flag_yellow_low
EU-val 2014

Företagares främlingsskap inför EU-valet

En stor majoritet företagare tycker att det är viktigt att fler företagare väljs in i EU-parlamentet och många är beredda att rösta över blockgränsen för att se till att det blir så, enligt en undersökning från SKOP som Örjan Hultåker redogör för.

När de politiska partierna ställer samman sina valsedlar inför ett val vägs olika intressegrupper mot varandra. Det skall vara både män och kvinnor, både yngre och äldre, personer från olika delar av landet och helst personer med invandrarbakgrund.

Men hur är det med antalet företagare på valsedlarna inför EU-valet i ett läge där många företagare och företagsledare befarar att EU-parlamentet skall ta beslut som försämrar det svenska företagsklimatet?

Alienerade företagare
I mars/april frågade SKOP ett urval av företagare och företagsledare i privata företag, ”Hur viktigt är det att fler företagare väljs in i EU-parlamentet?”

Resultaten är entydiga. En mycket stor majoritet (77 procent) anser att det är mycket viktigt eller ganska viktigt att fler företagare väljs in i EU-parlamentet. En av tre (35 procent) anser att det är mycket viktigt.

Det är många grupper i samhället som vill att just deras intressen skall vara representerade i riksdagen, EU-parlamentet och andra politiska församlingar, Men företagare skiljer sig från andra grupper genom att det är svårt att locka dem till politiken. Det är svårt att vara politiker och samtidigt hinna leda och sköta ett företag.

tabell_1_2014-04-30

Samtidigt är företagarnas alienation och främlingsskap ett samhällsproblem jämfört med andra så kallade särintressen eftersom det behövs ett bra företagsklimat för att Sveriges ekonomi skall utvecklas, BNP växa, arbetslösheten minska och statskassa få in de pengar som behövs för att betala välfärden.

Beredda att gå över blockgränsen
I Sverige är blockpolitiken en viktig vattendelare både för politiker och väljare. Att ta steget över den blockgräns som delar höger från vänster upplevs av många som ett stort steg. Det gäller även företagare och företagsledare.

För att testa betydelsen för företagare av att bli representerade av andra företagare i EU-parlamentet frågade SKOP i februari 2013, ”Skulle du vara beredd att kryssa en borgerlig företagare för att få fler företagare i EU-parlamentet?” samt ”Skulle du vara beredd att kryssa en socialdemokratisk företagare för att få fler företagare i EU-parlamentet?”

tabell_2_2014-04-30

I SKOP:s väljarbarometrar brukar en mycket stor majoritet av företagarna/företagsledarna sympatisera med något av de fyra borgerliga allianspartierna, och i synnerhet med Moderaterna. Därför är det inte överraskande av en stor majoritet av företagarna (69 procent) är beredd att kryssa en borgerlig företagare för att få fler företagare i EU-parlamentet..

Men många av företagarna/företagsledarna (48 procent) är också beredda att kryssa en socialdemokratisk företagare för att få flera företagare i parlamentet.

Dessutom, 42 procent av de intervjuade företagarna/företagsledarna är beredda både att kryssa en borgerlig företagare och att kryssa en socialdemokratisk företagare.

Det upplevda behovet av fler företagare i EU-parlamentet framgår tydligast av att varannan borgerlig företagare/företagsledare var beredd att överge det egna politiska blocket för att få kryssa en företagare.

Av de företagare/företagsledare som sympatiserar med ett borgerligt parti i svensk politik säger 50 procent att de är beredda att kryssa en socialdemokratisk företagare för att få in fler företagare i EU-parlamentet.

tabell_3_2014-04-30

Av de relativt få företagare/företagare som i rikspolitiken sympatiserar med ett rödgrönt parti skulle en tredjedel (32 procent) vara beredd att kryssa en borgerlig företagare.

Företagarna i Stockholms stad har inför EU-valet startat en minikampanj med mottot Kryssa en företagare. De tog därför kontakt med de politiska partierna för att fråga vilka av deras EU-kandidater som var företagare.

Flera av partierna svarade att de inte visste. Detta förstärker företagarnas och företagsledarnas känsla av främlingskap inför de politiska partierna.