Print Friendly, PDF & Email

Chris Heister; Mandat för förnyelse – moderatare Danderyd

Av Redaktionen | 31 december 1988


1988


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

CHRIS HEISTER:
Mandat för förnyelse
moderatare Danderyd
Moderata kommunalpolitiker får
ofta erfara att teori och praktik
inte är samma sak. Chris Heister visar ett antal exempel på
hur borgerliga valtal omsättes i
praktiken under og/amoröst arbete.
statsmakterna håller dessutom med hjälp av “rövarskatt” på
att avskaffa det kommunala
självstyret.
Chris Heister är ledamot av
kommunstyrelsen i Danderyd
och politisk sekreterare hos
moderaternas partiordförande.
O
m jag tittar ut genom fönstret ser
jag de 3-4 våningar höga, gula
tegelhusen på August Wahlströms väg i Danderyd. Drygt 2/ 3 av de
boende i de husen vill köpa sin lägenhet
av kommunala s k allmännyttiga Danderydbostäder. Och bolaget, i vars styrelse
moderaterna har egen majoritet, vill sälja.
Kommunfullmäktige som måste godkänna en sådan affär vägrar. Samtliga fullmäktigeledamöter utom moderaterna sä-
ger nej till en försäljning. Det saknas således en enda röst för att hyresgästerna
skall få äga sin egen lägenhet. Folkpartiet,
som ju på riksplanet argumenterar för ett
ökat enskilt ägande på det här sättet, har
utsatts för mycket bearbetning av de boende. Det är också folkpartiet som i huvudsak fått sköta argumentationen mot
en försäljning. Och den argumentationen
har blivit alltmer bisarr.
Frihetens gräns
Den första invändningen var att i och med
försäljningarna av över 200 lägenheter
under förra mandatperioden (vilka f ö
folkpartiet röstade emot, utom vid ett tillfälle, men som genomdrevs eftersom moderaterna hade egen majoritet) så var frihetens gräns nådd i Danderyd! Argumentationen följdes upp med förklaringar om
att en kommun bör ha en viss andel kommunalt ägda hyreslägenheter. Med ambitiösa beräkningar om hur det är i grannkommunen visade hyresgästerna att den
andelen är mycket högre i Danderyd och
frågade vilka slutsatser man då skulle dra
av det. Ett viktigt svar var, att om man
trots allt skulle sälja någon fastighet till de
boende, krävde det att kommunen först
byggde nya kommunala hyresbostäder!
152
Nästa steg var att förklara att priset var
för lågt. Hyresgästerna skulle betala på
tok för lite för sina lägenheter. Och där
står det nu. Dessa kommunala skolastiker
lägger ned ett stort arbete på att beräkna
det rätta priset på en uthyrd lägenhet,
med evigt besittningsskydd för hyresgästen, när den omvandlas till bostadsrätt.
Det plötsliga profitintresset har sina
poänger.
Hisshyss
Medan hyresgästerna har slitit sitt hår,
räknat, uppvaktat och hemställt har hyresvärden installerat hiss i några av husen.
I ett trekantigt schakt i trapphuset har
man efter många praktiska försök på plats
installerat en fyrkantig hiss. Ingreppet beräknades ursprungligen ta ett par månader men med närmare 200 procent överskred man den tiden.De praktiska proven
med placeringen av hissen krävde en hel
del buller – man sågade ju sönder trappräcken och bilade bort delar av trapporna
under försöksperioden. Hissinstallationen kan väl utgöra ett monument över
den gemensamma sektorns solidaritet
som det allmännyttiga företaget står för.
Med historien om hyresgästerna på
August Wahlströms väg – den är naturligtvis inte slut utan har ett liv efter valet
också- vill jag illustrera kommunalpolitiken i den kommun där moderaterna är
starkast. En viktig poäng är att det drivs
moderat politik. En annan att själva det
faktum att moderaterna är starka ofta får
de andra partierna att fullständigt tappa
fattningen i sin strävan att fälla moderata
förslag.
Moderat politik
På det senaste sammanträdet i fullmäktige beviljades kommunal borgen till ett
privat servicehus och till ett föräldrakooperativt dagis. I bägge fallen med folkpartiets stöd. Centerpartiet menade att
det var orimligt att föräldrakooperativet
skulle bygga eget, kommunen borde äga!
I socialnämnden förbereder moderaterna nu ett beslut om att lägga ut delar av
hemtjänsten på entreprenad. När man för
ett år sedan gjorde ett försök att lägga ut
skolmaten på entreprenad stöp det på att
inga acceptabla offerter inkom.
Detfaktum att moderaterna är starka får ofta de andra partierna att
tappa fattningen i sin strävan attfälla moderata förslag.
Moderaterna har alltid varit starka i
kommunen och det betyder att trefamiljsystem inom barnomsorgen funnits i
närmare 20 år, att gränserna för antalet
familjedaghem och annan icke-institutionsknuten barnomsorg dras av tillgången på dagbarnvårdare och inte av fullmäktige.
Rövarskatt
Den viktigaste och kanske jobbigaste
uppgiften de senaste åren har varit att hålla igen de gemensamma och kollektiva
anspråken på Danderydsbornas lön. Den
ständiga ambitionen, som finns överallt,
att ta av andras pengar för att ge till sin
egen hobby eller favoritsysselsättning
eller för att ge sig själv mer service är varken mindre utbredd eller lägre i Danderyd än annorstädes. Till de normala kraven på ishall, förbättrad snöröjning, och
mer skattesubventionerade pianolektioner kommer övriga Sveriges särskilda anspråk på bidrag av Danderydsboma.
Belastningen av olika skatteutjämningsbidrag och Feldts rövarskatt, som
innebär att för varje skattekrona över 155
procent av medelskattekraften betalar
Danderyd mer till staten än kommunen
får in med nuvarande skattesats. Och rö-
varskattens nivå indikerar att regeringen
anser att Danderyd borde- baraför skojs
skull – ta ut 1.10 mer i skatt.
Eftersom moderaterna alltid varit
starka i Danderyd har trefamiljsystem funnits i närmare 20 år.
Man kan också beskriva den kommunala ekonomin så att Danderyds kommun
tar in 12 697 kr per invånare i skatt. Därefter lämnar man nästan 20 procent eller
2 086 kr/invånare vidare till staten. Kvar
för kommunal service blir 10 400 kr/ invånare. Den kommun som gör av med
mest pengar per invånare är Asele som
ligger närmare 60 procent högre, eller på
drygt 16 000 kr. Sjöbo som är landets
mest sparsamma kommun disponerar
drygt 8 000 kr/invånare. Invånarna i
Åsele har högre skattekraft än i Sjöbo,
dvs de är rikare innan kommunalskatten
slår till.
Danderyds kommun har mycket högre
utgifter för kommunal service än Sjöbo
men också avsevärt lägre än Asele. Det
finns naturligtvis vissa demografiska skillnader som motiverar variationer men i
stort sett kan man hävda att statsmakterna håller på att avskaffa det kommunala
självstyret. Det ersätts med statliga in- 153
grepp för eller mot olika kommuner som
successivt löser upp alla samband mellan
inkomster och utgifter, ansvar och beslut
så som vi ser i alla andra sammanhang i
det socialdemokratiska samhället.
Denna lite längre utläggning om den
bisarra och moralupplösande statliga
skatteutjämningspolitiken behövs som en
bakgrund till den ganska tunga kampen
för att värna Danderydsborna mot omvärlden. Den kampen har inte avkastat
synliga resultat utan enbart betytt betydligt mindre glamorösa effekter i form av
lägre skattehöjningar än annars. Kampen
har till inte ringa del bestått i att förklara
för Danderydsborna att högre skatt inte
betyder att vi får använda pengama lokalt
utan att de i stället går till kommunala
skrytbyggen och kommunalrådslöner i
Borlänge och Umeå. Folkets hus i Umeå
får vi ju betala under alla omständigheter.
(Men stödet till Umeå bygger däremot inte på att skattekraften skulle vara särskilt
låg utan på att kommunalskatten är särskilt hög. I den ändan av utjämningen är
det inte fattigdom som kompenseras utan
slöseri som belönas.)
Oglamoröst
Även på andra områden är den dagliga
hanteringen av moderat politik ganska
oglamorös i en kommun som haft starkt
moderatinflytande under många år. Mandatet för förnyelse omsätts enklast i hårt
vardagsslit Det kunde vara ännu hårdare,
kommunens anspråk på skattebetalarnas
pengar kan minskas ytterligare, betydligt
mer av de förvaltningsuppgifter som gatukontor, skola, fritidsförvaltning m fl utför
kan läggas ut på entreprenad, avgiftsfinansieringen ökas, attityden till enskilda
154
daghem och alternativa skolor förbättras
samt – inte att förglömma – samtliga allmännyttiga bostäder borde säljas till de
boende.
Men det är avsevärt mycket tyngre att
driva moderat politik än vad mandaten
antyder. Ett skäl är den bristande frimodighet med vilken moderaterna i Danderyd uppträder i det dagliga. Någon sorts
diskret skam vilar över alltihopa som tar
sig uttryck i att man inte vill bråka om de
andra partierna inte delar moderaternas
syn. Då går man inte ut och slåss för sin
linje utan tror att väljarna blir gladast om
de slipper höra talas om kommunalpolitiken. En effekt av denna försiktighet är att
moderata kommunalpolitiker får ta hela
ansvaret för en politik som i mycket hög
grad dikteras av den po]jtiska oppositionens ambition att fälla majoriteten.
Under den förra mandatperioden, när
moderaterna hade egen majoritet, var frimodigheten att stå upp för moderat politik betydligt större än tidigare- och i rättvisans namn finns den numera betydligt
rikare representerad än för fem år sedan.
Och skatten sänktes. I en rad frågor utnyttjade man majoriteten. Jag har nämnt
att över 10 procent av de s k allmännyttiga bostäderna såldes. I hemtjänsten och
barnomsorgen infördes enhetstaxa trots
att alla andra partier var emot och att dagispersonal och en del föräldrar organiserade upprop och fackeltåg. I dag vill bara
centern återgå till en differentierad taxa.
Och skatten sänktes med en krona under perioden. Därigenom kompenserades Danderydsborna för den lika höjning
den socialdemokratiska majoriteten
landstinget genomförde.
Innevarande mandatperiod har vi bl a
privatiserat fotvården för pensionärer
och sålt det kommunala elverket. Elverksförsäljningen skedde efter uppslitande
strider och samtliga partiers motstånd,
men lyckades tack vare en avhoppare från
folkpartiet. Den kvardröjande frimodigheten hade här betydelse liksom naturligtvis det bestämda och måHnriktade arbete
som den ansvarige moderaten i elverksstyrelsen, på samma sätt som den ansvarige i socialnämnden, lade ner. Och hör och
häpna. Ström och fotvård har vi fortfarande i Danderyd.
De andra partierna agerar oftast som
en motståndsrörelse. Då och då kan folkpartiet förmås ställa upp för en liberal politik i enskilda sakfrågor. När det gäller att
hushålla med skattebetalarnas pengar är
centerpartiet en bra kompanjon. Men i
övrigt är det nej, nej och åter nej till borgerlig politik.
Förutsättningen för att det skall b]j moderat politik i Danderyd, för att vi skall
slippa finansiera den gemensamma sektorns försök att stoppa fyrkantiga hissar i
trekantiga hål, är att moderaterna pekar
på bristerna och står upp för alternativen.
Den upplysande striden för det man tror
på är viktig att ta!
Förhoppningarna är stora att vi skall få
chansen att sälja de hyreshus som enligt
folkpartiet utgör frihetens gräns i Danderyd. När jag tittar ut genom fönstret vill
jag inte se några frihetens gränser!

Comments are closed.

ANNONSER:

Axess

När postmodernismen kom till sverige/

fplus

Läs mer här

Osäkerhetens tid – Årsbok 2019