Print Friendly, PDF & Email

Eli F. Heckscher, Gösta Bagge; Anmälan

Av Redaktionen | 31 December 1991


1991


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

r————————————————,
SVENSK
TIDSKRIFTUTGIFVEN AF
l ELI F. HECKSCHER OCH GÖSTA BAGGE
l
r—- Jl LÄRG . l. – 1 911 – HÄFT. 1.
–,
L__ ——————————————-~
ANMÄLAN
D
ä nu Svensk Tidskrift i ny gestalt träder inför offentligheten, är det dess utgifvare först och främst angeIiiget alt erkänna och betona dess samband med den
följd al’ tidskrifter, som under i hufnidsak samma namn i tre
årtionden gjorde sin insats i det politiska och andliga arbetet
i vårt land.
För många nu lefvande svenskar betyder namnet Svensk
Tidskrift — från Hans Forssells och Harald Hjärnes ända
till Frans von Scheeles redaktörsdagar — minnet af den
allmiinna tidskriften i vårt land, ensam eller framför andra.
Stående utanför de partipolitiska bildningarna, upptog Svensk
Tidskrift till behandling aktuella ämnen från samhällslifvets
mest olika områden ; den lämnade därvid rymlig plats för
motsalla meningars inbördes brytning, men framträdde själf
i en målmedvetet utstakad riktning.
Det är nu femton år sedan SYensk Tidskrift nedlades, och
på. vissa områden har dess arf öfvertagits af andra periodiska publikationer. Dock kvarstår alltjämt, synes det
oss, hehofvet af en verkligt a1lmän tidskrift, som samtidigt
själf ställt sig en besUimd uppgift i samhällsarbetet Och
detta behof gör sig så mycket starkare gällande, som dagspressens ständigt växande omfång för läsaren försvårar
en samlad öfverblick af dagshändelsernas brokiga mångfald.
Tidningsläsaren har därför i allt högre grad behof af en med
något längre mellantider utkommande publikation, där något
1. Sven!k Tid.•kri[t.
9
ANMÄLAN
af det väsentligaste bland nyhetsmarknadens ofantliga stoff
kan bjudas honom i en varaktigare form, och där han i
större lugn kan få följa och öfverväga diskussionen i de stora
dagsfrågorna.
I nu antydda syfte ha planerna på en Svensk Tidskrift redan
länge varit å bane, och under vintern 1904-05 syntes de
ganska nära sin mognad. Såsom ledare skulle tidskriften då ha
erhflllit GuNNAR HAzELIUs men genom hans död i slutet af
februari 1905 grusades denna jämte många andra förhoppningar; och det är först nu som en del af de personer, hvilka
redan då sökte befordra planen, ansett sig kunna försöka
realisera densamma i dess ursprungliga form.
Svensk Tidskrift skall i främsta rummet vara en politisk tidskrift, så fattadt, att dess uppmärksamhet främst skall inriktas
på de för statslifvet viktiga frågorna . För detta ändamål har
tidskriften löfte om bidrag från en talrik stab af medarhetare,
hvilka därvid ha tillfälle att med full frihet gifva uttryck åt sin
personliga ståndpunkt i hvarje särskildt fall ; och äfYen af personer, som icke räkna sig såsom tidskriftens fasta medarbetare,
hoppas redaktionen kunna emotse politiska uppsatser. Lika
litet som den gamla Svensk Tidskrift vill dock den nya vara ett
blott diskussionsinstitut l artiklar, som typografiskt skiljas från
tidskriftens öfriga innehåll, ämnar redaktionen med understöd af en trängre krets meningsfränder söka gifva uttryck åt
en bestämd gemensam uppfattning i politiska frågor – en
uppfattning, för hvilken däremot tidskriftens öfriga medarbetare
på intet sätt äro ansvariga. Denna redaktionella ståndpunkt är
oberoende af de särskilda politiska partiernas program, och
om man vill söka i allmänna vändningar sammanfatta dess
kärna kan den – ehuru slagord föga betyda – sägas vara :
den svenska statens inre och yttre styrka och statsarbetets effektivitet, till stöd för landets gemensamma uppgifter, till vård
om rikets internationella ställning och till statsintressets
befrämjande gent emot alla enskilda partiers och klassers
öfvergrepp eller oberättigade anspråk. För utfyllnaden af
en dylik ram kunna vi endast hänvisa till tidskriftshäftenas
redaktionella artiklar.
Svensk Tidskrift vill alltså taga en liflig del i behandlingen
af våra yttre och inre samhällsfrågor. Riksdagsarbetet skall
sjåifklart ständigt följas med uppmärksamhet; och i liflig
10
ANMÄLAN
öfvertygelse om Sveriges oupplösliga samband med det europeiska statssystemet skola de utrikespolitiska frågorna vinna
särskildt beaktande och läsaren sättas i stånd att genom regelbundet dterkommande öfversikter följa deras utveckling.
Dylika öfversikter skola också vid sidan af fristående uppsatser komma till användning för de ekonomiska och de sociala frågorna, beträffande hvilka redaktionen~ särskilda intresse
knappast torde behöfva särskildt framhållas. I afseende på
försvarsfrdgan, hvars dominerarde betydelse för svensk politik intill dess den erhållit en betryggande lösning ingen
borde kunna förbise, är det vår grundade förhoppning att
kunna värdigt fullfölja de traditioner, Svensk Tidskrifts liknämnde föregångare lämnat den i arf.
Under allvarligt uppsåt att ej begränsa sin synkrets till politiken i inskränkt mening; ser tidskriften vidare en af sina
viktigaste uppgifter i att med intresse aktgifva på och följa
företeelserna på den svenska odlingens olika fålt, det religiösa
området, folkbildningsarbetet, den svenska och utländska litteraturen och konsten, i den mån de återspegla och själfva på-
verka viktiga delar af vårt samhällslif. Glädjande nog har
här medverkan utlofvats af krafter sådana som endast sällan
torde samlats kring ett svenskt tidskriftsföretag.
Svensk Tidskrift hoppas sålunda kunna komma att på ett verkligt representativt sätt ge uttryck åt rörelserna på det svenska
samhällslifvets olika arbetsfält. Dess sträfvan skall också vara
att med vederhäftighet och saklighet i innehåll och ton förena
aktualitet i ämnesvalet samt – icke minst – en kortfatlad
och lättillgänglig framställningsform. I den mån innehållet
så erfordrar och omständigheterna medgifva, komma artiklarna att belysas genom illustrationer. Aktualiteten ämnar
tidskriften särskildt söka tillgodose icke blott genom de redan
nämnda regelbundna 9fversikterna, utan äfven genom en
speciell afdelning benämnd Dagens Frdgor. Där skola sammanföras korta uppgifter eller reflexioner rörande märkligare
dagshändelser och pressdiskussioner, omnämnanden af betydelsefulla in- och utländska arbeten inom tidskriftens intressesfär, referat af anmärkningsvärda uppsatser i utländska tidskrifter – kort sagdt något af det minnesvärda i den sista
tidens händelser.
11
ANMÄLAN
De personer som redan nu utlofvat Svensk Tidskrift sin
medverkan äro följande:
Docenten HELGE ALMQPIST
stadsnotarien NILS ANDERSSON
Docenten ERIK AuRELIUs
Riksarkivarien EMIL HILDE- 131\AND
Redaktören fil. dr KAHL Hu,-
Professor EINAR BILLING DEBHAND
» L. V. BmcK, Köben- Professor HAHALD HJÄHNE
havn Arkitekten GusTAF HoLMDAHL
Professor S. J. BoETHills
Fil. lic. BERTIL BoETHll’S
Justitierådet A.G. S. BoRGSTHÖM
Professor HJALMAH HoLMQUisT
~ HARALD H0FFI)[NG,
Köbenhavn
stadsmäklaren T. BRANDELll’S Professor A. G. Hö<iBOl\1
Andre arkivarien fil. dr HER- Lektor AuGusT JoHANssoN
MAN BtHJLIN Professor H. J. JuHLIN DANNDocenten FHEDHtK BööK FELT
skriftställaren At~GlJST BHUNIUS Generalmajor Hl!GO JllNGSTEDT
Professor SAM. CLASON Författaren ERtK AxEL KAnLArkitekten fil. l. SIGllHD CunMAN
Landshöfdingen grefve LuDVIG
DouGLAs
Docenten K. A. EDtN
Biskop J. A. EKLUND
Kapten HANs EntcsoN
Öfveringenjör E. A. FoRSBEHG
Ingenjör JoHN FHEDHOLM
Teol. dr SAM. Fnms
Kapten CAnL HAFSTHÖM
Professor C. H. HALLENDOH.FF
Författaren PEn HALLSTHÖM
Artisten Gt·::-<::-<An HALLSTH.cht
Fru EnnA HEci<SCHER
Författaren Ton HEDBEIHi
Fil. dr SvE:’II HEDIN
Författaren fil. dr VEHNEH \’O:>\
HEIOENSTAl\1
Fil. kand. Nu.s HtmLITZ
Östergötlands läns hushållningssällskaps sekreterare,
direktör Wu.H. HEniAN
FELDT
Förste aktuarien, fil. dr K.-\HL
KEY-ÅBERG
Med. dr EMIL KLEEN
Fil. lic. JoHANNEs KouiODIN
skriftställaren CARL G. LAURIN
Disponenten fil. dr E. J. LJ t.:NGBERG
Folkskolläraren Nu.s LuNDAHL
Professor Vu.H. LPNDSTRÖM
skriftställaren HAHALD NtELSEN’
Köl>enhavn
Direktören för Sveriges Industriförbund, kapten Etu.AND
~OHI>I.l’Nl>
Fil. dr VALFHID PAuu;nEN
Fil. lic. O. HABENn·s
Docenten EnGAH REt.:TEHSI<IÖLD
Professor SE\’ED RIBBIN<i
Intendenten fil. dr AxEL L.
ROMDAHL
Docenten .JoH::-<NY H.oos\’AL
12
ANMÄLAN
Öfverstelöjtnanten grefveREIN- Docenten PER SöRENSSON
HOLD VON RosEN skriftställaren E. H. THÖRNDirektören CARL RYDBERG BERG
Professor FRANS voN SentELE Intendenten GusTAF UPMARK
HENRIK SentleK Fabriksidkaren AxEL VENNERBankdirektören EMIL ScHv- STEN
BERGSON Helsingfors Amanuensen ERIK WETTERKommendörkaptenen frih. C. GHEN
K:soN SPAHHE Öfverdirektören L. WmELL
Professor A. STILLE Fil. dr OscAn WIESELGREN
skriftställaren GusTAF STRIDS- Kapten E. AF WIRSEN
BERG Docenten NILS WoHLIN
Fil. dr VERNER SönERBERG Arkitekten RAGNAR ÖsTBERG.
Professor NATHAN SönERBLOM
Svensk Tidskrift skall utkomma i 8 a 10 häften om året
med ett sammanlagdt omfång af minst 30 tryckark eller 480
sidor, till ett prenumerationspris af 7 kr. 50 öre för helt år;
pris för enskildt häfte l kr. 25 öre. Tidskriften distribueras
af Hugo Gebers Förlag, Regeringsgatan 19-21, Stockholm,
samt af Svensk Tidskrifts expedition, adr. Villagatan 22, Stockholm Ö. Prenumeration kan ske hos alla bokhandlare, hos
expeditionen samt på posten.
I redaktionsangelägenheter torde man vända sig till undertecknad Bagge, adr. Karlavägen 33, Stockholm Ö.
Stockholm i december 1910.
Eli F. Heckscher. Gösta Bagge.
13
~ — ,. ··—

Comments are closed.

ANNONSER:

Axess

När postmodernismen kom till sverige/

fplus

Läs mer här

FMRS online

Osäkerhetens tid – Årsbok 2019