bengt Falemo; Tredje vågen – drunkningsdöd eller surfingupplevelse


1995


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

BENGT FALEMO:
TREDJEvÅGEN
– DRUNKNINGSDOD ELLER
SURFINGUPPLEVELsE?
med. Inte så att forfattarna hyllar
S
ystemen är i kris sägs det. ~
Stora som små – familjen, honom, men de forklarar hans betesjukvården, städerna, värde- ende som politiker. skillnaden mot de
ringarna och politiken. Benäm- flesta andra politiker är att han tänker
mngar som vänster, höger, liberal eller
konservativ har dränerats på sma
ursprungliga betydelser. De gantia analyserna duger icke längre till, varken i
Ryssland, Sverige eller for det land
boken har som utgångspunkt- USA.
Paret Toffler, Heidi och Alvin, har en
fom1åga att skriva böcker som sätter
agendan for framtidsdebatten. Vem
minns inte böcker som Framtidschocken
och Tredje vågen? Creating a New
Civilization tillhör således den skara
böcker som en politiker med inflytande i
USA forväntas ha läst. Det garanterar inte
att forståelse och insikt kommer med
automatik, även om boken är foredömligt stringent skriven.
Förordet är skrivet av Newt Gingrich,
som Tofflers känt sedan 1975. Gingrich,
som enkelspåriga debattörer nu fordömer
lika friskt som någonsin Margaret
Thatcher, far i boken en annan presentation än vad vi svenskar vanligtvis är vana
Creati11g a New Civilizatio11, av Alvin och Heidi
Toffler, Turner Publishing.
trettio eller fYrtio år framåt, även när han
ägnar sig åt dagspolitik. Det ger inte
minst utslag i ett land där de flesta politiker vill bevara eller återuppbygga en
icke fungerande dåtid, istället for att fora
medborgama in i den tredje vågens informationssamhälle. Thatcher, såväl som
Gingrich, fortjänar kritik for åtskilliga
inslag i det politiska budskapet. Samtidigt
representerar de en tydlighet och långsiktighet i det politiska budskapet som fler
borde utöva. Det känns angeläget när
partiledardiskussioner i Sverige nu t o m.
böljar handla om nulliteter som kandidaternas engelskakunskaper.
Gingrich menar att oformågan hos
många politiker att inse tredje vägens
möjligheter låser fast politikerna i frustration, negativism, cynism och fortvivlan.
Det saknas språk for att kommunicera
framtiden, liksom visioner eller program.
Den ideologiska drunkningsdöden ligger
nära till. I dess motsats ligger också en av
nycklarna till hans politiska det senaste
året: formågarr att kommunicera möjligheter han ser utifrån sin ideologiska bas.
SVENSK TiDSKRIFf 351
Samtidigt uppstår frustration lätt. l framgångsrika nationer säljer information
Jordbrukssamhället bestod i tusentals år och innovation, management, kultur och
och industrisamhället i några hundra. popmusik, avancerad teknologi, mjukKanske infonnationssamhället är över på
några decennier – på mindre än en generation?
Författarna menar att demokraterna i
USA lämnat dörren vidöppen för republikanerna genom sin fastlåsning i den
andra vågens industrisamhälle. Kopplingen till industrin, fackföreningarna och J
dagens välfärdssystem hindrar dem från
att ta steget till tredje vågen. I alla fall i
mindre grad jämfört med republikanerna,
även om också dessa håller fast vid en del
av andra vågens dinosaurier. Till och
med militären har övergivit andra vågen.
I Kuwait besegrade tredje vågens soldater
från USA den andra vågens brigader från
Irak. Överhuvudtaget riskerar många av
framtidens konflikter – mellan länder,
grupper och individer – att ske mellan l
andra och tredje vågens människor. I
global skala mellan i-ländernas teknikexplosion och tredje världens befolkningsexplosion. En alltmer tudelad värld kan
bli resultatet.
Göran Persson
vara, utbildning, sjuk- och hälsovård
samt finansiell och annan service till
resten av världen. Mycket av detta är på
sekunden tillgängligt via de globala informationssystemen i en värld utan gränser.
Affärerna närmar sig mer och mer real
tid.
Företagen blir alltmer beroende av
kunskapssystem jämfört med bank-,
energi- eller politiska system. Kunskap
(data, information, image, symboler,
kultur, ideologi och värderingar) har
ersatt dollarn! Och allsköns hierarkier går
mot sin säkra död.
Kunskapsexplosionen kommer även
påverka miljön. Toffiers påpekar att vansinnet med att frakta olika råvaror runt
jordklotet i mångt och mycket är en brist
på kunskap att förvandla lokala råvaror
till användbara substitut. Detsamma gäller
energi. Vägar och motorvägar är andra
symboler för andra vågen, medan tredje
vågen bygger på digitala nätverk.
Hänvisningen till ett kongressbeslut 1991
att satsa 150 miljarder dollar på väg- och
broprojekt, återfinns under den talande
rubriken Lobbyingfor the Past.
I budgetunderskottens och storföretagens
Sverige riskerar framtidsdebatten att
alltför mycket handla om ekonomi och
teknologi. Tidsandan symboliserad av
Göran Persson och den senaste GSMtelefonen. Men tredje vågen konm1er så
mycket mer än förut. att handla om
moral, kultur, ideer, institutioner och
politikens framtida struktur. Att hitta Fortfarande har den tredje vågens
bland allt det som kommer att känne- medborgare i USA ganska fa företrädare,
teckna det nya. En värld där tredje vågens l än mindre något homogent parti att
352 SVENSK TiDSKRIFT
vända sig till. Det förefaller vara likadant
i Sverige. Men kanske det inte handlar
om partier utan snarare om generationer.
Vilka blir den tredje vågens fårsta politikergeneration. Blir det femtio- eller sextiotalisterna? Förn1odligen handlar det
om vilken generation som vågar ge mer
makt, och samtidigt mer ansvar, till medborgarna. Och vilka av fYrtiotalisterna
vågar ta steget?
Suifingsupplevelser
Tredje vågen far inte bara bli elitens egen
intellektuella hjärngympa. Flera hela
generationer måste fårmås lämna industrisamhället. Eller som boken slutar –
”Like the generation of the revolutionary
dead, we have a destiny to create.” Då
kan tredje vågen möjligen erbjuda surfingupplevelser – inte bara via Internet.
SVEND DAHL:
LIBERAL KRIS
I
flera länder i Västeuropa brottas de
liberala partierna med allvarliga
problem i form av sviktande väljarunderlag. Bland partierna med
problem återfinns såväl de tyska fridemokratema, FDP, som folkpartiet liberalerna. FDP har fallit ur flertalet delstatsparlament och lyckades endast med nöd
och näppe klara sig kvar i förbundsdagen
vid valet förra året. Lika illa har det ännu
inte gått får folkpartiet, även om man nu
har en rad fårlustval bakom sig, och inte
Liberal stagnation, av Johan Ernestam och Andreas
Bergh, Timbro 1995.
”Kunskapsexplosio
nen kommer även
påverka miljön.
Tojjlers påpekar att
vansinnet med att
frakta olika råvaror
runt jordklotet i
mångt och mycket är
en brist på kunskap
att förvandla lokala
råvaror till användbara substitut.

att fårglömma ett Europaparlamentsval
där man hanmade farligt nära f)rraprocentspärren. Denna, de liberala partiemas
kris äger paradoxalt nog rum i en tid då
den normala uppfattningen är att liberalismen har segrat; en tid då man inte utan
anledning kan instämma i Fukuyamas
påstående om att det idag inte finns något
övergripande idesystem som kan utmana
de liberala ideema.
Emellertid tycks det fårhålla sig så att
denna utveckling är en viktig orsak till de
liberala partiemas kris; För om alla är
liberaler, vad skall då liberalerna göra?
Om samtliga partier är mer eller mindre
SVENSK TIDSK.RJFT 353