En ny generations idéskola

I år firar Fria Moderata Studentförbundet 75 år av kamp för ett friare samhälle. Samtidigt är borgerligheten vacklande inför vår tids utmaningar i form av populistiska och kollektivistiska idéströmningar – och FMSF har en viktig roll kvar att spela, skriver Hugo Selling och Johan Eriksson.

Ursprunget till bildandet av Studentförbundet var ropen på en självständig svensk linje, som skulle ta avstånd från 1940-talets totalitära ideologier i Tyskland och Sovjetunionen. Mycket har sedan 1942 blivit bättre, men ännu behövs en organisation som vågar vara framåtsträvande och därmed ibland obekväm enligt samtidens konsensus. FMSF:s roll är sedan länge väldefinierad men då det politiska läget har förändrats har också organisationens funktion utvecklats.

En grundbult i Fria Moderata Studentförbundets opinionsbildning för liberala och konservativa värderingar är organisationens ställning som partipolitiskt oberoende, om än närstående Moderaterna. Detta bör ses ur ett historiskt perspektiv då oppositionen till svensk socialdemokrati var Högerpartiet, emedan Centern och Folkpartiet många gånger agerade stödhjul åt Socialdemokraterna. Högerpartiet, och Studentförbundet, var då de enda som erbjöd ett principiellt och konsekvent motstånd till socialiseringen av Sverige.

Den fristående positioneringen har i sin tur odlat en orädd inställning till nya och komplexa problemformuleringar. I tider av en svag och splittrad, något rörig högerpolitik är det ändock förståeligt att förväxla stridigheter i ungdomsförbund och oro på partihögkvarter med verksamheten hos ett besläktat studentförbund. För att ett samtal om denna situation ska vara konstruktivt är det dock viktigt att kritiken inte görs utan att först sikta noga. Man ska aldrig skjuta när det är dimmigt, som en svensk-egyptisk filosof lär ha sagt.

Genom att slå underifrån och någorlunda utifrån är det idéerna som står i fokus, inte personerna. Med trånga åsiktskorridorers debattklimat där det är viktigare att tycka än att argumentera är Fria Moderata Studentförbundet en fristad med högt i tak och en vetenskaplig syn på samhällsliv. Vår devis har länge varit att det intellektuella utbytet är viktigare än det strategiska. Så med anledning av Fria Moderata Studentförbundets 75-årsjubileum är det på sin plats med en reflektion kring framtida utmaningar och vår uppgift – inom idéproduktion i allmänhet och den närliggande borgerlighetens politik i synnerhet.

Studentförbundet är ett på många sätt unikt debattforum där idéer många gånger dras till sin spets i syfte att verkligen testa vilka principer som håller. Detta är ett sätt att förbereda sig på kommande politiska prövningar – hållbara principer kommer alltid att utgöra det viktigaste verktyget för att hantera svåra frågor. Var tid har sina politiska förutsättningar som påverkar organisationer och dess företrädare men FMSF:s kurs har konsekvent varit inställt på ett friare samhälle. Fria Moderata Studentförbundets självständiga natur har gjort att företrädare i alla tider verkat för en borgerlig samverkan, såväl genom Medborgerlig samverkan i slutet av 1960-talet som för gemensam alliansbudget i dag. Studentförbundet har även erbjudit den kanske tydligaste rösten för ett starkt försvar och NATO-medlemskap. Vår argumentation bottnar i en fusion mellan konservativa principer om rättsstaten och liberala grundtankar om människans frigörelse. Det har gjort att konservativa och liberaler samsas och kompletterar varandra. Övertygelsen om stabila samhällsstrukturer men också den fria individen landar i bland annat en narkotikaliberal linje som hållits sedan åtminstone 1970-talet och är aktuell än idag, då en stor del av det våld vi nu läser om i tidningarna beror på att narkotika är illegalt.

Den organiskt framväxta kulturen har också i hög grad befriat Studentförbundet från den typ av maktspel och internt mygel som dessvärre förekommer i vissa organisationer. Nu finns förvisso medlemmar i Fria Moderata Studentförbundet som också är verksamma i just andra, närliggande organisationer. Somliga gör till och med sitt primära arbete på annat håll och detta är en avgörande skillnad mot hur det var för bara något årtionde sedan.

Glädjande är emellertid att se hur också Moderata ungdomsförbundet efter några års distansering från klassiska bildningsverk återigen ägnar sig åt bokcirklar i de tidlösa idéernas förtecken. Oppositionen i dag är inte längre begränsad till Moderaterna eller FMSF, men alltjämt utgör Studentförbundet en mötesplats och i bästa fall enande kraft. Det finns ingen intention att jämka åsikter från spridda håll inom den borgerliga sfären men likväl har FMSF funktionen att samla den unga, liberalkonservativa rörelsen. Studentförbundets jubileum förra helgen kan inte ses som annat än ett kvitto på detta. Trots en något böljande utveckling av organisationen och ett brett spektrum av åsikter deltog medlemmar från många generationer i firandet av ett akademiskt bildningsideal och det studentikosa lynnet.

Under det seminarium som arrangerades fick medlemmar från olika generationer ge sina perspektiv på hur Sverige ska bejaka förändring i form av globalisering, teknologisk utveckling, skiftande demografi och ökad migration, men också tackla de problem som har medföljt eller kan uppstå i framtiden. Få forum inom svensk politik skulle kunna visa samma prov på idéer för samhällsutveckling och tilltro till marknadslösningar. Äldsta närvarande medlem var aktiv för 60 år sedan medan andra deltagare engagerade sig så sent som i år.

Studentförbundets närhet till Moderaterna, och därmed det reella politiska hantverket, har gjort oss relevanta inte bara för tidningarnas ledarsidor utan också de regeringskanslier där både företrädare och förslag från FMSF senare hamnat. Alla går däremot inte den vägen och kanske särskilt intressant under jubileumsseminariet var inspel från personer vars värv kommit att bli inom näringslivet eller genom forskning. Inte sällan berättar äldre medlemmar hur de under sina professionella liv haft hjälp av Studentförbundets skolning i krav på giltiga argument och förmågan att tänka kritiskt. Något som präglar FMSF är ambitionen att stå på egna ben, inte bara politiskt utan också privat. Det är få som strävar efter att bli proffspolitiker och de flesta har god förståelse för vikten av att ha en egen, stabil grund att stå på när det blåser. Den som sedan har kunskap om en eller två saker kan på ett rimligare sätt också anta politiska uppdrag.

Om ett partis uppdrag är att förverkliga idéer är det viktigt att rollen axlas med en ryggsäck av principer att plocka ur. Sålunda blir Studentförbundets uppdrag att ge syre åt den politiska agendan, i form av genomarbetade visioner att falla tillbaka på. Det är nu viktigt att en samlad borgerlighet återtar taktpinnen och ger det rödgrönbruna haveriet en rak höger. Vår uppgift är att främja marknadslösningar och andra välståndsbildande krafter, i syfte att skapa ett friare samhälle för fler. I kampen för detta kommer Studentförbundet vara att räkna med i minst 75 år till.

Hugo Selling är ordförande och Johan Eriksson är viceordförande för Fria Moderata Studentförbundet