En stark marknadsekonomi är grunden för EUFör Moderaterna är den Europeiska unionen ett frihetsprojekt. Ett samarbetsprojekt som binder samman Europa och värnar freden på vår kontinent genom marknadsekonomi, handel och rörlighet för företag och människor. Idén om att Europa gemensamt ska arbeta för att det är varor som ska korsa våra gränser istället för arméer gör mig till en vän av den Europeiska unionen, skriver Jörgen Warborn.

Populister, socialister och de som tror på mer överstatlighet har alla intentioner om att göra samarbetet till något som går bortom det frihetsprojekt som EU egentligen är och ska vara. EU får aldrig bli en regleringsivrande politisk institution som begränsar friheten, handelsmöjligheterna och rörligheten för företag. Nationella angelägenheter ska fortsätta styras av medlemsstaterna själva. Här är vi moderater med våra närmsta vänner i EPP den främsta garanten att värna EU:s ursprungstanke.

Mer än hälften av Sveriges export går till andra EU-länder. Det är ett viktigt argument för att understryka det svenska medlemskapets betydelse för svenska företag och arbetstagare. När tillväxten och företagandet hämmas av regleringar och marknadshinder i EU hotas arbetstillfällen i hela unionen samtidigt som det stärker de krafter som vill verka för mer slutenhet och mindre samarbete. Protektionistiska lösningar vinner stöd när allt fler upplever att EU-samarbetet inte fokuserar på det mest essentiella. Konsekvenserna av protektionismens verkningar är dock välkända och kan aldrig vara svaret på hur välståndet och välfärden stärks för Europas medborgare.

Näringsfrihet, företagsamhet, frihandel och gemensam marknad. Det är i grunden liberala idéer som är det bärande fundamentet i EU. Det är därför jag är övertygad om att det här är de frågor som Moderaterna måste ägna större kraft åt inför kommande val till Europaparlamentet. Dels för att frågorna i sig är viktiga för medborgarna och företagen i hela unionen, men även för att det är dessa frågor som är kärnan i vad EU ska vara. Om vi släpper frihetsfrågorna om marknadsekonomins betydelse och företagsamhetens vikt i EU-politiken reduceras EU allt mer till ett samarbete där populistiska, socialistiska och överstatliga krafter skapar ett nytt existensberättigande och nya mål för det europeiska samarbetet.

Under det senare årtiondet har Moderaterna och våra vänner i EU tvingats bli allt mer reaktiva i Europapolitiken. När såväl EU-lagstiftning som hela unionens existensberättigande ifrågasätts i en allt större utsträckning har kraft och tid fått ägnats åt att försvara unionens betydelse för Europas medborgare. Vi är många som plötsligt blivit tvungna att agera buffert åt de krafter som drömmer om mer federalism och nästintill inte ser någon gräns för EU:s befogenheter i lagstiftningsväg.

Moderaterna och andra liberalkonservativa i Europaparlamentet får inte marginaliseras till reaktiva väktare av subsidiaritet och motståndare av regleringar. Det är förvisso givet att vi måste fortsätta det arbetet för att stävja de politiska initiativ som vill föra EU i fel riktning, men därtill måste vi ersätta vårt reaktiva förhållningssätt med ett mod att driva en egen agenda mycket tydligare. En starkare marknadsekonomi i EU måste vara vår främsta ambition – mer frihandel, stärkt inre marknad och minskat regelkrångel. Det är tid att deklarera en starkare reformagenda för en ny generation entreprenöriella européer – en agenda som inte bara försvarar, utan även utvecklar näringsfriheten, handeln och företagsamheten i hela unionen.

Frihetliga EU-vänner ska fortsätta göra idéerna om vikten av marknadsekonomi och näringsfrihet populära och verka för en kraftfull politisk agenda i EU för dessa värden. Det är min ambition och fasta övertygelse att Moderaterna i Europaparlamentet ska bli en starkare kraft för dessa idéer. De behövs mer än någonsin i tider när allt fler vill bygga murar och tygla människors och företags frihet.

Jörgen Warborn (M) är riksdagsledamot och föreslagen som 3:a på listan till Europaparlamentet