Print Friendly, PDF & Email

Hans Dau; Borgerlig politik i Västerbotten

Av Redaktionen | 31 december 1984


1984


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

HANS DAU:
Borgerlig politik i Västerbotten
De minskade eller helt uteblivna
statsbidragen föranleder moderata
politiker att föreslå överföring av
verksamheter i privat regi. l
Västerbotten driver centern under Börje
Hörnlunds ledning motståndet mot
förslagen att minska de offentliga
kostnaderna hårdare än den
socialdemokratiska majoriteten.
Ingående diskussioner måste därför
föras innan ett eventuellt borgerligt
majoritetsstyre kan åstadkommas här.
Moderaternas trovärdighet får inte
sättas på spel för att ett sådant skall
kunna förverkligas .
Hans Dau är moderat landstingsråd i
Västerbotten.
Moderata Samlingspartiet driver på alla
nivåer, i riksdag, landsting och kommuner, frågan om privatisering av delar
av den offentliga sektorn. Inte minst ute i
kommunala och Iandstingskommunala
församlingar har den ekonomiska situationen, med bl a minskade eller helt ute·
blivna statsbidrag, gjort att moderata politiker lagt omfattande förslag innebärande överföring eller nyetablering av verk·
samheter i privat regi.
Resultatet av dessa förslag har förmodligen varit mycket varierande men
jag tror att de i regel avvisats av den
socialistiska majoriteten där en sådan regerar eller rönt nästan samma öde i de
kommuner där m sitter i majoritet till·
sammans med c och fp .
Centern fronderar
Hos oss i Västerbotten är centern det
dominerande borgerliga partiet även om
vi moderater ryckt fram och i vissa kommuner gör dem rangen stridig.
På riksnivå har både c och fp fört fram
eller stött förslag om viss privatisering,
även om centerns uppbackning av ” Dagmar” inte bådar gott, men dessa partiledningarnas utspel har mycket svårt att
ge ett motsvarande resultat ute i landsting och kommuner.
Folkpartiets lokala representanter stö-
der visserligen Bengt Westerberg i ord,
men i handling när besluten skall tas har
man svårt att ställa upp på någon minsk
ning av den offentliga sektorn eller nå-
gon neddragning av skattetrycket.
Västerbottenscentern under ledni”
av Börje Hörnlund förefaller helt opi.
verkad av Thorbjörn Fälldins signaler
och driver ofta motståndet mot de moderata förslag, som vi lägger i syfte att
minska de offentliga kostnaderna och
sänka skatten, hårdare än den socialdemokratiska majoriteten.
Viktiga överväganden
Att under sådana förhållanden gå in i ett
majoritetssamarbete, vilket inte är så
fjärran i bl a landsting och Umeå kommun, kan bli svårt. Jag tror att vi moderater, likaväl som vi allvarligt måste titta
på det realistiska i och möjligheterna till
ett eventuellt nytt borgerligt regeringssamarbete, även ute i landsting och kommuner bör föra förhandlingar om och
diskutera vilken politik som skall föras
367
och vad ett majoritetssamarbete innebär
innan vi ger oss in i det.
Det är kanske inte lika självklart, efter
sådana diskussioner och förhandlingar,
att förbehållslöst kliva in i ett samarbete
och dela ett majoritetsansvar.
Vår trovärdighet, som vi är måna om
och kanske även med visst fog stolta
över, kan inte tåla vilka kompromisser
som helst. Ett borgerligt samarbete måste på alla plan bygga på en politik, som är
ett klart alternativ till den socialdemokratiska. Väljarna måste kunna se att de
får en begränsning av det offentliga engagemanget, lägre skatter och en större
valfrihet vid ett majoritetsstyre där Moderata Samlingspartiet är en av parterna.

Comments are closed.

ANNONSER:

Axess

När postmodernismen kom till sverige/

Läs mer här

Samtida röster om konservatism