Innehåll 1966


1966


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

———~———–~
INNEHÅLL 1966
SVENSI( TIDSI(RIFT
FEMTIOTREDJE ÅRGÅNGEN
l 9 6 6
ÅNSVARIG UTGVARE: ERIK ANNERS
REDAKTION:
ERIK ANNERS • UNO MURRAY
REDAKTIONSSEKRETERARE:
BIRGER HAGÅRD
LEDARE: Riksdagsmännens reslystnad 77
Krigsrisk och försvar 2 Regeringens ekonomiska politik 78
Mittenprogrammet 5 Herr Strängs fataliteter 79
En politisk process 66 Det besvärliga sparandet 80
Maktbalans och demokrati 69 Aktiebeskattamas dilemma 81
Radikalismen utmanad 122 storpolitiska resor 128
Nordisk kulturdebatt 126 Finlands val 129
Val eller arv? 186 Det österrikiska valet 130
Norge under borgerligt styre 250 Sukarno och generalerna 131
Den degenererade socialdemokratien 314 Ny form för avtalsförhandlingar 132
Nargeexemplet 317 Kommunal parlamentarism 133
Halva vägen 378 Riksdagens ombudsmän 135
Folkfront? 442 Jordbruksläckan 136
Västindoktrineringen 444 XXIII:e partikongressen i Moskva 189
Den bruna kommunismen 506 Inför maktskiftet i Kina 190
Fredsforskning 192
Ny Tid – kvarnsten om Arbetets hals 193
DAGENS FRÅGOR: En våg av vänsterextremism 194
Inför den XXIII:e partikongressen Den nya vänstern 252
i Moskva 8 Det balkaniserade Afrika 253
Befrielsekriget i Sverige 10 Dansk vänsterglidning? 255
Socialistisk markpolitik 11 Norska försvarsproblem 256
Högt pris för en princip 13 Sverige och Iran 257
Mare Balticum 14 Diskontohöjningen 258
Republikfrågan 73 Offentliga utskottsförhör 259
Fallet Raoul Wallenberg 74 Bostadspolitik m/s 319
Herr Arners förvillelser 75 EEC-förhandlingar genast 320
Mittenpolitik och nordism 76 Sverige och Vietnam 320
Statsstödet till partierna
Ett socialdemokratiskt dilemma
Allmän nytta för några få
Durox och vinstkriteriet
Polisen och vänsterhetsen
Aftonbladet och Mare Balticum
Jordbruket i Sovjet
Ultimatum i Rhodesia
Universitetsfabriken
Yrvaken Edenman
storstadspressens upplagor
”God publicistisk sed”?
Hr Nilsson i FN
Norden och EEC
322
323
324
325
326
382
383
385
386
387
388
447
448
449
Ett starkare SACO 450
Valen i Hessen 451
Cirkelgång i prisfrågan 452
Inflationens skadeverkningar 453
Försvarsfrågan 454
Partibokens betydelse 455
Ungdomsväljarna och ungdomskulten 455
Svensk Linje 456
LAMCO och TV 456
Dansk folkfront 509
Monopol till varje pris 511
Svensk Vietnam-opinion 513
Antidemokratisk propaganda 514
Fortsatt vänsterglidning 515
Folkägda statsföretag? 516
ARTIKLAR:
Allard, Sven, ambassadör: Den nya
folkfronten 457
Aminofl, Torsten G., fil. mag.: Finlands
politik och valet 206
Anderson, Ivar, fil. dr: Ideer och idyll 83
Barke, Gunnar, fil. mag.: ”Ett folk
vapen” 291
Bohlin, Osten, pol. mag.: ”Den stora
socialistiska kulturella revolutionen” 353
Borgerligt samarbete i Norge – aktuella uttalanden 328
Bröms, Jan, pol. mag.: Atomenergipolitiken 397
Byttner, Gunnar, fil. kand.: Bör jordbrukspolitiken omstöpas? 202
Carlsson, Leif, fil. lic.: Ideologi och
ingenjörskonst 86
567
– Fem decenniers litteratur 175
Dahm, Erland, red.: Fattigdomen i
Välfärds-Sverige 359
Eriksson, Allan, fil. kand.: Socialdemo·
kratin och författningsfrågan 90
Fredborg, Arvid, fil. dr: Asiens och
Afrikas år i storpolitiken 17
Freeman, Lars, fil. lic.: Fredrik Böök
– från Kristianstad till Svenska Daghl~~ ~3
Gundersen, Fridtjof Frank, universi·
tetslektor: Samarbetsregeringens
möjligheter och problem 273
Håmori, Las:r.lo, dr jur.: Framtidsutsikter för Sydöstasien 99
Hanssen, Kjell, sekreterare: Borgerligt
samarbete i Norge 267
Hedin, Göran, direktör: Europamodell Schweiz 224
Holmström, Sven, agr. lic.: Det nordiska
jordbrukets effektivitet 333
lsacsson, Birger, riksdagsman: En ny
jordbrukspolitik 196
Knudsen, Thor, red.sekr.: Vad har den
norska regeringen gjort? 285
Korfitsen, Knut, författare: ”Radikalis·
men” och massmedia – ett olustigt
förhund 496
Kvastad, Nils Björn, cand. philol.:
Vem främjar konsten i USA? 422
Langslet, Lars Roar, magister: Vad sker
i norsk kulturdebatt? 154
– Kontur av ett alternativ 261
Lembourn, Hans ]Brgen, författare och
folketingsman: Dansk kulturpolitik
– finns den? 147
Leissner, Carl, civilingenjör: Inflationsproblematiken 365
– Samling och samverkan 518
Lindbom, Tage, fil. dr: Nyradikalismens
kultursyn 163
Lundqvist, Oscar, civilingenjör: Visst
kan inflationen hejdas! 532
Norberg, Rolf, fil. kand.: Skolradionen anakronism 40
568
Palm, Thede, fil. dr: Med tanke på
framtiden
Patek, Wieslaw, legationsråd: Romkonciliets slutfacit
– Den polsk-tyska debatten och
kommunisterna
– Gomulka, tyskarna och USA
Rand, Max, red.: Den finländska
kulturdebatten
Rudberg, Hans, fil. dr: Nollställd
kulturdebatt
– Kulturdebattens nödvändighet
Salomonsen, Ebbe, red.: Det danska
kommunalvalet
Schichmann, Kaj, jur. kand.: Folk- 411
107
217
526
158
46
171
211
frontsstyret i dagens Finland 480
Schwerin, Henric von, fil. kand.: Funderingar kring makt och expertis 405
Skirbekk, Sigurd, magister: Norsk pietism och kulturradikalism 279
Sjöstrand, Wilhelm, professor: Arbete
och fritid 391
Stenström, Thure, docent: Sartre,
världen och vi
Stolpe, Herman, direktör: U-landshjälpens farliga dilemma
– Gustav Cassel och kooperationen
Swartz, Carl, pol. mag.: Aktievinst- 139
344
539
beskattningen 30
Thulstrup, Åke, fil. dr: Demokrati och
radikalism 488
Wickbom, ]an, major: Nordisk
försvarssamverkan 415
Wiesholler, Georg, adjunkt: Tysk och
svensk socialpolitik – en jämförelse 36
Yams, Mall, fil. stud.: Hur många
handikappade? 95
DEBATT OCH REFLEXER:
Adelsohn, Ulf, pol. stud.: Sammanblandning av parti· och presstöd 567
Björzen, Karl, bergsingenjör: Den
konservativa ståndpunkten 548
Emilsson, Per-Magnus, pol. stud.: Decentraliserad akademisk utbildning
– sekunda vara? 368
Falk, Bertil, red.: Spärrar mot
småpartier 231
]akovlev, A., red.: Den ekonomiska
reformen i Sovjetunionen 112
Karlen, Ingvar, fil. lic.: Kommunalråd
– goda råd eller bara dyra 228
Ramsten, Lars, red.: Det oberoende
Finland 297
Ryding, Erik, docent: Moralism och
pacifism 55
Ryn, Claes G., fil. stud.: Den konservativa ståndpunkten 432
Schmid, Herman, fil. stud.: Moralism
och pacifism 53
Tarras-Wahlberg, Björn, pol. stud.:
SKSF och parti-presstödet – en
studie i anpassning 554
En partistruktur 110
LITTERATUR:
Anderson, Ivar, fil. dr: Den unge och
den gamle Churchill 558
Barke, Gunnar, fil. mag.: Propaganda
utan hets 57
Ehnmark, Elof, lektor: Svensk prosa
1965 – Det självbiografiska temat 235
– Svensk prosa 1965 – Experiment
och traditionalism 299
L. H.: Världen sedd med svenska ögon 115
Strömberg, Kjell, ambassadråd, fil. lic.:
Modernistisk litteraturhistoria 426
NAMN ATT MINNAS av Gunnar Unger:
Prins Bertil 62
Sven Gustafson 118
Gunnar Brandell 180
Kaj Björk 242
Jan Myrdal 309
Alf Åberg 373
Per Ahlmark 438
Hans Löwbeer 501
Karl Frithiofson 563