Företagen oroliga för sympatistrejker

Efter årets avtalsrörelse finns det fortfarande ett relativt starkt stöd bland företagen för de nuvarande konfliktreglerna på arbetsmarknaden. Men många oroar sig för sympatistrejker, vilket hotar att undergräva stödet för nuvarande regelverk. Birgitta Hultåker skriver om en ny SKOP-undersökning bland svenska företag som har anställd personal.

I april intervjuade SKOP ett slumpmässigt urval ur företagsregistret av 600 företagare och företagsledare i företag med minst en anställd om hur de ser på de svenska reglerna på arbetsmarknaden: SKOP frågade, ”Tycker du att reglerna på arbetsmarknaden skall ändras så det blir svårare att strejka och lockouta?”

En majoritet (59 procent) vill inte ändra på de nuvarande reglerna. De vill inte att det skall bli svårare att använda strejk eller lockout. Det är betydligt färre (25 procent) som vill göra det svårare att ta till stridsåtgärder. Övriga (16 procent) har inte velat svara eller saknar uppfattning i frågan.

graf-lock-out

Men företagen verkar inte ha tagit sympatistrejker i beaktande när de besvarade frågan. Det framgår av att många företagare och företagsledare tycker att man skall förbjuda sympatistrejker.

Efter en inledning, ”Sympatistrejker är när en fackförening som inte själv är berörd av en konflikt strejkar för att stödja en annan fackförening” frågade SKOP, ”Tycker du att man skall förbjuda sympatistrejker?”

Nästan varannan företagare/företagsledare (45 procent) tycker att man skall förbjuda sympatistrejker. Det är färre (43 procent) som säger nej till ett förbud. Några (12 procent) har inte velat svara eller saknar uppfattning i frågan. Det är främst representanter för de större företagen som inte svarat.

sympati-graf

När det gäller sympatistrejker så finns det tydliga branschskillnader. Starkast vilja att förbjuda sympatistrejker finns hos företag som är verksamma inom tillverkning och byggverksamhet. I de branscherna vill en stor majoritet (58 procent) förbjuda sympatistrejker. Även inom handel transport, hotell och restaurang är det en majoritet (51 procent) som vill förbjuda sympatistrejker.

Acceptansen för sympatistrejker är starkast bland övriga tjänsteföretag. Av dem vill drygt en tredjedel (37 procent) förbjuda sympatistrejker.

Starkast vilja att förbjuda sympatistrejker finns bland exportföretagen. Av dem som exporterar hälften eller mer av sin försäljning vill två av tre (65 procent) förbjuda sympatistrejker.

installning-graf

Lärdomen från SKOP-undersökningen är att det fortfarande finns ett starkt stöd bland företagen för nuvarande konfliktregler utom när det gäller sympatistrejker. Oron för sympatistrejker och dess konsekvenser riskerar att på sikt undergräva tilltron till den svenska modellen.

För att långsiktigt stärka företagens tilltro till förhandlingsmodellen och konfliktreglerna krävs endera av två saker

a) att fackföreningarna kan motivera inför företagen det legitima i nuvarande användning av sympatistrejker, eller
b) att användning och hot om sympatistrejker blir mindre vanligt.

Vilket som kan vara mest framgångsrikt är det som vanligt upp till parterna på arbetsmarknaden att avgöra.


Birgitta Hultåker är senior konsult på SKOP