EU handlar om fred och frihet

Under partistämman i helgen antog Moderaterna en ny europaplattform. Hans Wallmark redogör för hur EU:s inre marknad kan stärkas samtidigt som politiken kring relationer till resten av världen fördjupas.

Moderaterna har haft partistämma i Norrköping. Ett självklart avstamp inför valåret 2014. De flesta svenskar är medvetna om att det i september nästa år avgörs vem som ska styra landet. Kunskapen om europavalet i maj är dock mer begränsat.

Det finns anledning att påminna om att medborgarnas möjligheter att utse ett nytt europaparlament sker 100 år efter att första världskriget bröt ut. 1914-18 utkämpades ett blodigt krig som sedan följdes av det andra 1939-45. Vår kontinent slets sönder av strider, övergrepp, utrensningar och folkmord.

Detaljer och enskildheter får därför aldrig skymma det viktigaste: Europeiskt samarbete och integration handlar ytterst om fred och frihet. Vägen dit har gått från skyttegravarnas Verdun till korridorernas Bryssel.

Vid partistämman antogs en ny europaplattform. Den betonar ansvar och möjligheter. Vi är övertygade om det gränslösa Europas fördelar och potential och vi vill vara en aktiv del av ett starkt, enat och öppet Europa. Samtidigt vet vi att europasamarbetet även innebär friktion, problem och komplicerade frågeställningar.

Dagens EU-samarbete präglas av en svår ekonomisk kris till följd av stora reformbehov i många länder. För ett litet exportberoende land som Sverige är ett starkt europeiskt engagemang naturligt då en tredjedel av vår BNP genereras via export till EU-länderna. Därför är det svenska välståndet och vår välfärd högst beroende av ett välmående och stabilt EU.

Det handlar om jobben – just därför behöver mer göras för att stärka den inre marknaden, genomföra tjänstedirektivet, öppna för en fungerande digital marknad och öka ansträngningarna i att knyta frihandelsavtal med USA men även länder i Asien.

Vi är emot ytterligare centralisering och en gradvis överföring av nationell ekonomisk suveränitet till ett överstatligt EU. Sådana åtgärder riskerar att leda till svagare drivkrafter för ansvarsfull ekonomisk politik. Vi avvisar därför förslag som euroobligationer, EU-skatt, nya gemensamma budgetar eller en EU-finansminister. Europa lider inte brist på regelverk, viktigare är att de som redan finns på plats följs och respekteras.

Det svenska EU-medlemskapet har gett oss helt nya möjligheter att forma våra liv genom de fyra friheterna. Idag är studier i ett annat land vardagsmat för våra studenter, men för 20 år sen var det lika ovanligt som ett tydligt besked från Stefan Löfven! Erasmusprogrammet, Bolognaprocessen och liknande åtgärder har eliminerat åtskilliga hinder som möjliggör stor internationell frihet för dagens studenter. Vi vill fortsätta utveckla EU i den riktningen.

Arbetstagarnas rörlighet är ett viktigt instrument för att stärka de europeiska arbetsmarknaderna, bekämpa arbetslösheten och förebygga de negativa effekterna av ekonomiska omstruktureringar. EU och medlemsstaterna måste därför fortsätta att samordna insatserna för att främja denna rörlighet och därmed etablera en gemensam europeisk arbetsmarknad med sunda konkurrensförhållanden. Jobben är en central utmaning för hela Europa. I ett antal medlemsländer märks tydligt hur social oro också kan leda till politisk oro. Lika viktigt som det är att hålla samman vårt eget land är det att även hålla samman Europa.

Alternativet till europeiskt samarbete är nationell isolationism. Det är helt fel väg att gå och dessutom varken förbättrar det våra påverkansmöjligheter eller bidrar till att förverkliga våra mål och drömmar. Det handlar om jobben – just därför behöver mer göras för att stärka den inre marknaden, genomföra tjänstedirektivet, öppna för en fungerande digital marknad och öka ansträngningarna i att knyta frihandelsavtal med USA men även länder i Asien. Det handlar inte bara om att lätta på eller avskaffa tullar utan om att skapa gemensamma standarder och regelsystem.

Inte minst finns det anledning att stärka och fördjupa EU ifråga om förhållandet till resten av världen. Det behövs en starkare gemensam europeisk utrikestjänst, ett europeiskt fredsinstitut och tydliga resurser för demokratistöd. I vårt närområde finns länder som utsätts för ett kännbart tryck, inklusive handelsbojkott, från Ryssland för att vända EU-området ryggen. Viner från Moldavien är inte bara goda, utan att köpa dem är numera en solidaritetshandling gentemot ett land som utsätts för kännbara påtryckningar. Ett politiskt oroligt södra Medelhavsområde och Mellanöstern ställer höga krav och förväntningar på vår kontinent. Andra länder och regioner har stora förväntningar och krav på oss. Det måste vi svara upp emot. Europa med minnen av krigens 1900-tal kan inte stå likgiltigt och passivt vid sidan av. Fred och frihet måste alltid försvaras.

Hans Wallmark (M) är ordförande i utrikesutskottet. wallmark_150x200