Ledare; Ingvar Clintson


1995


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

LEDARE
INGVAR CLINTSON
N
är Clinton vann pres1- och ansvarskännande arbetarklassen och
dentmakten 1 USA hyl- uppåtsträvande lägre medelklass som
lades han av den svenska ursprungligen var partiets bas. Även på
socialdemokratm, som det området är det lätt att se likheten med
tyckte sig se stora likheter mellan Clinton svensk socialdemokrati.
och socialdemokratin Bill Clintons seger i presidentvalet gav
Koalition mellan särintressen
Demokraterna är, liksom socialdemokraterna, det stora partiet som vant sig vid att
allt annat än maktinnehav är onormalt.
Demokraterna, liksom socialdemokraterna, är i stor utsträckning en koalition
mellan särintressen som under årens lopp
hållits samman med offentlig utgiftsexpansion som gemensam ide. Och följdaktligen har demokraterna (liksom socialdemokraterna) under det senaste
decenniet förlorat sin ideologiska kompass och därmed det politiska självförtroendet. Ständigt större offentliga utgifter
och ansvarsområden visade sig inte lösa
alla problem, tvärtom skapades nya och
större. Och vad värre är, det är en politik
som framförallt pungslår och undernunerar moralen hos den tysta, hederliga
demokraterna självförtroendet åter. Nu
var välfardsstatens ganila parti nyrenoverat och vitalt igen. Åter skulle det bli
ett parti för det breda folkflertalet och
inte bara en majoritet av minoriteter.
Högervågen tycktes bruten och nu föreföll det istället vara republikanerna som
var på väg att sektenseras i perifera symbolfrågor.
Lejda kampanjmakare
Det var en framgång som inspirerade
svensk socialdemokrati. Utslätade, okontroversiella men vinnande paroller från
Clintons kampanj översattes nästan ordagrant. De amerikanska kampanjmakarna
lejdes in till den svenska valrörelsen.
Fikarummet på Sveavägen byggdes om
till ett ”war-room” i Clintons anda. Och
de elaka tyckte sig till och med kunna se
2 SVENSK TIDSKRIFT
att Ingvar Carlsson fånat upp håret och
Mona Sahlin fatt en touch av Hillarylook.
Nu efter Clintons fOrödande nederlag
kongressvalet och socialdemokraternas
forsta 100 dagar vid makten ligger jämfö-
relsen mellan de båda kanske ännu närmare till hands.
Symboliska frågor
Bill Clinton trädde till med en unik möjlighet att återta huvudfaran i amerikansk
politik med ett mer modernt och verklighetsanpassat demokratiskt program.
Men han avstod från möjligheten och
började sin regeringsperiod med att
engagera sig i symboliska men tämligen
marginella krav, såsom frågan om homosexuella i försvaret. Ganska snart blev
Clinton-adrninistrationen en traditionell
demokratisk administration, ungefar som
Mondale eller Dukakis skulle blivit om
de vunnit. Han trädde till med löften om
förnyelse men genomförde återtåget.
Idag tycks de flesta bedömare vara eniga
om att detta är den viktigaste forklaringen till republikanernas jordskredsseger i kongressvalet och snabba återtagande av politikens dagordning. Som en
amerikansk tidskrift skrev nyligen:
”Clinton had a golden opportunity, and
he just blew it!”
socialdemokraterna att spränga det borgerliga blocket. Nu fick Ingvar Carlsson
möjligheten serverad på ett silverfat av
Bengt Westerberg. And he just blew it!
Återställare i blixifart
I valet mellan förnyelse och återtåg tycks
socialdemokraterna ha valt återtåget. Det
nästan formaliserade samarbetet med
vänstern tyder på detta. Det gör även
återställarpolitiken inom exempelvis
utbildningspolitik, familjepolitik, socialforsäkringarna och vården, där traditionella socialistiska symbolkrav drivits
igenom med blixtens hastighet
Varfor socialdemokraterna valt att
avstå från förnyelsen, när många socialdemokrater mellan skål och vägg medger
att den är nödvändig och när såväl
labourpartiet i Storbritannien som SPD i
Tyskland visar att den är möjlig, är svårt
att forstå.
Bräcklig strategi
Varfor socialdemokraterna därtill tackar
nej till det som varit dess överordnade
strategiska mål i trettio år – att bryta upp
blockpolitiken – är närmast obegripligt.
En strategi som bygger på att vänstern
alltid ställer upp på skattehöjningar och
högern på besparingar är bräcklig. Den
borgerliga entusiasmen infor att stödja
impopulära besparingar som ackompanKrossa det borgerliga blocket jeras med ständiga skattehöjningar torde
Ingvar Carlsson trädde till med en unik vara begränsad och vänstern är inte
möjlighet. Ekonomiskt viktiga, men for mycket att hålla i handen om det blåser.
socialdemokraterna politiskt svårsmälta Den socialdemokratiska strategin är
strukturfonder var genomforcia av den svårbegriplig. Kanske går den till histoavgående regeringen. I ett halvsekel har rien som den missade möjligheten och
det varit ett överordnat strategiskt mål for
SVENSK TIDSKRIFT 3
kanske straffas den – liksom i Clintons fall stern och knappast heller av en borgerlig
– av väljarna så fort chansen gives. regering utan majoritet.
Kanske, men det är inte det viktiga. I grundläggande och långsiktiga frågor
skulle Sverige behöva en dialog mellan
Tacksam måltavla socialdemokratin och de borgerliga partiEn socialdemokrati som väljer att leva i erna. Så här långt har socialdemokratin
synd med fcire detta kommunister fcir att valt motsatt väg.
återinfcira högskattestaten, flumskolan
och monopolen är naturligtvis ur bor- studieresor
gerlig synvinkel en tacksam måltavla. Det kommer inte att gå bra, varken fcir
Likväl är allt det som nu händer djupt socialdemokraterna eller Sverige. Låt oss
beklagligt. Ty Sveriges problem är nu av hoppas att socialdemokraterna inte slutat
den art att de definitivt inte kan lösas av göra studieresor till Washington.
en socialdemokrati i samarbete med vän- 4
Pärmar för inbindning av
årgång 1994
Pärmar för inbindning av årgång 1994 kan rekvireras
från Svensk Tidskrifts expedition, tel 08-667 59 55 fax
08-667 32 41 eller genom insättning av 70 kronor på
postgiro 7 27 44-6.
SVENSK T!DSKRIFT