JanErik Larsson; Nytt om amerikansk litteratur


1995


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

LITTERATUR
JANERIK LAR.SSON:
NYTT OM AMERIKANSK
LITTERATUR
D
en amerikanska samhällsdebatten handlar alltid om
allting. När jag här ska forsöka beskriva några röda
trådar i dagens debatt, så är det främst att
se som uttryck for vad som intresserat
rrug.
USAs politiska vägval är ett änme som
ständigt ägnas en riklig litteratur. Nu
handlar det ju om vägen fram till presidentvalet den 5 november 1996 och den
vägen kommer att vara stensatt av
böcker.
Domen över Bill Clinton som president är givetvis ett änme som kommer att
ha producerat rader av böcker långt
innan hans (forsta?) mandatperiod löpt ut
i januari 1997. Elisabeth Drew har med
sin On The Edge (Simon & Schuster,
1994) gett en mer nyanserad bild än den
Bob Woodward tecknade i sin The
Agenda (Simon and Schuster, 1994), men
de nyanserna innebär inte att domen är
mindre hård. Washington Post-journalisten David Maraniss’ närgångna
Clinton-biografi First in His Class (Simon
& Schuster, 1995) är en ganska forödande
bild av presidentens svaga sidor – svaghetema forstärks av den situation han
befinner sig i sedan ett antal år: att vara
USAs president.
Det paradoxala är att Clinton, likt sin
foreträdare George Bush, är hårt en arbetande president – men ingen av dem hade
egentligen någon som helst aning om vad
de egentligen ville göra när de nått fram
till Vita Huset. Ronald Reagan var allt
annat än en hårt arbetande president –
men han hade en tydlig bild av vad han
ville åstadkomma. Och inte minst
Reagan hade en mycket klar bild av hur
lite man kan göra som politisk makthavare, även om man innehar den demokratiska världens viktigaste ämbete.
Snabbt växande genre
Clinton ansluter sig till det normala,
medan Reagan forblir en extraordinär
president; även om de historieprofessorer
med vänsterböjelser som regelbundet
ombeds betygsätta USAs presidenter i
amerikanska medier, nog aldrig riktigt
kommer att acceptera Reagan.
Medias roll i amerikansk politik genererar en snabbt växande litteratur. En god
översikt ger Congress, The Press And I11e
214 SVENSK TIDSKRIFT
Public (redigerad av Thomas E Mann och dessa frågor än sociologen Murrays.
Norman J. Omstein, utgiven 1994 av Historieprofessorn Gertrude Himmelfarb
American Enterprise Institute och har ägnat den viktorianska epoken en
Brookings). lång rad lärda verk och hennes båda
För den som vill ta del av tuffare och
mera polemiska omdömen om amerikanska tryckta medier rekommenderas
Forbes Media Guide (1994).
Den som är särskilt intresserad av TVs
bild av USA rekommenderas varmt Prime
Time (Regnery, 1994) av S. Robert
Lichter, Linda S. Lichter och Stanley
Rothman.
Ständiga opinionsundersökningar
En särskilt intressant aspekt på medias
relation till verkligheten är frågan hur
media formår hantera alla de tillrättalagda
opinionsundersökningar och andra
undersökningar (ofta så kallade vetenskapliga) som olika intresseorganisationer
ständigt producerar for medial spridning.
Cynthia Crossen har skrivit boken
Tainted Truth (Simon & Schuster, 1994)
om just detta.
De sociala frågeställningarna i USA
valde Reagan att strunta i. Helt och
hållet. Kanske beroende på insikten om
att det inte är så mycket politikerna kan
göra – åtminstone inte kortsiktigt. Det
var under Reagan-epoken som Charles
Murray med Losing Ground drog igång
kritiken mot den amerikanska välfårdsstaten. På senare tid har Murray med The
Bell Curve dragit igång en oerhört
intensiv och infekterad debatt kring rasaspektema på USAs fattigdomsproblem.
Men det finns andra infallsvinklar på
senaste böcker ägnas åt att med de viktorianska värderingarna som bakgrund analysera samtidens. On Looking inta the
Abyss (Alfred A. Knopf, 1994) foljdes i år
av The De-Moralization of Society (samma
forlag). Himmelfarb tecknar bilden av ett
samhälle som åter är genomsyrat av fasta
värderingar, ett samhälle av etik och tillit.
Himmelfarb och hennes man Irving
Kristol har spelat en mycket stor roll i
modern amerikansk samhällsdebatt. Båda
har varit mycket flitiga skribenter. Sonen
Bill Kristol är forn1odligen det samtida
liberal-konservativa Amerikas intressantaste politiske strateg; hans roll inom det
republikanska partiet växer ständigt. Han
klarade av att i 4 år vara vicepresidenten
Qualyes stabschef och att lämna Vita
Huset med ett ännu starkare anseende än
fornt. Han var en av de fa från BushQualye-tiden som lyckades med detta.
Undergrävt Clinton
Clintons opinionsanalytiker Stanley B.
Greenberg har i sin bok Middle Class
Dreams (Times Books, 1995) tecknat sin
bild av de amerikanska väljarna och av
hur en majoritetsskapande politik ska
bedrivas. I den berättar han bl a om Bill
Kristols strategiska analys, som kanske
mer än något annat undergrävt Clinton.
Det var Kristol som låg bakom republikanernas årslånga, stenhårda motstånd
mot Clintons hälsovårdsprogram. Om
SVENSK TIDSKR.IFT 215
==~~-~~=~–~~~—- –
man bara försökt ändra i Clintons program, skulle man ha återgett demokraterna rollen som medelklassens trygghetsskapare. Nu vann republikanerna den
striden, vilket mycket tydligt framgick av
mellanårsvalet 1994. Genom att attackera
Clintons hälsovårdsprogram som ett
försök att underminera medelklassens
trygghet och valfrihet, vann republikanerna en viktig ideologisk seger: det är
genom att minimera statens och politikernas makt som medelklassens – den
politiska majoritetens intressen bäst tillgodoses.
Tankeväckande kritik
National Journal är oumbärlig läsning för
alla som är riktigt intresserade av amerikansk politik. Tidskriften har ingen konkurrent när det gäller djup och seriös
sarnhällsanalys. En av tidskriftens bästa
medarbetare var Robert Samuelson, nu
ekonomisk kommentator i Washington
Post och Newsweek och enligt min
mening den mest läsvärde i sin genre.
Han arbetar på en bok som förmodligen
kommer 1996. En av hans tidigare kollegor, Jonathan Rauch, är kvar på
National Journal. Hans bok Demose/erosis
(Times Books, 1994) är en tankeväckande kritik av intressegruppdemokratin
som hotar att förkväva en på medborgarskap baserad demokrati. Rauschs bok är
givetvis extra läsvärd i Sverige, där intressegruppsdemokratin är oändligt mycket
starkare cementerad än i USA.
Andra intressanta aktuella amerikanska
politiska analysböcker är t ex David
Frums Dead Right (Basic Books, 1994)
som handlar om den nya liberal-konservativa agendan. Newt Gingrich uppfyller
knappast helt Frums krav på långsiktig
politik.
Paul Krogmans kritik av ekonomskrået i Peddling Prosperity (Norton, 1994)
fann jag mycket givande. Jag är oändligt
trött på alla ekonomer som med enkla
formler försöker förklara vad som sker.
Har man ägnat en god del av sin lästid
åt världens alla bekymmer, kan det passa
ganska bra att läsa PJ O’Rourke. Denne
författare har ju fatt en entusiastisk introduktör i PJ Anders Linder, men för de
som missat PJs rekommendantioner att
läsa PJ vill jag bara påpeka att All The
Trouble in The World – The fighter side cif
famine, pestilence, destruction and death
(Picador, 1994) är oumbärlig läsning.
Och det är förvisso inte så att PJ
O’Rourke bara skämtar – det finns
mycket klokskap i hans böcker och artiklar.
Kunnig analys
Det finns mycket i aktuell amerikansk
samhällsdebatt som handlar om Asien – i
första hand om Japan och Kina. Nicholas
D. Kristofs och Sherley WuDunns China
Wakes ( Times Books, 1994) tilltalade
mig mycket eftersom den kombinerar
journalistik med kunnig analys. Deras
bild av det vaknande Kina är allt annat än
okritisk och de förutser en högst turbulent framtid för den uppvaknande jätten.
James Fallow har nu ganska länge
ägnat sig åt att skriva om Asien och i
216 SVENSK TIDSKRIFT
Looking at the Sun (Pantheon, 1994) menta tanken att tömma de stora mentalbeskriver han det östasiatiska ekonomiska vårdsinstitutionema.
systemets uppgång.
Sociala frågor används ofta i amerikansk debatt som slagträ i den grundläggande ideologiska debatten – den som
handlar om statens och ”den nya klassens” makt i relation till medborgama
och deras förmåga att i frivilliga former
lösa sma och medmänniskornas
bekymmer. De hemlösa har i högsta grad
använts som ett instrument för vänsterns
ideologiska offensiv. Christopher Jencks
har i The Horne/ess (Harvard University
Press, 1994) gjort ett viktigt inlägg i den
debatten. Hans slutsats är att ett rikt samhälle bör sträcka ut sin hand till de misslyckade och de sjuka, men han ser inte
hemlösheten som orsakad av medveten
politik, med undantag för den i sig välCARL JOHAN LJUNGBERG:
Frihandelsfabel
Till slut några ord om två böcker som
faller en smula utanför genreetiketterna.
Russeli D. Roberts har skrivit en underhållande fabel om frihandel och protektionism, The Choice (Prentice Hall,
1994). Den kan knappast översättas till
svenska, men däremot borde någon ta
initiativet till att skriva en sådan bok för
den svenska läsekretsen.
Martha Bayles har säkert många SvTläsare följt i Wall Street Journal. Hennes
bok Hale in our Soul (The Free Press,
1994) handlar om hur skönhet och
mening försvinner ur amerikansk populärmusik.
DYGDIGT ELLER BARA
VALPIGT?
D
en amerikanska innedebatten har nyligen fangats
av ordet dygd. ”Virtue” är
verkligt ”hett” nu som
framgår av en titt i många förlags utgivningslistor. Många som länge varit blaserade moralrelativister eller marknadsliberala spontanister talar med nyförvärvat
Dygdemas bok, Red. Magnus Palm, Brombergs
1994.
allvar plötsligt om ”virtue”. Vid ett besök
i Chicago nyligen såg jag i boklådorna
travar, nej berg av något som kallades The
book of virtues, en antologi med ”great
moral stories” sammanställd av den försigkomne föredetta utbildningsministern
Bill J Bennett.
Allt vore väl om detta nya intresse
verkligen pekade mot en djupare
omprövning av den vänsterliberala anda
som länge dominerat i USA eller speSVENSK TIDSKRIFf 217