Borgerlig förnyelse
Arbetslinjen kan inte vara ett mål i sig

I morgon väljer Moderaterna ny partiledare. En viktig uppgift för partiet är att utveckla politiken. Då bör man bland annat göra tydligare skillnad mellan mål och medel i politiken, skriver John Bergsten.

Moderaterna behöver ägna mycket av sin tid i opposition till att presentera nya reformförslag både vad gäller ekonomi och arbetsmarknad.

När Rasmus Törnblom för en dryg månad sedan valdes till förbundsordförande för Moderata Ungdomsförbundet sa han i en intervju med Dagens Nyheter: ”Under den här mandatperioden blev vi (Moderaterna) till slut ett parti som bara var för budgetdisciplin. Det reducerade arbetslinjen. Den stora utmaningen är nu att modernisera arbetslinjen”. För Törnblom betyder ”att modernisera arbetslinjen” att förändra arbetsrätten med målet att göra det lättare för unga och utrikes födda att komma i arbete.

Törnbloms analys stämmer väl med den som presenterades i Moderaternas eftervalsrapport. Detta är i sig inte särskilt förvånande. Törnblom var själv en del av den analysgrupp som stod bakom rapporten. Hur som helst måste man ge Törnblom och analysgruppen rätt i sin uppfattning.

Parallellt med att presentera förslag till nya reformer bör Moderaterna förändra sitt sätt att diskutera dessa två för partiets framtid mycket viktiga frågor. Under den senaste mandatperioden led partiet brist på idéer, men framstod också som alltför ekonomistiskt.

Detta betyder inte att Moderaterna borde nedprioritera och därmed äventyra den offentliga ekonomin eller jobbpolitiken på sätt som man emellanåt tillåter sig på vänsterkanten. Minns till exempel Stefan Fölsters genomgång av de tre valförslag från Feministisk Initiativ, som totalt skulle kosta 252 miljarder kronor. Däremot bör Moderaterna tala om ekonomi och arbete på nya sätt eftersom man under den senaste mandatperioden vid flera tillfällen olyckligt blandade ihop mål och medel.

Inte sällan förmedlades känslan att ordning och reda i statsbudgeten var ett självändamål. Detta har naturligtvis ett mycket högt värde, men är likväl bara ett instrument för att nå andra politiska mål. Ekonomin bör inte upphöjas till en nivå där den inte hör hemma.

Utan ordning och reda i ekonomin kommer mycket få politiska mål att kunna uppnås. En stabil ekonomi är grunden för att kunna utveckla andra värden. Ekonomin avgör alltså i hög utsträckning hur väl vi lyckas skapa det samhälle vi vill ha. Men den fungerar inte som ett mål i sig eftersom vi på såväl samhälls- som individnivå i slutändan styrs av icke-ekonomiska mål.

Sammanblandningen av mål och medel letade sig också in i jobbfrågan. Att ha ett jobb att gå till ger människor både tillhörighet och gemenskap. Ett jobb ger inkomster som gör att människor kan styra sina liv i högre utsträckning. Arbetsinkomster gör det möjligt att på fritiden odla intressen och fördjupa sig i sådant man gillar. Arbetet är därför huvudsakligen ett medel i likhet med ordning och reda i statsfinanserna.

Moderaternas arbetslinje syftade till en början till att ge människor större frihet och möjligheter att styra över sina egna liv. Under den senaste mandatperioden hamnade detta syfte tyvärr ofta i skymundan. I stället kom arbetslinjen, att arbeta, att framstå som ett mål i sig. Aristoteles erbjöd ett annat budskap om livets mål när han sa att på fritiden är man verkligen fri, fri att leva det kontemplerande liv som är det högsta. Oavsett om man håller med Aristoteles eller inte finns det, vårt lutheranska arv till trots, mycket som talar för att arbetslinjen inte bör ses som ett mål utan just det medel som krävs för att skapa den frihet vi människor värderat mycket högt.

Moderaterna måste självfallet ägna de kommande fyra oppositionsåren åt att presentera nya reformförslag inte minst inom sådana områden som ekonomi och arbetsmarknadspolitik. Samtidigt bör man ta sig gott om tid att tänka igenom hur den politik man vill driva ska framställas på ett tydligare och för allmänheten mer tilldragande och intressant sätt än under den föregående fyraårsperioden.

John Bergsten är engagerad i Moderata studenter.