Dags att erkänna Taiwan som självständig stat

I veckan har Taiwan firat sin 100-åriga nationaldag. Tyvärr tillhör Sverige ett av flera länder som inte har erkänt Taiwan som självständig stat, vilket är ytterst beklagligt. Det är nu hög tid för världssamfundet att ge landet en fin 100-årspresent i form av ett erkännande. Detta oavsett vad Kina anser, skriver Margareta Cederfelt och Fredrik Federley.

Taiwan högtidlighöll i onsdags sin 100-åriga nationaldag. I skuggan av Kina har landet utvecklats till en demokratisk stat som förtjänar att erkännas av omvärlden. Taiwans relationer med Kina har utvecklats i positiv riktning men vilar ännu inte på en helt solid grund. Kina har inte accepterat Taiwan som en självständig stat utan betraktar fortfarande ön som en kinesisk provins.

Att det finns en oro i Taiwan för hur Kinas ledning väljer att agera är fullt rimligt med tanke på att Kina har 1 600 missiler riktade mot Taiwan, redo att avfyras när man så önskar. Taiwan å sin sida, som understöds av USA, har ett aktivt försvar och en treårig allmän värnplikt. Nära den kinesiska gränsen finns två mindre Taiwanesiska öar där fullt utrustade stridsplan har kapacitet att vara uppe i luftrummet inom fyra minuter för att kunna försvara landet vid en eventuell flygattack.

Trots de militära spänningarna har ländernas relationer förbättrats. Till exempel finns det 16 olika överenskommelser länderna emellan, vilket innefattar ett flertal områden såsom flyg- och fartygstransporter, finans, jordbruk, industri och handel. Kinas behov av Taiwan är större än vad de flesta tror, vilket bland annat beror på att taiwanesiska företag idag är ägare till en tredjedel av näringsverksamheten i Kina.

I samband med att affärsutbytet har ökat mellan länderna har också övriga relationer utvecklats och förbättrats. Som exempel kan nämnas att det finns direktflyg mellan Kina och Taiwan, samtidigt som de första kinesiska universitetsstudenterna har börjat anlända till Taiwan. Redan idag studerar taiwanesiska grundskoleelever i Kina, men till detta kan också läggas att det för första gången kommer 3 200 kinesiska ungdomar till Taiwan i syfte att delta i sommarutbyte vid Taiwan University. Som ett led i detta utbyte kommer taiwanesiska ungdomar att bjudas in att arbeta som volontärer i Kina.

Enligt justitieminister Tseng Yung-Fu utvecklas Taiwan i rätt riktning när det gäller utveckling mot ökad demokrati och öppenhet med respekt för de mänskliga rättigheterna. Detta är värt att notera utifrån Taiwans geografiska läge och mot bakgrund av hur dessa frågor hanteras av den politiska ledningen i Kina. Den dagen Taiwan har exkluderat dödstraff ur sin straffskala har ytterligare en viktig milstolpe tagits. Ett avvecklande av dödsstraffet skulle också vara en viktig symbolhandling gentemot de övriga länderna i regionen.

Taiwan har trots hotet från Kina utvecklats till en flerpartistat med fria och allmänna val där rösträtten respekteras. Taiwan har också en fungerande marknadsekonomi. Flera världsledande företag har sin upprinnelse i Taiwan, inte minst inom IT-sektorn. Svenska företag har åtskilliga affärskontakter med Taiwan inom skilda områden såsom medicinsk utrustning, miljö- och maskinteknik, cyklar och marina produkter. Enligt vår mening har denna utveckling möjliggjorts genom en medvetenhet från landets politiska ledning om att man är beroende av ett öppet och väl fungerande näringsliv. För att nå ditt har utbildning varit en huvudfråga och Taiwan har satsat stora resurser på att utveckla såväl den grundläggande som den akademiska utbildningen.

Tyvärr tillhör Sverige ett av flera länder som inte har erkänt Taiwan som självständig stat, vilket är ytterst beklagligt. Dock anser vi att det är hög tid för världssamfundet att ge landet en fin 100-årspresent i form av ett erkännande. Detta oavsett vad Kina anser. Att Kina är en stormakt bör inte påverka Taiwans legala status på samma sätt som Georgien, trots rysslands anspråk, accepterades som självständig nation av omvärlden. Naturligtvis finns det en fara att Kina inte accepterar ett självständigt Taiwan och annekterar landet vid ett eventuellt erkännande, men detta är en risk som omvärlden måste vara beredd att ta och agera utifrån om scenariot uppstår.

Genom att ratificera Taiwan som självständig stat får landet också möjlighet att delta i internationella organ såsom FN och WHO. Detta skulle i sin tur kunna medföra en positiv utveckling för ett avskaffande av dödsstraffet och ge extra skjuts i kampen mot korruption. Graden av korruption är omfattande och skapar stora samhällsproblem, bland annat är den tidigare avgångne presidenten fängslad och avtjänar ett straff för just korruption, men Taiwans regering arbetar aktivt för att minska problemet.

Vi vill avslutningsvis lyfta fram Taiwans välskötta ekonomi. Trots att landet är hårt ansatt av den internationella finanskrisen är statsskulden låg, endast 32 procent av BNP, samtidigt som arbetslösheten är låga 4,6 procent. Taiwan är ett av de landen i världen med högst tillväxt, faktiskt högre än Kina. Som exempel kan framhållas att tillväxten år 2010 var hela 10 procent.

Landet brottas med samma problem som vi i västvärlden, nämligen skenande kostnader för pensioner och äldreomsorg. Taiwaneserna blir allt äldre, samtidigt som barnafödandet sjunker. Nativiteten är bland världens lägsta, strax under ett barn per kvinna, vilket är problematiskt.

Oavsett vilket anser vi att omvärlden har allt att vinna på att ratificera Taiwan som en fri och självständig stat. Rädslan för Kinas agerande skall inte få styra Sveriges eller andra länders uppfattning om Taiwan.

Margareta Cederfelt (M), Stockholms stad
Riksdagsledamot

Fredrick Federley (C)
Partistyrelseledamot

Läs mer om Taiwan:
Det fria Kina firar 100 år av Mattias Zackrisson (30/9)