Dagens frågor


1989


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

DAGENS FRiGOR
Försvarsministerns kostym
F
örsvarsministern upprepar envist
att armens kostym är för stor. Vad
kan han mena med det? För stor
för armens uppgift? Men hur skulle det ha
gått till? KQstymen har inte blivit större på
senare år. Inte heller har uppgifterna blivit
mindre; regeringen har ju underlåtit att ta
ansvaret för att ändra dem.
Enda rimliga tolkningen är att kostymen är för stor för Roine Carlsson. Försvarsministern anser sig för kort i rocken.
Det vill Svensk Tidskrift gärna instämma
l.
EG-delegation öppnas i Stockholm
E
n EG-delegation skall nu äntligen
öppnas i Stockholm. Svensk Tidskrift vill ta tillfället i akt och hälsa
denna delegation hjärtligt välkommen.
Den har en stor uppgift framför sig. Det
svenska samhälletär istort behov av ökad
kunskap och information om den västeuropeiska integrationen. Ju mera vi vet
om vad EG verkligen innebäroch står för,
desto svårare kommer de EG-negativa få
det att sprida sin ofta utomordentligt
osakliga propaganda.
Sedan är det värt att notera att våra
norska bröder och systrar haft en EGdelegation hos sig i fleraåc. lnte för att EG
varit speciellt negativ tiH Sverige, men
norrmännen var först med att fråga. Det
behövdes flera rejäla påstötningar i Sveriges riksdag innan UD framförde de
svenska förhoppningarna med sådan
kraft att de hördes i Brysset
Kritik från de egna
D
et sägs att kritik från de egna biter bäst. Den kritiken känns hårdast. Hur upplevde då utrikesminister Sten Andersson LO-tidningen,
som tog upp hans tal om att Baltikum inte
är ockuperat?
I en krönika tar LO-tidningen upp vad
som hänt vår utrikesminister, ”den sympatiske Sten Andersson”, efter hans uttalande om att Baltikum inte är ockuperat. Andersson ställde till det, när han förnekade att de baltiska länderna är ockuperade av Sovjet, säger LO-tidningen rakt
ut.
Men man nöjer sig inte med detta. Man
säger också:
”Det blev inte bättre av debatten i riksdagen när han (Andersson) dumt nog
klamrade sig fast vid sin stolliga åsikt.”
Tidningen konstaterar att när utrikesministern enbart hade stöd av Sovjets utrikesdepartement och svenska vpk, då insåg han att han var illa ute och ändrade
stg.
Även andra inom arbetarrörelsen borde ta åt sig av LO-tidningens synpunkter.
Man fortsätter nämligen med att påpeka
att det inte är bra om Sverige protesterar
mot förtryck på andra sidan jordklotet,
men inte vågar göra det mot Sovjetunionen.
En helt annan reflexion infinner sig
dock. När Sten Andersson uttalade sig i
riksdagen, och gladdes över att vare sig
CarlBildteller Bengt Westerberg varSveriges utrikesminister, så fick han applåder
av en stor församlad grupp socialdemokratiska riksdagsmän. Några dagar senare
fick Andersson höra av statsminister Ingvar Carlsson att han hade helt rätt när han
påstått att Baltikum inte är ockuperat.
Då infinner sig reflexionen att kritiken
egentligen inte borde riktas enbart mot
Sten Andersson, utan också mot Ingvar
Carlsson. Hade vi varit i en annan demokrati än den svenska skulle statsministern
varit den som fick lida för utrikesministerns otroliga klavertramp, särskilt
som han också solidariserat sig med detta
tramp. Men så inte i Sverige …
Konsten att svälja kameler
I
Stockholm har kommunalpolitikerna
i dagarna tre och dygnet runt diskuterat nästa års budget.
Föga anande att de håller på att bli omkullsprungna av sig själva diskuterade
Stockholms skattebetalares valda ombud
huruvida en skattesänkning på 35 öre var
möjlig att genomföra, som moderaterna
föreslog, utan att välfärden skulle totalhaverera.
Nej, sa majoriteten efter tre dagar och
nätter, det går inte.
Samtidigt beslutade samma politiker
•(s+vpk+c+Stockholmspartiet), i samma
sal och under samma tre dagar att införa
en bilavgift i Stockholm. För miljöns
skull, sa man, utan att kunna bevisa det.
Den avgiften, 300 kr i månaden för
varje bilist med ett eller flera ärenden i
innerstaden, är en politiskt beslutad på-
laga, en skatt.
495
Och den motsvarar en kommunalskattehöjning i storleksordningen 3 kronor för en normalinkomsttagare.
Vem talade om att sila mygg och svälja
kameler?
En modell för konfliktlösning
I
upplösningens Östeuropa har konflikten mellan Sovjetunionen och Rumänien trängt upp till ytan.
Ceau§escu hävdar att Maldavien är
ockuperat av Sovjetunionen.Den sovjetiska ledningen förnekar detta. Ingen kompromiss tycks möjlig.
Svensk Tidskrift har hittat den perfekta
lösningen på denna konflikt: rysk roulett.
Låt Sten Andersson fälla avgörandet.
Att återvinna historien
I
Östeuropa är man sysselsatt med att
söka återvinna sin historia.
För en västerlänning, van att leva i
ett öppet samhälle med dess spridning av
åsikter, är det nästan svårt att förstå hur
betydelsefull denna strävan efter historisk
sanning är för de berörda.
Lidelsen i sanningssökandet är sprungen ur årtionden av kommunistiskt förtryck med dess förljugenhet, påtvingade
tystnad och förnedring av människovärdet.
I de baltiska republikerna och i de östeuropeiska länder, där kommunismen infördes med hjälp av sovjetisk vapenmakt,
där är sanningssökandet ett led i återvinnarrdet av den nationella identiteten
och självständigheten, men också i själva
Sovjetunionen, där behovet av frigörelse
från främmande härskarmakt inte föreligger, pågår historierevideringen.
Här är den ett led i strävan efter att
göra Sovjetunionen till ett mera öppet,
demokratiskt och normalt samhälle. Som
Moskow News berättar om har en lång
rad forskare och institutioner fått i uppdrag att beskriva Sovjetunionens 1900-
talshistoria från olika utgångspunkter. En
gemensam linje skall dock vara att de stalinistiska lögnerna skall rensas ut.
Frigörelsekampen i Öst ger oss i Väst
en nyttig påminnelse om värdet i den
medborgerliga friheten, i demokratin, i
sanningen. Också i våra samhällen finns
förljugenhet och förfalskningar. Den hårda nakna sanningen är ofta obekväm.
Sverige borde t ex söka sanningen i
sina relationer till de baltiska grannländerna i modern tid. Detta skulle ge en
fastare grund åt de nära relationer vi gärna vill åter~pprätta med grannarna på
andra sidan Ostersjön.
På spaning efter den tid som flytt
För den som skräms av dagens revolutionära förändringar i Europa
kan det vara trösterikt att se de
samhällsbevarande krafterna sluta sina
led.
I Ryssland uppstår oheliga allianser
mellan stalinister och ortodoxa kristna.
I Sverige vill Handelsanställdas förbund stänga affärerna på söndagar. Folk
är alldeles för odisciplinerade och bortskämda och vet inte sitt eget bästa. De
måste lära sig planera sin tid och sina inköp.
prosten i Göteborg. Söndagsstängt skall
återföra det av kommersialismen förförda
folket till en lugn och stilla livsföring, till
gudfruktighet och kyrksamhet.
Vi ser fram mot den dag då alla som
dittills lusthandlat på Obs!, B & W och
Ikea i stället går i högmässan men det kanske blir lite trångt vid kyrkkaffet hos vördig prosten?