Dagens namn – Andreas visste vad han gjorde


1995


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

DAGENS NAMN
ANDREAS VISSTE VAD HAN
GJORDE
F
lera dagar innan farfiolen serverades för nyfikna TV-tittare
cirkulerade budskape~. genom
svensk massmedia. Antligen,
tycktes många resonera, kan det sägas
som så många har vetat så länge. Andreas
Carlgren, påläggskalv för partiledarskap,
är homosexuell. Och han tog steget ur
garderoben på eget initiativ.
Att Carlgren själv fick välja tidpunkt
för när det skulle ske säger en del om den
relativa hänsynsfullhet som råder bland
svenska opinionsbildare och journalister.
Privatlivet kan ibland fortfarande fa vara
privat, om man själv önskar. Åtminstone
för den typ av kändisar som trampar den
politiska manegens sågspån. Så var det på
Per-Albins tid, och så är det uppenbarligen fortfarande. I ett land med en mera
råbarkad tabloidpress hade förloppet definitivt varit ett annat.
För en tid framöver kommer han att
vara bög i första hand och viceordförande
i centern i andra. Mannen varje journalist
söker för synpunkter så snart partnerskap,
MATS LINDER är ledarskribetll på Smålandsposten.
adoptionsrätt eller aids kommer upp
debatten.
Om han vill undvika en permanent
insortering i det facket måste han säga nej
och själv välja när han vill. Det ställer
krav på att han ransonerar sitt eget engagemang i frågan så att den åter blir en
bland andra på dagordningen.Ju fler sotfprogram han sitter och pratar ut i, desto
svårare blir det att återgå till rollen som
politikern Andreas Carlgren.
Framgångsrik karriär
Men hur påverkas i övrigt Carlgrens
politiska framtid? Sedan han var CUFordförande mellan 1984 och 1987 har
han byggt en framgångsrik karriär. En tid
satt han som kommunalråd i Ekerö. För
ett par år sedan valdes Helena Nilsson
och den då 34-årige Andreas Carlgren till
viceordföranden i centerpartiet som ett
led i en strategi för förändring och förnyelse. Om framgång mäts i valresultat och
erövringar i nya väljargrupper kan knappast centerns förnyelse betraktas som
lyckad. Etiketten ”ekohumanism” och
försök att finna en mer liberal framtoning
har inte lyckats ersätta centerns traditioSVENSK TiDSKRIFf 219
, __ . – ,.. .., —
nella profil som ett lantbruks- och glesbygdsparti för de mindre unga.
Men varken Carlgren eller Helena
Nilsson har behövt klä skott för det.
Skulden har istället fallit på en borttynande Olof Johansson, som tycks ha
krympt tillsammans med partiet.
OlofJohansson är på väg att avgå från
posten som partiledare för centern. Enligt
Finanstidningen beskrev en ledande centerpartist situationen som att:
– Han har inte sagt något officiellt men
det känns som att det räcker med att peta
på honom för att han skall gå.
Frågan är bara när det skall ske.
Kanske kan vi ra en antydan om det vid
riksstämman i Östersund.
Outtalad sanning
Men vem skall efterträda honom?
Andreas Carlgren har ofta nämnts i spekulationerna, även om han vanligen inte
framhållits som den starkaste kandidaten.
Hur har hans chanser påverkats av att han
trätt fram som homosexuell?
-Jag vet vad jag gör, sade han i samband med att nyheten släpptes.
-Jag använder personliga erfarenheter
innehar idag. Men han måste själv ha
insett att han inte kunde nå ännu längre
om han fortsatte släpa på en stor outtalad
sanning om personen Andreas Carlgren.
Nu är tillkännagivandet avklarat.
Garderobsdörren öppnades på glänt och
alla fick kika in. Hinner den nya bilden
av Andreas Carlgren etablera sig och bli
en bekant del av det politiska landskapet
innan Olof Johansson tackar för sig har
han åtminstone en chans, vilket är mer än
han skulle haft om hans läggning förblivit
en offentlig hemlighet.
Men givetvis hade läget varit mera
politiskt gynnsamt om han fortsatt sitt
gamla liv och stannat hos fru och barn.
Speciellt i ett parti som centern som har
påtagligt konservativa värderingar kring
kärnfamiljen. Det är ingen slump att den
övervägande delen av Carlgrens partikamrater i riksdagen röstade mot registrerat partnerskap. Det var för övrigt
innan han själv blev ledamot.
Man skall heller inte inbilla sig att centerns agrara gräsrötter i Norrlands inland
eller östra Skåne intar en speciellt positiv
hållning.
fcir att belysa en viktig samhällsfråga. Min Inga horder av nya väljare
egen person !ar då gäna som exempel. Partistrategerna har också anledning att
Han visste vad han gjorde även i ett bekymra sig. Inte för att horder av väljare
annat avseende. kommer att överge centern om ledaren
Till en del kan säkert Carlgrens avslöj- är homosexuell, men de kommer detiniande ses som att han försökte ge sig själv tivt att vara fler än de som tillkomn1er
en möjlighet att bli partiledare. därför att han är det.
Att han lyckades hålla sitt privatliv För att bli partiledare måste Carlgren
utanför offentlighetens ljus har säkert helt enkelt vara bättre än sina medtävlare.
hjälpt honom att nå den position han Och det är han inte. Det finns andra skäl,
220 5VENSK TIDSKRJFT
sakskäl, som talar emot att han blir vald.
Andreas Carlgren har genom egen
förskyllan utmärkt sig som centerns ivrigaste förespråkare för samarbete med
socialdemokraterna. Redan i valrörelsen
talade han exempelvis om vikten av samarbete över blockgränsema. Han förhandlade med regeringen om friskolomas
framtid, en lösning som bland annat
innebar att ersättningen per elev sänktes
från 85 till 75 procent av kommunens
genomsnittskostnad. Och nu talar han
om vikten av en ”fömyelsepakt” med
socialdemokraterna med en säker majoritet i riksdagen. Siktet är inställt på ett
partnerskap mellan socialdemokraterna
och centern.
flla till
Om Carlgren ar sin vilja fram kommer
hans stora politiska investeringar i samarbetet med socialdemokraterna att bli en
betydligt större belastning än hans sexuella läggning. Och ar han inte sin vilja
fram ser han ut som en förlorare. Hur det
än går sitter han således illa till.
Hundhuvudet blir huvudsakligen hans
börda.
Och han har redan dragit på sig stark
kritik. Till exempel i en debattartikel i
Dagens Nyheter där bland andra ordfö-
randen i centerns högskoleförbund och
de två viceordförandena i ungdomsförbundet kallar samarbetet med regeringen
för ett ”historiskt misstag” och kräver att
partiledningen, och Andreas Carlgren i
synnerhet, tänker om.
Särskilt stort missnöje har alltså
Carlgrens agerande väckt bland de unga
som rimligen borde ha störst förmåga att
överse med hans homosexualitet. Där
han borde ha kunnat söka stöd och hitta
en bas att ta språnget mot Olof
Johanssons position ifrån.
Det finns fler saker som talar emot
Carlgren. Han tillhör något som brukar
kallas ”storstadsfalangen” som har svårt att
a stöd i ett parti som har sina starka fåsten
i gles- och landsbygd.
Ung vid femtio
En annan nackdel är hans ungdom. Han
är 36 idag. När Johansson avgår är han
förmodligen 37, möjligen 38. Leissner
och Bildt har i och för sig visat att det går
att bli partiledare i den åldern. Men
knappast i ett parti där man fortfarande
betraktas som ung vid 50.
Dessutom engagerade han sig för ett
medlemskap i EU, en ståndpunkt som
ingalunda är eller var okontroversiell
inom centern. I och för sig är det ett handikapp som han har gemensamt med
andra tänkbara partiledarkandidater.
Blir statsråd
Det mesta talar således emot honom.
Men han är ingen politisk martyr för den
skull. Det finns andra uppdrag. Nästa
gång centern bildar regering kommer
han att bli statsråd, om han själv vill. Det
skulle se illa ut annars.
SVENSK TIDSKRIFf 221