Dagens frågor


1993


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

l .
o
DAGENSFRAGOR
VILKEN FRAMTID?
Klimatet h<’lrdnar – inte bara i si motto
att den forsta snön har fallit. Det hiller
ocksipi att händamgot meddet politiska
klimatet.
S<’llunda kunde man nyligen läsa om
hurusom barn, personal och föräldrar
samlats på Stockholms fritidshem for att
forsöka piverka politikernas forslag till
budget for skolbamsornsorgen.
Det är bra, en politisk debatt ska vi
ha.
Men resultatet blev brev och teckningar med dödshot, förbannelser,
knivar, blod och giljotiner. Somt var
märgen över den demokratiska fostran,
eller brist pi, som vira barn fk
När föräldrar och kommunalanställd
personal hjälps åt att bibringa barn
uppfattningen att demokrati är att med
mordhot skaffa mera pengar di är vi illa
ute. Ännu mera illa ute kommer vi att
vara när dessa barn blir toniringar och
vuxna och vill ha annat än mer
fritidshernspersonal.
Man kan fclga sig om anstiftarna till
kampanjen, de som hävdar att ”Barnen
är vår framtid”, inte hiller pi att snubbla
pi sitt eget slagord?
ritat med stora pennor, annat med smi. SÄPOa TROVÄRDIGHIT
Som avsändare innan breven skickades
till Stadshuset angavs ”Barn, personal
och föräldrar” vid fritidshem med
passande namn som Tuppen och
Paradiset.
En olustig historia, men inget att
känna sigfysiskt hotad av. Men det finns
anledning att vara skrämd ända in i
1993 irs mest uppmärksammade konsthändelse blirmed all sannolikhet stölden
pi Moderna Museet i november. H
utställningar på museet har resulterat i
lika stort spaltutrymme. Men stölden
har ocksi en annan dimension.
En l<’lng rad konststölder har drabbat
398 SVENSK TIDSKRIFT
sjukhus, skolor och andra offentliga
lokaler och uppklarningsprocenten är
låg. Den svenska lagstiftningen om god
tro-forvärv bidrar till att attrahera
internationella ligor.
SÄPO hade varnat Moderna Museet
fcir att något var på gång. Såväl museet
som polis och bevakningsföretag var
forberedda men stölden lyckades ändå.
För det är väl inte så att den stora
kampanjen mot SÄPO under 80-talet
lett till att SÄPOs trovärdighet minskat
och varningen inte togs på tillräckligt
allvar?
HUM OCH HUT
statsministern höll härforleden ett tal på
Utrikespolitiska Institutet om Sveriges
Baltikum-politik. Där sade han bland
annat att Sverige inte skulle komma att
vara neutralt om Baltikum angreps.
Detta är ingenting sensationellt fcir
den som har det minsta hum om svensk
historia och den minsta hut i kroppen.
När Finland angreps 1939 forklarade vi
ossinte neutrala utan ”icke krigförande”
ochkunde därigenom ge avsevärd hjälp.
Det skulle vara ett bottenlöst svek om
vi, efter att ha uppmuntrat den baltiska
frigörelsen, så snart friheten hotades,
skulle säga ”rädde sig den som kan”.
Sådana svek är tydligen inte främmande fcir herrar Schori och Carlsson
som reagerar med ryggmärgen och
rycker ut till neutralitetens forsvar med
tal om karolineranda och klavertramp.
Möjligen kan man misstänka att det
handlar om ren partipolitik. Neutralitetspolitiken har varit ett fcirträfiligt
tillhygge att drämrna i huvudet på
högern/moderaterna under hela efterkrigstiden. Kan Erlander och Palme så
kan Carlsson. Äntligen något som ger
möjlighet att skilja ut (s) från den
pinsamma samsyn med (m) som råder i
EG-frågan!
Kanske är det dock inte bara taktik
utan även genuin ond vilja gentemot
balterna? Socialdemokraternas attityd
under Baltikums frigörelse vittnar om
oförståelse fcir balterna och förståelse
fcir sovjetiska intressen.
Så verkar det vara fortfarande.
Betecknande är Marita Ulvskogs inlägg
i panelen i ”God morgon världen”.
Carl Bildts tal, sade hon med återfall i
gammal neutralitetsdogmatik, kunde
skapa förväntningar hos balterna… –
Med andra ord vill (s) utsläcka deras
hopp- …ochi värstafall farhågor hos en
kärnvapenmakt. Farhågor fcir vad?
Svensk offensivmot Moskva? Den enda
rimliga farhågan det kan röra sig om är
väl att inte ostört ta återta Baltikum.
Revanschistiska ryssar må tacka och
buga fcir den socialdemokratiska omtanken.
SvENSK TiosKRIFT 399
·.
PRISVÄRD?
Kan pensionärer åsättas ett värde?
I spåren av ÄDEL-reformen har följt
nya differentierade avgifterfor dem som
vistas på sjukhem. Till avgiftssystemet
har knutits ett förbehållsbelopp. Det är
det belopp den sjuke far behålla efter
skatt och efter det att avgifterna for
sjukhemsvistelsen – dvs mat, hyra och
vård – är betalda.
Flertalet kommuner har utgått från
lägsta möjliga nivå, dvs 30 procent av
folkpensionen (1 277 kronor), andra har
valt att följa Socialstyrelsens rekommendation, 35 procent av folkpensionen (1
490 kronor).
Inom fångvården är förbehållsbeloppet 1 750 kronor. Till skillnad mot
sjukhemspatientema har fingama dessutom fri läkarvård.
Endast en kommun har ansett det
rimligtattge sjukhemspatientemasamrna
forbehållsbelopp som inom fangvården.
Människors värde varar, men stundom endast fram till pensionsåldern.
Ge Svensk Tidskrift som julklapp!
400
Presentkort rekvireras genom att
prenumerationsavgiften 1994, kr 255:-,
Insättes på Svensk Tidskrifts postgirokonto
nummer 7 27 44-6.
Ange på girotalongen namn och adress både på er själv
och mottagaren.
SVENSK TJDSKRIFT