JanErik Larsson; Dolkstötsteorin stämmer inte


1995


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

DEBATT
Janerik Larsson svarar Hans Zetterberg:
DOLKSTÖTSTEORIN STÄMMER
INTE
S
vensk Tidsknfts arttklar på
temat Moderaterna mot sekelskiftet var ett mtressant komplement till de vtktiga och intressanta inlägg på temat som gjorts på SvD:s
ledarsida efter riksdagsvalet 1994.
Två av teserna i Hans Zetterbergs
artikel kan sammanfattas så här:
– Moderaternas ledning sammankopplade
på ett olyckligt sätt riksdagsvalet och EVfolkomröstningen.
– Näringslivet satsade allt på EV-folkomröstningen i stället får att stödja borgerligheten.
Grundläggande värderingarna
Vad gäller den andra punkten är det
inledningsvis viktigt att påminna sig hur
SAF har agerat i tidigare valrörelser, och
vilken SAFs roll i opinionsbildningen traditionellt har varit.
SAFs opinionsbildningsarbete har
sedan nystarten på 70-talet byggt på långsiktighet. Det är genom att upprepa de
grundläggande värderingarna och grundläggande fakta om ekonomi och samhälle
som man vinner framgång. Detta arbete
JANERIK LARSSON är informationsdirektör på
Svemka Arbetsgivaryorerti~tgen.
är således inte omedelbart beroende av
det partipolitiska läget.
Svag teori
Den långsiktiga strategin ligger fast.
Kampanjerna som marknadsfört olika
näringslivsbudskap har aldrig varit integrerade delar av valrörelsen. SAFs strategi
1994 bör därfår knappast ha kanunit som
en överraskning får någon.
Om Hans Zetterberg dessutom har
rätt i kritiken på den fårsta punkten ovan
– att moderaterna gjorde en felaktig
bedömr1ing av värdet av ett gemensamt
”ja” till både (m) och EV – så förefaller
grunden får en ”dolkstötsteori” om hur
näringslivet svikit den borgerliga regeringen minst sagt svag.
Det är givetvis ingen hemlighet att
avvägningen mellan de båda politiska
valen 1994 var problematisk. SAFs VD
Göran Tunhammar argumenterade i en
DN-debattartikel i böljan av 1994 klart
och starkt får en folkomröstning före
tnidsommar – som i Österrike.
Det är knappast heller någon hemlighet att man både bland de små och de
stora fåretagens ledningar under 1993
och böljan av 1994 kunde konstatera en
betydligt mindre entusiastisk stämning
122 SVENSK TIDSKR.IFT
inför regeringen Bildt än vad man hade Däremot uppnåddes det som både för
hösten 1991 inför möjligheten av en bor- moderaterna och SAF var det allra viktigerlig regering. gaste 1994, nämligen BU-medlemskapet.
Men det är inte SAF och företagen Om Sverige idag funnits utanför BU är
som med kampanjer tillsätter eller jag övertygad om att vi löpt långt större
avsätter regeringar. Det gör väljarna. risker för en än mer destruktiv och vänsterpopulistisk/folkhemsnostalgisk rege- ”Rätta” SAF-kampanjen ringspolitik. Det finns grader också i helBåde under 1994 och efter valrörelsen vetet.
har vi på SAF mycket noga analyserat hur
vi agerade då – och hur vi agerade 1991.
Den synpunkt Zetterberg framför har ju
aktualiserats från andra håll och med
”dolken” betydligt mera vässad…
Jag är dock övertygad om att Hans
Zetterberg, som i många år varit rådgivare till SAF i opinionsbildningsfrågor,
egentligen inte själv tror på det man
skulle kunna läsa in i hans artikel, nämligen att den ”rätta” SAF-kampanjen i
valrörelsen 1994 skulle ha förändrat
utfallet av riksdagsvalet.
I själva verket var temat i BU-informationen just det Zetterberg säger sig ha
saknat i valrörelsen – ”en kampanj för
moderniseringens tjusning”. Att näringslivets argumentation i något läge skulle
ha undvikit att tala om faran i en ”ytlig
folkhemsnostalgi” är däremot inte sant.
Sammanfallande faktorer
Min personliga övertygelse är att det Per
Unekel skriver om möjligheten för förnyat förtroende för regeringen Bildt
stämmer. Den möjligheten saknades på
grund av ett antal sammanfallande faktorer (säkert flera för övrigt än vad
Unekel anger).
Viktiga debatter
Men långsiktigt tycker jag inte det finns
några särskilt stora skäl till oro. Den vänste rpop u!istiskal folkhemsnostalgiska
delen av svensk politik saknar en dagordning som kan utveckla tillväxtkraften i
svensk ekonomi. Detta kommer också
väljarna att uppmärksamma – förr eller
senare.
Det riktigt viktiga är det icke-socialistiska förberedelsearbetet inför regeringsansvaret nästa gång. SvT -debatten och
andra diskussioner (inom t ex c, fp och
kds) spelar en viktig roll härvidlag.
SAFs arbete under rubriken Väg till
växt fokuserar nu på att visa upp de positiva möjligheterna i det nya arbetslivet
och förnyelsen av den offentliga sektorn
är exempel härpå.
Överraskande konstellationer
Viktigt är givetvis också det nytänkande
det finns klara tecken på inom delar av
SAP. Man ska inte utesluta att framtidens
handlingskraftiga regeringskonstellationer
kan överraska. Det finns intressanta möjligheter också bortom vänster och höger.
SVENSK TIDSKR.!Fr 123