Print Friendly, PDF & Email

Lars Luttropp Nu behövs en moderat kommunalpolitik

Av Redaktionen | 31 december 1984


1984


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

LARS LUTTROPP:
Nu behövs en moderat kommunalpolitik
De statliga bidragen till kommunerna
måste minska då de motsvarar drygt
hälften av statens budgetunderskott. Det
skulle tvinga kommunerna till en nyttig,
hårdare prioritering av verksamheten.
Moderaterna i Västerås kräver att
riksdagen häverförbudet mot SECURE,
det urandrivna fJärrvärmeverket, så att
kommunerna kan få en billigare och
miljövänligare värmeförsörjning. Ett
annat sätt att sänka kommunens
kostnader och samtidigt öka valfriheten
och effektiviteten är att lägga över en del
av den offentliga servicen på den privata
servicebranschen. Då ökar
konsumenternas inflytande och
politikerna får mindre att säga till om.
Lars Luttropp är moderat kommunalråd i Västerås kommun. Han är moderaternas gruppledare i SABOs styrelse och ledamot i partiets kommunala samrådsgrupp.
För att få balans i samhällsekonomin
räcker det inte med att bara stoppa den
kommunala expansionen. Västeråsmoderaterna har därför sedan många år
krävt att kommunalskatten måste sänkas. För den kommande treårsperioden
har vi krävt en skattesänkning på minst
en krona. En rad olika åtgärder måste då
vidtagas för att varaktigt kunna hålla en
lägre skatt.
Viss verksamhet kan helt läggas ner
som till exempel bostadsförmedlingen,
konsumentbyrån, en bokbuss i innerstaden, programmoteket (utlåning av AVapparater, viss sportutrustning mIJI),
plantskolan, kommunala bowlinghallen
och chartertrafiken på Mälaren med MS
Björnö.
Viss verksamhet kan privatiseras.
Kommunen blir uppdragsgivare men
verksamheten bedrivs av privat firma,
kooperativ eller intresseförening. Det
kan gälla städning, barnomsorg, äldreomsorg, alkoholistvård, fotvård,
grundskola, idrottsanläggningar, fritidsgårdar os v.
En del av den kommunala servicenär
helt avgiftsfri, trots att den är ett frivilligt
åtagande av kommunen . Vi har tex
krävt att kommunen skall ta ut en avgift
på en krona per boklån för låntagare
över 18 år samt att gymnasielunchema
skall beläggas med en avgift på fyra kronor per måltid.
Avgiftssystemet måste ses över med
syfte att dels höja avgifterna och dels att
införa andelsavgifter. Fler och högre avgifter bidrar till att marknadsanpassa den
kommunala servicen. Därmed kan ea
viss överkonsumtion undvikas.
Effekterna av alla dessa åtgärder innebär således att en del av den offentliga
serviceverksamheten går över i privat
regi. Effektiviteten och valfriheten ökar,
samtidigt som det lokala företagandet
inom servicebranschen stimuleras. Kanumenten får mer att säga till om och
politikerna mindre.
Borgerligt samarbete
Samarbetet med folkpartiet och centerpartiet går relativt bra. Vi har gemensamma överläggningar inför sammanträ-
dena i de flesta kommunala styrelser och
nämnder. Vi driver en lång rad olika besparingsförslag gemensamt. En del accepteras också så småningom av socialdemokraterna. Valfrihet att friköpa sin
tomträttsmark drev först moderaterna
ensamma. Sedan många år driver vi nu
det kravet gemensamt.
Däremot är vi inte överens om att sänka kommunalskatten, trots att centerpartiet och folkpartiet i sina budgetalternativ anvisar så stora besparingar att de
skulle kunna kräva en skattesänkning på
mellan 25 och 50 öre om bara vilja fanns.
statsbidragen måste minska
Kommunerna har en större frihet att
själva bestämma inriktning och omfattning av den kommunala verksamheten
än de flesta kommunalpolitiker inser eller vill inse. Den bästa pressen på kom- 213
munalpolitikerna att öka effektiviteten
och att rätta mun efter matsäck är att
minska ner de statliga bidragen till kommunerna. Det är också en nationalekonomisk nödvändighet eftersom drygt
hälften av det statliga budgetunderskottet motsvaras av de statliga bidragen till
kommunerna.
Den kommunala ekonomin skulle må
bra av att kostnader och intäkter klaras
av på den lokala nivå, där konsumtionen
äger rum. Verksamhet och kostnad får
då ett direkt samband som tvingar kommunerna till en hårdare prioritering.
SECURE
De stora och medelstora kommunerna
skulle kunna klara en mycket billigare
och miljövänligare värmeförsörjning
med hjälp av det urandrivna fjärrvärmeverket SECURE, om de bara fick lov.
Riksdagen bör därför snarast häva sin
bannbulla mot SECURE.
Västeråsmoderaterna startade sin
kampanj SECURE-FUTURE för snart
tre år sedan. Nu börjar debatten komma
igång så smått. Men en omprövning måste komma snart. För vatje dag som går
förlorar vi pengar, försurningen ökar och
snart böljar skogsdöden. Därför måste vi
minska all energiproduktion som kräver
förbränning. Bygg i stället ut vattenkraften och kärnenergin!

Comments are closed.

ANNONSER:

Axess

När postmodernismen kom till sverige/

Läs mer här

Samtida röster om konservatism