt l Och forsöken att montera ned dem
står for det bromsande och det reaktio- möter därfor motstånd långt in i de egna
nära.” väljarleden.
Det är nu en inte alldeles okompli- Ett annat skäl är att forändringarna i
cerad ståndpunkt och sannolikt inte omvärlden har gått långt mycket snabheller korrekt. Även om man kan forstå bare än man trodde var möjligt och det
frestelsen for en politiker att framställa sig politiska systemet har helt enkelt inte haft
som 1 forhund med samhällsutveck- en chans att hänga med. Trögheterna är
lingen. for stora och flexibliteten for låg.
Samklang med tidsandan
Socialdemokratins unika framgångsperiod berodde i hög grad på att deras
politik av samtiden uppfattades vara i
samklang med tidsandan. Den effektiva
stordriftens, taylorismens och funktionalismens värderingar forefoll stämma väl
med de samhällsingenjörsambitioner som
den tidens socialdemokrati gav uttryck
for.
Och när den expanderande väWirdsstaten tycktes ha nått vägs ände i början
av 1970-talet, vad var då naturligare än
att den politiska kraft som med politiska
medel ville rulla tillbaka statens inblandning i människors, familjers och företags
angelägenheter, sågs som moderniseringens och den nya tidens bundsförvant?
Svår uppgift
Tjugo år senare är bilden otydligare. Att
återbörda det ansvar som under decennier berövats medborgarna visade sig
betydligt svårare än många hade föreställt
Slg.
Det finns många skäl till det. Ett är att
de politiska partiernas föreställningsvärld
– också moderaternas – är djupt rotad
i de system som alla mer eller mindre
entusiastiskt varit med om att bygga upp.
Behovet av förnyelse har underskattats
och de forändringar som trots allt
genomforts har varit helt otillräckliga.
Ett exempel – hämtat just från
moderaternas partistämma – är forslaget
om fem karensdagar, som visar hur samhällsutvecklingen sprungit ifrån den politiska världen Qfr artikeln av Peje
Emilsson i detta nummer).
Trött höger
Ett tredje skäl till svårigheterna är att de
instrument som står till politikens forfogande i många fall visat sig helt obsoleta
i en värld som genom teknologin och
internationaliseringen ser helt annorlunda ut än forr.
Geoff Mulgan, chef for den nya brittiska tankesmedjan Demos, besökte
nyligen Sverige och beskrev samma
mönster i Storbritannien. Även om det
där handlar om en mycket trött höger
vars 15 år långa maktinnehav nu hotas av
en socialdemokrati som står på tröskeln
till en lång förnyelseprocess.
Mulgans slutsats är dock intressant
även från vår synvinkel: alla partier bär
ett ansvar for dagens situation och inget
parti kan längre göra anspråk på att sitta
på samtliga svar inför morgondagen.
Tänkbara lösningar måste istället sökas
366 SVENSK TIDSKRIFf

bortom dagens partistrider. och utvidgningen på väg att skapa oro
Det innebär inte att skillnader mellan också inom de traditionella ”Europaparideologier och grundläggande värde- tierna”.
ringar förlorat i betydelse. Men eftersom Att i det läget se sig själv som den enda
de frågor verkligheten reser ser annor- tänkbara systemoperatören, redo att
lunda ut så måste också svaren formuleras genom några knapptryckningar byta opepå nytt. rativsystem, ter sig möjligen naturligt från
en bunker i Dayton, Ohio. Men frågan är
Invanda föreställningar om det är så klokt.
Omdaningen av de sociala välfårdssystemen illustrerar tydligt vad det handlar
om. Även Europapolitiken är ett bra
exempel. Det europeiska samarbetets
utmaningar reser frågor som inget parti
haft någon beredskap infor och som
kommer att orsaka spänningar hos alla
därfor att de skär på tvärs genom invanda
föreställningar och åsikter. Redan folkomröstningen om medlemskap klöv
socialdemokratin, centern och kds. Och
nu är frågor som EMU, EUs konstitution
Insiktsfulla krcifter
Att omprövningens tid bara börjat,
kornmer att bli uppenbart for allt fler, nu
när Sverige i rask takt är på väg in i nästa
lågkonjunktur. Det blir inledningen på
en process som konm1er att skilja de bakåtsträvande agnarna från det förnyande
vetet i alla partier. Och ska vi konm1a väl
ur denna omprövning krävs starka allianser mellan de insiktsfulla krafterna.
Oavsett om de stavas med s eller m.
SVENSK TIDSKRIFT 367