Förtroendekriser, inkompetens och inställda NobelprisDet blir inget Nobelpris i litteratur. Förtroendet för Akademien är för lågt. Örjan Hultåker sneglar mot deras kollegor på Karolinska Institutet och funderar på vad som egentligen ligger bakom.

Svenska Akademien har beslutat att i år inte dela ut något Nobelpris i litteratur. Motiveringen är att det sker mot bakgrund av bland annat ett minskat förtroende för akademien i omvärlden. Arbetet med att utse årets pristagare uppges ha fortskridit enligt plan av en bemannad priskommitté.

I det sammanhanget kan det vara intressant att jämföra med händelseutvecklingen vid Karolinska Institutet som har till uppgift att utse årets pristagare i fysiologi eller medicin.

Expertgruppen för oredlighet i forskning publicerade den 27 oktober 2017 ett uttalande i anledning av Paolo Macchiarinis misstänkta oredlighet i sin forskning.

Så här skrev expertgruppen:

Expertgruppen för oredlighet i forskning har i dag, på begäran av Karolinska Institutet (KI), beslutat om yttrande där Paolo Macchiarini är en av dem som anklagas för oredlighet i forskning.

Ärendet berör sex vetenskapliga artiklar vilka i allt väsentligt handlar om transplantationer av syntetiska luftstrupar. Artiklarna har tidigare granskats av professor Bengt Gerdin, vilken fann oredlighet i samtliga artiklar. KI friade trots det Paolo Macchiarini och övriga författare. Därefter har KI på nytt öppnat ärendet.

Expertgruppen har anlitat två externa sakkunniga, professorerna Martin Björck och Detlev Ganten, vilka i likhet med Bengt Gerdin funnit att det förekommer oredlighet i de anmälda artiklarna.

Expertgruppen konstaterar att transplantationerna av de syntetiska luftstruparna i artiklarna beskrivs som lyckade, något som inte har varit fallet. Expertgruppen finner att det har getts vilseledande och förskönande information om patienters faktiska tillstånd samt att betydelsefull information undanhållits i detta syfte och att det konstituerar oredlighet i forskning. Därtill har det falskeligen uppgetts att det funnits etikprövningstillstånd vilket också utgör oredlighet i forskning.

Expertgruppen finner att samtliga författare till de sex artiklarna är ansvariga för vetenskaplig oredlighet. Ansvaret vilar dock olika tungt på de författare som medverkat till artiklarna. Främst ansvarig är Paolo Macchiarini såsom huvudförfattare och forskningsledare samt övriga som haft en mer framträdande roll i forskningen och artikelförfattandet. Vilket närmare ansvar respektive författare har och vilka åtgärder som därmed ska vidtas för var och en är upp till arbetsgivaren att avgöra.

Expertgruppen uppmanar berörda tidskrifter att återkalla samtliga sex artiklar.

När det gäller Svenska Akademien talas bara om förlorat förtroende inte om inkompetens att bedöma litterära verk. När det gäller Karolinska Institutet har de fått kritik för brist på kompetens att bedöma vetenskapliga arbeten.

Efter denna jämförelse uppkommer frågan om det verkliga skälet till att inte dela ut litteraturpriset.

Örjan Hultåker är docent och vetenskaplig ledare hos SKOP