Print Friendly, PDF & Email

Innehållsförteckning

Av Redaktionen | 31 december 1937


1937


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

SVENSK
TIDSKRIFT
TJUGUFJÄRDE ÅRGÅNGEN
l 9 5 7
ANSVARIG UTGIVARE: ELIS HÅSTAD
REDAKTIONSKOMMITTE:
JOHN CULLBERG · GEORG ANDREN
GUSTAF PETRI · GUNNAR HECKSCHER
KARL WISTRAND · EDVARD THERMJENIUS
UPPSALA 1937. ALMQVIST & WIKSELLS BOKTRYCKERI-A.-B.
IN NEHAI1LSF öRT E CKNIN G:
Ledande artiklar:
Sid.
>Antikapitalismen» i tiden ………………………………… – . . . . . . l
(Stat och kyrka, av Yngve Brilioth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89)
Medborgarbildning och demokrati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
Lika lön och behovslön . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243
Hotet mot svenskheten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313
Efter 1937 års riksdag …………………………………… – …. – – . 387
Kvinnorna efter kvinnorösträtten …………………………………. 535
statsbonden – två diskussionsinlägg ……………….. – . . . . . . . . . . . . . . . . 603
Socialstat och samhällsetik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 685
Uppsatser:
Anderson, Ivar: Omläggningen av den direkta statsbeskattningen ………. 693
Bengtsson, Frans G.: Generalstabsverket om Gustaf Adolfs krig . . . . . . . . . . . . 708
Brilioth, Y ngve: Stat och kyrka ………….._. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Böök, Klas: Konjunkturer och konjunkturpolitik i U. S. A. . . . . . . . . . . . . . . . . 727
Carlsson, Sven: Landstormen och dess frivilliga officerare ……………… 558
Cullberg, John: Kyrkan och tiden …………………………………. 269
Domö, Fritiof: Kring jordbruksregleringen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259
Erich, R.: Finlands parlamentarism – ett tjuguårsminne . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252
Ericson, Stig H :son: östersjöflottorna och de senaste flottavtalen ………. 470
Fieandt, R. von: Finland och pundkursen …………………………… 178
Freij, William W.: Karlis Ulmanis – Lettlands president ……………… 566
Fridrichsen, Anton: Teologi och universitet …………………………. 547
Heckscher, Eli F.: Materialistisk och annan historieuppfattning . . . . . . . . . . . . 109
Hildebrand, Karl: Näringslivet och staten ……………… ·. . . . . . . . . . . . . . 121
Hildebrand, Karl-Gustaf: Svensk lyrik nu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 720
Hornborg, Eirik: Språkfrågan vid Finlands statsuniversitet . . . . . . . . . . . . . . . . . 319
Hultkvist, Gustaf: Skottet vid Fredrikshald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 612
Höjer, Carl-Henrik: Den flamländska rörelsen ……………………….. 495
Höjer, Torwald T :son: Ett krisernas år . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Hörner, N. G.: De akademiska studiernas rationalisering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 650
Jacobson, Gu.staf: Skaldepolitik II. Tegners omdömen om andra länder oeh folk 334
Jarring, Gunnar: Indiens oroliga hörn – North-West Frontier Province …… 348
Kempe, E1·ik: Reflexioner kring några Nordandsfrågor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 701
[Liedberg, Gösta: »Statsbonden», se ledaren …………………………. 603)
Lindquist, Nils: Fallskärmstrupper – ett nytt vapenslag . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Löwegren, Gunnar: Leon Blum (-personen) ……….. ·………………. 327
–: Leon Blum – politikern …………………………………… 475
Malm, G.: Gammalsvenskbyborna i Sverige . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
[Mel!bye, Johan E.: Organisasjonens stilling i samfund och stat, se ledaren …. 609)
Nilsson, Einar: Beskattning och rättvisa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Nyman, Alf: Den ryska ateismens båda ansikten …………………….. 642
Olsson, Bror: Oxfordgrupprörelsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 425
Persson, Aa;el W.: Befolkningsproblemet i Athen . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 14
III
Sid.
Pereg1·inus: Frankrike i Främre Orienten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278
Pettersson, C. O.: Tyskland – problemnationen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
–: Till analysen av kulturkrisen ……………………………….. 436
Pfannenstill, Bertil: Huvudströmningar i våra dagars filosofi ………….. 411
Romdahl, Axel L.: Tyska stormän i bild . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
Skoglund, Martin: Landsbygdens nya ansikte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 542
Söderlund, Gustaf: Familjelönen i enskild tjänst …………………….. 461
Thermrenius, Edvard: Den tredje statsmakten – propagandan . . . . . . . . . . . . . . 396
Valmin, N atan: H undra år grekisk arkeologi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
Vetterlund, Fredrik: Danmark och det litterära Nobelpriset före 1917 . . . . . . 184
Åkerman, J.: Försvarsförberedelserna på »hushållningsfronten» . . . . . . . . . . . . . 5
Östberg, Ragnar: Riksdagshuset …………………………………… 716
Litteratur1 :
Svensk prosa 1936 – en orientering av Elof Ehnmark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Historiska porträtt, rec. av Bertil Boethius . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
En dialog om friheten, rec. av Curt Rohtlieb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Aktuella problem inom teologisk litteratur 1936, översikt av Åke V. Ström . . . . 139
»Det gamla uggleboet» och »Den eviga ungdomens stad», rec. av Hugo Valentin 148
Två verk om Karl XII-gestalten:
Frans G. Bengtssons Karl XII, rec. av Gustaf Petri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209
Karl XII och den östeuropeiska frågan, rec. av Karl-Gustaf Hildebrand …. 212
Finlandssvensk skönlitteratur 1936, översikt av Olof Enckell ……………. 287
Vårt gränsfolk hinsides Atlanten, rec. av E. H. Thörnberg ……………… 361
Strömningar i den religiösa litteraturen 1936-1937, översikt av Åke V. Ström 506
Svensk stilhistoria, rec. av Jöran Mjöberg ………………………….. 515
Vinlandsfararna, rec. av Bertil Boethius . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 659
När demokratien bröt igenom, rec. av Elis Håstad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 660
En idehistoriens renässans, rec. av Bertil Pfannenstill …………………. 741
Dagens frågor:
Kulturella och kyrkliga frågor:
Kring kyrkareformationen i Glimåkra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
De akademiska klagoskrifterna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Folkteater, folk och teater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
Svenskarna i Nya Sverige, av Borthel K. H. Broberg ……………….. 167
Adolf Hitlers skolor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233
Historieläroböckerna, av H. J . …………………………………… 238
De oskyldiga och pressen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307
Två herdabrev, av Å.. V. S. . ……………………………………. 310
Litteratur och livsåskådning, av I. S . ……………………………… 376
Hitlers gudom, av Beroildered …………………………………… 378
»Det svenska gymnasiets ryggrad», av H. F . ………………………… 454
Universiteten i Tredje riket . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 521
Ekumeniska intryck från Oxfordkonferensen, av Wilh. Carlgren . . . . . . . . . . . . 526
Teaterkongressens eftermäle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 587
Unga sta:tsbyggare, av Gustaf Petri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 680
Odium academicum, av -s- …………………………………….. 762
Ekonomiska och sociala frågor:
Kring graderingen av dyrortspensionerna …………………………… 151
Reflexioner kring A. K: s stora berättelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223
Tysklands affärer under debatt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294
Gulddebattens faktiska bakgrund ………………………………….. 445
Reklamkongressens facit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450
‘ En hel del böcker ha dessutom behandlats i uppsatser eller under Dagens frågor.
IV
Sid.
40-timmarsveckan i Geneve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 581
Kollektivavtal för tjänstemän . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 594
Världshandelns framtidsutsikter – renässans eller stagnationY, av R. Bn . . . . . . 671
Ett svenskt jämverk, av Karl Wistrand ……………………………. 677
Våra handelsförbindelser med Franco-Spanien ……………………….. 748
En utredning med förhinder (socialiseringsnämndens betänkande) ………… 754
Militära frågor:
Vändpunkten i avmstningsfrågan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
Tysklands upprustning och England, av O. BjurZing …………………… 240
Vår högsta militära ledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440
:Motormanövem i Tjust . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 592
Inrikesfrilgo!· i aUmänhet:
~i~;&~;~~~~liä~ .::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Våra ultrademokrater och Sovjet …………………………………. .
Regering och regeringspartier ……………………………………. .
I yttrandefrihetens land ………………………………………… .
Riksdagens nyckfulla voteringsordning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………. .
statsministerstyre eller departementschefsstyre f ……………………… .
Äro våra byråchefer oduglingar’ …………………………………. .
Kring talträngdheten i riksdagen, av E. H . …………………………. .
Utrikespolitik och ut·rilceskrönikor:
72
83
165
220
234
366
442
585
599
Presidentvalet i Finland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Sovjet och stalinkulten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Hertigdömet Cornwall, av Mea Uggla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
s. s …………………………………………………………. 160
M;innen från världskrigets Stockholm ………………………………. 163
Kyösti Kallio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219
Den vaknande dubbelörnen (Österrike) ……………………………… 228
Presidentvalet (i Finland) och Svenska folkpartiet …………………… 231
Andre Gide i Ryssland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301
»Islams beskyddare» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304
Rysk nationalism . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 368
Österrike inför befolkningsdöden ………………………………….. 371
Fabriksockuperingama i U. S. A., av .Anders öste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 372
Old good Baldwin, av Elis Håstad …………………………………. 382
Tyskland och Norden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 452
De svartas världsdel, av Jean Braconier ……………………………. 457
Exc. Sandlers resor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 519
Estlands korporativa kammare ……………………………………. 524
Kan Kina räddas, av J. B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 531
Kärt besök i Berlin (Mussolinis) ………………………………….. 583
Giftgaser i etern, av H. W. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 596
Från Tornedalen till Helsingfors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 664
Ett makabert jubileum (Sovjets 20-årsjubileum) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 666
Kommunalvalen i Norge, av A. B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 681
Roosevelt, opinionen och verkligheten ………………………………. 749
Inför slutet i Spanien1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 756
Japansk-kinesiska kriget och Rysslands ekonomiska imperialism, av O. BjurUng 759
Irland kastar loss, av E. G. ………………………………………. 764
Pärmar till Svensk Tidskrift, hel årgång, kunna rekvireras från expeditionen,
Dalagatan 20IV, Stockholm.
v

Comments are closed.

ANNONSER:

Axess

När postmodernismen kom till sverige/

fplus

Läs mer här

FMRS online

Osäkerhetens tid – Årsbok 2019