Faran med dagens klimatdebatt

Av Anders Ydstedt

Idag finns klimatfrågan högt på medias, politikers och företagsledares agenda. Det hävdas att det är en ödesfråga att människan måste begränsa sina utsläpp av klimatgaser för att stoppa klimatförändringarna. Just det stoppa! Att klimatet skulle variera högst avsevärt även utan människor på jorden och att vi därför alltid måste arbeta med strategier för anpassning är något som vi riskerar att glömma bort i denna debatt. Tyvärr är det t o m så att de som talar om behovet av anpassning till klimatförändringar idag målas ut som klimatförnekare. Detta är farligt!

Det som gjort människan som varelse så framgångsrik är förmågan att anpassa sig till olika former av förändringar. Oavsett hur man ser på klimatfrågan så får vi människor inte tro att vi nu har möjlighet t ex låsa fast dagens klimat för all framtid, var det viktigaste budskapet från Kungl Tekniska Högskolans klimatkonferens som i höstas samlade ett 100-tal forskare från hela världen.

Klimatkonferensen

Syftet med konferensen var att diskutera klimatfrågan ur ett antal olika perspektiv, bl a att vattenångan är den mest betydelsefulla växthusgasen och att koldioxiden är en av flera mindre växthusgaser. Ett antal internationella vetenskapliga tidskrifter och brittiska Channel Four fanns på plats men utan svenska media med undantag av Forskning och Framtid. Bakom initiativet stod KTHs rektor Anders Flodström som inledningsvis uttryckte sin oro för de vetenskapliga procedurerna och kulturen inom FNs klimatorgan IPCC. Ingen annan vetenskapsgren skulle acceptera att en ”sanning” definieras av ett FN-organ.

– Det finns en hel del konsensus i klimatfrågan men samtidigt en hel del som står långt från varandra. Dels de som är beredda att göra mycket stora uppoffringar för att minska sina utsläpp av växthusgaser och dels de som inte kan tänka sig att betala ett öre mer för att minska sina utsläpp. Den första gruppen tror att de kan påverka klimatet genom att kontrollera utsläppen av växthusgaser. Den andra gruppen tror antingen inte på att det pågår någon onormal klimatförändring p g a utsläppen eller så tror de inte att människan kan påverka klimatet i tillnärmelsevis så hög grad som klimatalarmismen vill hävda, sa Anders Flodström.

Debattklimatet var ovanligt fritt även om diskussionen någon gång gick lite överstyr. Den stundstals heta diskussionen visade att det fanns fog för Anders Flodströms beskrivning av de diametralt helt olika positionerna i klimatfrågan.

Helt klart är dock att klimatet alltid förändras. De senaste 1000 åren har vi i Europa både haft en liten istid, från 1500- till 1800-talet, och ett betydligt varmare klimat från 900- till 1200-talet. De kända Bruegel-målningarna med skridskoåkare från Holland är en illustration av det kallare klimatet. Men före den lilla istiden var det varmare än idag och i England gick det att producera drickbart vin som allvarligt konkurrerade med det franska vinet och Grönland fick sitt namn för sin grönska!

Det alla var överens om är att klimatet alltid förändras och att människan hittills har hittat sätt att hantera klimatförändringar. Men sällan har samhället varit så sårbart som idag med avancerade trafiksystem och hela städer byggda under havsnivå. De dyraste byggnaderna ligger tyvärr ofta på utsatta och kustnära lägen vilket är en förklaring till att försäkringsbolagen kan visa på allt större stormskador räknat i dollar.

Risken med dagens försök att hantera klimatfrågan är att vi inte tar den alltid nödvändiga frågan om anpassning till förändrat klimat på allvar. När EU-kommissionens president J-M Barosso (f ö på årsdagen av terrorattentatet mot World Trade Center) säger att den stora utmaningen för mänskligheten är att stoppa klimatförändringar ger han dels uttryck för en alarmism som kanske är riktig. Men samtidigt påstår han helt felaktigt att människan faktiskt har en möjlighet att stoppa alla klimatförändringar, både de som sannolikt är skapade av människan och de som har helt andra förklaringar.

Global uppvärmning

Den amerikanske fysikprofessorn Fred Singer, som bl a är förste chef för USAs vädersatellitprogram, menade att det finns ett mänskligt bidrag till global uppvärming men att det är litet i förhållande till andra större förändringar. Singer uttryckte förvåning över alla som talar om risker med global uppvärming och hävdade istället att en måttlig global uppvärmning är av godo. Särskilt för oss i Skandinavien. Enligt Singer finns det inget som säger att just dagens klimat är optimalt. I USA precis som i Europa söker sig människor från norr till söder i jakten på ett bättre klimat.

Meteorologiprofessorn Lennart Bengtsson hävdade att vi nu kan se en global uppvärmning som ligger utanför de normala variationerna. Forskare kan komma med många möjliga förklaringar till orsaker till global uppvärmning, allt från vulkaner till solvariationer. Men enligt Bengtsson är ändå råden från IPCC de bästa tänkbara vi har att hålla oss till för närvarande.

Professor Hans von Storch från Tyskland menade att dagens klimat är optimalt eftersom det är det klimat vi är anpassade till och vana vid. Förändringar är osäkerheter och det är politikernas uppgift att hantera osäkerheter. En del tror osäkerheten är stor, andra att den är liten. Helt klart är det därför att vi måste börja med anpassning till klimatförändringar.

Maringeologen, professor Bob Carter från Australien ansåg att det inte finns någon konsensus i klimatfrågan. Granskningen av rapporter till IPCC har inte varit tillräcklig menade Carter.

Samtliga talare var dock överens om behovet att spara energi och att hushålla med ändliga resurser som olja. Detta minskar också utsläppen av klimatgaser. Men frågan om människans bidrag till uppvärmningen verkligen är mätbart eller påverkbart fick vi deltagare inga klara svar på. Forskarna var dock mycket tydliga med att klimatet är något som inte är konstant och att vi därför alltid, nu som förr, måste arbeta med strategier för anpassning till klimatförändringar. Och att arbeta med anpassning är inte detsamma som att inte tro på global uppvärmning.

Anders Ydstedt, strategisk rådgivare, Scantech utvecklings AB och webredaktör för Svensk Tidskrift.