Print Friendly, PDF & Email

John-Henri Holmberg; Nytt år, samma idéer

Av Redaktionen | 31 december 1984


1984


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

Litteratur
JOHN-HENRI HOLMBERG:
Nytt år, samma ideer
Den politiskt inriktade bokutgivningen 1984
inleddes med seminarieboken 1984 – och sedan? (Ratio), där ·bland andra Jan Freese,
Nils-Eric Sandberg och Tor Ragnar Gerholm
tog sig före att analysera de likheter – och
tendenser – med George Orwells totalitära
vision som kan spåras i dagens Sverige.
Men efter den boken har tendensen i den
svenska politiska litteraturen väsentligen
återgått till det normala. Anna Hedborg och
Rudolf Meidner har i Folkhemsmodellen (Raben & Sjögren) ställt upp till försvar inte bara
för dagens centralstyrda samhällssystem utan
fastmera för en framtid där styrningen blir än
mera total och där utrymmet för enskilda initiativ nästan helst skulle strypas. Feldt om
Sveriges ekonomi av Berndt Ahlqvist och
Lars Engqvist (Tiden) antyder inte heller den
några nämnvärt kritiska synpunkter på den
nuvarande regeringspolitiken, medan däremot Sven-Ove Hanssons SAF i politiken
(Tiden) tycks förespråka tesen att organisationer som driver ” fel ” politisk uppfattning
bör tiga.
Av större intresse för den som inte fullständigt okritiskt vill acceptera svenska trosföreställningar om den offentliga sektorns välsignelser är Lars Söderströms nya bok Vår of~
fentli~ta ekonomi (Liber). som ytterst kritiskt
granskar bland annat “trygghetspolitiken”
och det ekonomiska omfördelningssystemet.
Enstaka andra politiska debattböcker följer
troget sedan länge etablerade förlagsprofiler.
Arbetarkultur publicerar marxistiska titlar;
Liber ger ut ·’debattböcker” där i inte ringa
utsträckning skilda statliga organ söker plä-
dera för sin egen fortsatta behövlighet: Ratio
har under våren kommit med två titlar med
motsatt tendens: Mancur Olsons Nationers
uppgång och fall samt Isaiah Berlins Fyra
essäer om frihet. Olsons bok. som blivit en
av det senaste årets mest uppmärksammade
ekonomiska debattverk utomlands, utvecklar
tesen att de i stabila samhällen allt starkare
intresseorganisationerna gradvis automatiskt
kommer att hämma såväl enskilda initiativ
som fortsatt ekonomisk utveckling. lsaiah
Berlin å sin sida analyserar i sin essäsamling
skilda aspekter på frihetsbegreppet. individuellt och samhälleligt såväl som historiskt. och
fastslår den enskilda frihetens oförenlighet
med alltför långtgående offentliga eller kol·
lektiva styrmekanismer.
Men de enstaka nedslagen från Ratio{[‘jm.
bro till trots är det en säregen bokvår som
mött oss på det politiska området: den som
undviker dagspressen och håller sig till bok·
handeln lär få svårt att lägga märke till att
Sverige befinner sig mitt i en inte bara ekonomisk utan också systempolitisk kris och om·
prövningsperiod. För så långt som till de
svenska debattboksförfattarna har ompröv·
ningen hittills inte nått: de vilar fortfarande
lugna i det statssocialistiska folkhemmets
sköte.
Nyare vindar blåser istället inom andra ut·
givningsområden. Och till dem skall vi åter·
komma i en senare översikt.
Vårens böcker: Politik och
samhällsekonomi
Berndt Ahlqvist och Lars Engqvist: Fe/dr om
S1·eriges ekonomi. Tiden. lntervjubok.
Svante Beckman: Tidsandans kmmhukter.
Liber.
Ingår tillsammans med andra titlar i en ny
serie från sekretariatet för framtidsstudier.
där det gemensamma syftet är att studera
eventuella värderingsförskjutningar i sam·
hället.
*Isaiah Berlin: Fyra essäer om frihet. Ratio.
Alf Enerström/Gio Petn!: Vi fällde regering·
en , del II . Flora Film Förlag.
Det kontroversiella paret ger sin syn på
Olof Palme och svensk politik .
Robert Eriksson och Rune Åberg (red): \’äl·
färd i förändring. Prisma.
I huvudsak en sakframställning av levnad~·
villkoren i Sverige sedan 1968. Man bör se
upp med urvalskriterierna!
Sven-Ove Hansson: SAFi politiken. Tiden.
Angrepp på SAF:s engagemang i åsikts·
bildningen.
Anna Hedborg och Rudolf Meidner: Folk·
hemsmodellen. Raben & Sjögren.
Den hittills förda socialdemokratiska poli·
tikens partiella misslyckande beror på otill·
räcklig central planering och styrning.
•Elisabeth Langby: Vinter i vä/färds/andet.
Askelin & Hägglund.
En jämförande studie i välfärdsstaters förfall och sammanbrott där Sverige bl a ses
som en parallell till Uruguay. ·
•Mancur Olson: Nationers uppgång och fall.
Ratio.
En studie i intresseorganisationernas förkvävande roll i ekonomi och samhällsliv.
Olof Palme: Sveriges utrikespolitik. Tiden.
Tal och uppsatser av statsministern, som
har få klagomål på sin egen utrikespolitik.
Ingvar Palmlund (red): Effektiv offentlig sektor. Liber.
Den offentliga sektorns nuvarande omfattning diskuteras ur främst rena effektivitetssynvinklar.
Torgny T Segerstedt (red): 1984 – och sedan? Ratio.
Seminariebok kring totalitära tendenser i
dagens Sverige, sedda i perspektiv mot
George Orwells framtidsroman .
215
Kurt Sjöström: Socialpolitiken. Arbetarkultur.
En lovsång till goda avsikter som för att till
fullo förverkligas kräver ytterligare oändliga resurser och statliga ingrepp.
Ronny Svensson: Kan din kommun styra
framtiden? Liber.
Positivt inställd bok om kommunernas
lämplighet och förmåga att forma framtiden.
Bo Södersten: Makroekonomi och stabiliseringspolitik. Liber.
Lärobok i makroekonomi författad utifrån
en väsentligen keynesiansk och interventionistisk syn på statens roll.
*Lars Söderström: Vår offentliga ekonomi.
Liber.
Kritisk närstudie i välfärdspolitiken, dess
utgångspunkter, syften och metoder.
Titlar försedda med asterisk (*) rekommenderas.

Comments are closed.

ANNONSER:

Axess

När postmodernismen kom till sverige/

Läs mer här

Samtida röster om konservatism