Print Friendly, PDF & Email

Debatt; Charlotte Cederschiöld; Änkepensionen

Av Redaktionen | 31 december 1987


1987


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

DEBATT
CHARLOTTE CEDERSCHIÖLD:
Änkepensionen
S
ka Moderata Samlingspartiet byta
fot vad gäller änkepensionen och nu
medverka till något som vi med stor
emfas avslog för 3-4 år sedan, då socialdemokraterna föreslog slopandet av änkepensioner.
skillnaden för den framtida typiska änkan – hon som blir änka efter 65 år
(90 %) blir 10 % av makes ATP under l
år! Det gamla förslaget var 30 % av makes
ATP under ett år, det nya är nuvarande
änkepension (=40% av makes ATP) under l år!
Det nya system som föreslås införas,
det som efter övergångstiden kommer att
gälla alla är att efterlevnadsskyddet slopas
och ersätts av ett 1-årsbidrag. Familjeskyddet tas helt sonika bort.
Den praktiska konsekvensen blir att de
som inte är änkor och har barn – det är
trots allt de flesta – förs ännu längre in i
det socialdemokratiska samhälle som
kräver heltidsarbete för alla och barnens
uppväxt i “sarnhällsregi”.
Det väsentliga är att ta ställning till vilket system man inför, inte vilka övergångsregler som skall gälla. I sitt nit att
skydda de 4 % som blir änkor när barnen
är små tycks man ha glömt konsekvenserna för alla andra. Så här beskrivs de av
Sven-Olof Lodin, professor i skatterätt,
en av många kritiker till förslaget:
“… man skall ha klart för sig att de faktiskt tar bort systemet med änkepensioner. Det betyder att valfriheten för kvinnor i praktiken försvinner. Kvinnor kan
inte vara hemma hos sina barn och kvinnor kan inte utan vidare arbeta deltid
längre. De riskerar sin ekonomiska framtid om de gör det.” (Expr. 861124) Med
andra ord, om Moderata Samlingspartiet
går med på detta blit talet om valfrihet
tomma ord.
Om man velat undvika dubbelpensioner, vilka enligt försäkringsexperter är en
myt (det rör sig i allmänhet om två mycket
små pensioner) hade man kunnat låta
maxspärren på 6,5 poäng inkludera även
änkepensionen. Inkluderas den är det ju
inget bekymmer. Få kvinnor har stora egna pensioner. 95% av maxpensionerna
tillfaller män. Man hade också kunnat
sänka änkepensionsbeloppet från nuvarande 40 % av makes ATP till 25-30 %
av makes ATP. Det skulle givetvis gälla
båda könen. Änklingspensionerna blir i
alla händelser mycket små p g av kvinnors låga ATP-poäng. Med nuvarande
ökningstakt tar det över hundra år för
kvinnorna att komma ikapp. För maxATP krävs en inkomst på 183 000 och 30
års förvärvsarbete. Få kvinnor har det.
Åtgärder hade kunnat vidtas utan att alla
med betydligt sämre ekonomi drabbas.
De hänvisas till bidrag, KBT och skatteavdrag med åtföljande kostnadsökningar
för kommunerna (änkorna är ca
400 000). Kostnaderna kommer på kommunalskatten. Rundgång brukar vi kalla
det i andra sammanhang.
Få kvinnor är medvetna om sina låga
ATP-poäng (p g av deltid, för få ATP-år,
låg lön) t ex kan nämnas att en bibliotekarie med 24 heltidsår och en årslön på
115 000 endast får ca 5 000 mer per år än
om hon inte alls förvärvsarbetat. Pension+pensionstillskott (som är det lägsta)
ger 35 000 om året. Ett halvtidsarbetande måltidsbiträde med 30 ATP-år får endast drygt 2 000 mer/år, trots 30 år på arbetsmarknaden, än om hon inte alls förvärvsarbetat. (Siffrorna från riksdagens
upplysningstjänst, verifierade av försäkringskassan i juli.)
Förändringarna i socialförsäkringssy- 472
stemet är 6-8 mrd/ år. Införandet av änklingspension skulle kosta ca 1/4 av änkepensionen. Änkepensionen är 10 % av
hela ATP (4,5 mrd av 48 mrd). Den dryga
mrd det skulle röra sig om är en liten del i
hela ATP på 48 mrd.
Om ATP-systemet inte håller vad det
lovar, vilket vi moderater påpekade då det
infördes, bör man inte sälja ut grupp för
grupp. Kvinnor först. Det är väl inte otroligt att de med privata pensionsförsäkringar står näst i tur. Inte minst med hänsyn till att pressreleasen från pensionsberedningen talar om “behovet” av pension.
Det låter bekant “åt var och en efter hans
behov”. Man kan fråga sig varför vissa
män, ty det är där de höga pensionerna
finns, ska tillåtas ha så stora behov – när
nu kvinnor inte ens tycks få ha behovet att
få behålla sin bostad.
Den naturliga åtgärden vore att sänka
pensionsutfallet till vad systemet nu kan
bära. Det bleve avslöjande för s. Samtidigt
finge vi en mjukare övergång till privata
pensioner för alla med premier som motsvarar en nivå som människor skulle klara. Med föreliggande förslag kommer
kvinnor att på gamla dar få betala att de
tagit ansvar för barnen.
Dessutom skulle människor bättre veta
vad som kommer att gälla på gamla dar.
Båda parterna i familjen skulle ha samma
intresse av en privat försäkring. Föreliggande förslag bäddar för familjekonflikter. Det ökar också trycket på unga familjer ytterligare eftersom förslaget inte
kombineras med skatt efter försörjningsbörda, giftorätt i ATP eller förmånliga
försäkringsregler för lågavlönade. Tvärtom hotas avdragen för pensionsförsäkringar!
Resultatet blir att familjer som själva
tar hand om sina barn på hel- eller deltid
kommer att sakna efterlevandeskydd. Det
är inte i överensstämmelse med moderat
ideologi.

Comments are closed.

ANNONSER:

Axess

När postmodernismen kom till sverige/

fplus

Läs mer här

Osäkerhetens tid – Årsbok 2019