Print Friendly, PDF & Email

Dagens frågor; Omaka par

Av Redaktionen | 31 december 1985


1985


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

Dagens frågor
Omaka par
Två journalister, Gösta Hulten och Jan
Samuelsson, har tillsammans skrivit en
liten bok ”Omaka par” (Salt & Ljus förlag), som handlar om hur Sovjet påverkar Svenska kyrkan och om hur lätt det
tydligen är för drivna kommunister att
infiltrera ett område, som borde hållas
stängt för dem. Författarna talar om hur
den förre ärkebiskopen Olof Sundby i
sitt välvilliga oförstånd bidragit till kommunistiska framgångar. Sundby har tagit
till orda i Svenska Dagbladet och har
visat på åtminstone ett direkt misstag i
boken. Naturligtvis blir han trodd på den
punkten. Men i det hela är det författarna som tyvärr har rätt.
I Svensk Tidskrift har Sundbys namn
nämnts flera gånger i samband med Kyrkornas världsråd, där han spelat en icke
obetydlig roll. Senast skedde detta då
SvT avslöjade (1983, sid 387 f) hur stora
summor av Lutherhjälpens medel – och
tillsammans med missionskollekterna är
kollekten till Lutherhjälpen en av de två
stora insamlingarna i Svenska kyrkan –
som ” kanaliserats” vidare genom Kyrkornas världsråd. Inte mindre än 21 miljoner kronor har gått den vägen och därigenom hade också denna institution i all
stillhet fått ett avsevärt ekonomiskt stöd.
Nu är Kyrkornas världsråd känt för sin
starka vinkling mot öster. Det stöd, som
denna kristna samarbetsorganisation givit åt bl a kommunistiskt ledda s k frihetsrörelser i Afrika, har väckt avsevärd
uppmärksamhet. Kritik har riktats mot
att dessa militanta rörelser alls fått ekonomisk hjälp i kristenhetens namn, men
Svenska kyrkans ledning har iakttagit
fullständig tystnad i saken, vilket tolkats
som ett positivt ställningstagande till
hjälpen.
Att Lutherhjälpen låter medel förvaltas av Kyrkornas världsråd är redan
skandalöst. Men att en svensk ärkebiskop gjort sig känd för att vara med om att
stoppa kritik mot Sovjetunionens krigfö-
ring i Afghanistan och att samtidigt uttala skarp kritik mot USA i Mellanamerika
är också ur svensk synpunkt belastande.
Men så har skett. Förföljelserna mot
kristna i Sovjetunionen är också något
som Kyrkornas världsråd undvikit att
fördöma. Hartassen har strax tagits
fram, då något sådant föreslagits . Den
har använts av vår förre ärkebiskop.
Hulten-Samuelssons bok är skarp,
men den är nyttig att läsa. Om den nuvarande svenska kyrkoledningen studerar
kap 2 i boken, det som handlar om Kyrkornas världsråd, bör den få åtskilligt att
tänka på.
Kvinnor för en borgerlig regering
Den politiska debatten upplevs av många
som oerhört negativ. Det talas mest om
åtstramningar, prisökningar och skattehöjningar. Det är fara värt att många inte
ens orkar sätta sig in i innebörden av det
borgerliga respektive socialistiska alternativet i årets val.
En grupp fristående kvinnor har därför
bildat ”Kvinnor för en borgerlig regering”. De sympatiserar med de tre borgerliga partierna – en del har varit politiskt aktiva tidigare, andra inte. De representerar olika åldrar och yrken.
Deras gemensamma strävan är att arbeta
tvärborgerligt för att kvinnor i högre
grad skall engagera sig i den politiska
debatten och ta aktiv ställning ·i politiken. Det övergripande syftet är att få
kvinnor att rösta borgerligt. De ser sig
som ett komplement till de borgerliga
partiernas kvinnoförbund och vill fånga
upp kvinnor som inte arbetat politiskt
tidigare.
”Kvinnor för en borgerlig regering”
har gjort ett program utifrån kvinnans
situation. De arbetar för att väcka kvinnors intresse för politik och för att få
dem att inse hur oskyddade de är i ett
land med svag ekonomi. Kvinnorna tenderar att drabbas hårdast när arbetslösheten stiger. De drabbas hårdare av
köpkraftsförsämringar eftersom de har
lägre löner.
Kvinnor arbetar ofta i den offentliga
sektorn som måste skäras ned då den
blivit alldeles för stor i förhållande till
den privata. Organisationen ser en lösning i att man gör det lättare att starta
och driva privata företag. Många kvinnor – som annars riskerar att bli arbetslösa då samhället inte kan betala all service och vård – kan själva starta egna
företag i dessa branscher.
Men då måste det bli lönsammare att
vara företagare. Vi måste få ett positivare företagarklimat som uppmuntrar
tillväxt och skapar nya arbeten. l dag
försvinner nästan 50 % av en extra intjä-
nad hundralapp till indirekta skatter och
egenavgifter eller arbetsgivaravgifter för
en företagare . Av de resterande 50 kronorna går 50 % i inkomstskatt för de flesta.
Den socialdemokratiska regeringen
har misslyckats med att bekämpa inflationen. De två senaste krispaketen har
medfört nya skattehöjningar och drivit
upp inflationen med ytterligare 2 %. Sverige ligger med sina 8,5 % i inflation i
täten bland Europas länder.
”Kvinnor för en borgerlig regering”
efterlyser mera optimism, framtidsinriktad politik och tillvaratagande av kvin- 291
nors energi och initiativförmåga. Många
ger av lättförståeliga skäl upp när de ser
hur svårt det är att påverka den egna
situationen med de nuvarande skatterna.
Organisationen vill att politikerna
skall värna om familjen och framför allt
om barnen. De efterlyser rättvisa och
valfrihet och vill bilda opinion för större
handlingsfrihet och egna initiativ. Genom att bilda nätverk över hela landet av
kvinnor som är intresserade av samhällsutvecklingen vill ”Kvinnor för en borgerlig regering” ordna möten och få i
gång diskussioner.
Väljarna har i skilda sammanhang visat att de önskar borgerlig samverkan.
”Kvinnor för en borgerlig regering” är
ytterligare en manifestation härav.
Kulturens värld
heter en nyutgiven tidning eller snarare
tidskrift, avsedd i första hand för de
22 000 medlemmarna i Kulturen , som är
både museet och den kulturhistoriska
föreningen i Lund. Tidskriften skall också utnyttjas för medlemsvärvningen.
Den kan knappast komma ut mer än en
gång om året; den är påkostad och ovanligt vacker. Detta gäller både papper och
tryck och förnämliga illustrationer. Redaktör är Bertil Heddelin, som skrivit
om Kulturens ståtliga utställning av
svenskt lergods. Bland läsvärda artiklar
finns t ex K A Adrups intervju med Lars
Gynning, gobelängkonstnären, som ställer ut på Kulturen i höst.
Kulturen är ett utpräglat levande och
kanske samtidigt ett något udda museum. Dit samlas allt från ryggåsstugor till
ostindiskt porslin, från arkeologiska
fynd i Lund till modern konst. Georg
Karlin, som grundade museet, var all- 292
samlare. Traditionen lever. Carl Fehrman skriver i tidskriften om en violin,
som inte är ovanlig på något sätt men
som Hjalmar Gullberg har spelat på.
Sten Bromans kläder har just skänkts till
museet, och när hans namn inte längre
säger så mycket, kommer sena tiders
barn att förundra sig över hur vi var
klädda omkring mitten av 1900-talet.
Vem betalar? Även 170 000 besökare
sista året räcker inte och medlemsavgifterna ger betydligt mera. Bidrag kommer
från staten och Lunds stad och andra
kommuner och från de sydliga landstingen, allt i skiftande storleksordning. Betydande belopp kommer från avkastningen
av fonder, ytterst alltså gåvor av enskilda personer. Om den nya tidskriften är
bekant, att förlaget Bra böcker ställt
upp, och annonser från flera stora företag har förmodligen betalats ordentligt.
De sistnämnda gåvorna utgör visserligen en form av sponsoring, ett aktuellt
ord som i Sverige innebär understöd som
inte kontrollerats av socialdemokratiska
politiker. För något år sedan uppstod en
förvirrad diskussion om Volvos stöd till
symfoniorkestern i Göteborg – kunde
det inte misstänkas, att Pehr Gyllenhammar ville kontrollera programvalet? KF
skulle däremot kunna förse ett fotbollslag med Konsummärkta tröjor och därtill
lägga en avsevärd summa som bidrag till
tvättkostnaderna utan att misstänkas för
onda avsikter – de är ju skillnad på folk
och folk. Vad riskerar storföretag, som
med annonser stöder en kulturtidskrift?
Risk finns måhända att frihetsminister
Carl son – om han sitter kvar i höst –
ingriper med sina som vanligt energiska
åtgärder, nu under rubriken Frihet under
kontroll. Sedan får också Kulturens
värld försöka överleva, om den kan.
ANALVSAV
BUDGETUNDERSKOTTET
1970-1982
Ett bakgrundsmaterial till SVENSK TIDSKRIFTS
”PM till en blivande statsminister”.
Broschyren kan beställas från Svensk Tidskrift,
Linnegatan 28-30, IV, 11447 Stockholm
Telefon: 08/67 59 55 Postgironummer: 7 27 44-6
Pris: kr 17 ink! moms och porto

Comments are closed.

ANNONSER:

Axess

Reflektioner om politik : Elva essäer om idéer och reformer

fplus

Läs mer här

webshop_banner

Ladda ner E-boken om Liberalkonservatism