Anders Johnsson; Nostalgitripp utan överraskningar


1995


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

LITTERATUR
ANDERS JOHNSON
NosTALGITRIPP UTAN ÖVERRASKNINGAR
F
ebruari 1995 var en ovanlig
månad i svensk politik. Aldrig
tidigare har så många borgerliga ungdomspolitiker under så
kort tid fått så stort genomslag i debatten.
CUF-ordforanden Kristina Hansson
utkom, tillsammans med Patrik Engellau
och Anders Röttorp, med boken När
folkhemmets bam blivit vuxna. LUFs presidium utgav boken Bortom Westerbergqfekten.
KDU-presidiet hade den 18 februari en
artikel på SvD-brännpunkt. Fredrik
Reinfeldt, Magnus G Graner och Martin
Lindvall – ordforande, forhundsstyrelseledamot respektive politisk sekreterare i
MUF publicerade boken
Nostalgitrippen.
sakfrågor
Kristina Hansson bröt, både genom det
och med vem hon tyckte, två politiska
tabun. Boken handlar enbart om sakfrågor, inte om politisk positionering
eller profilering, och avviker därigenom
från de tre andra debattinläggen. Däremot
kan man notera att foreträdarna for LUF,
KDU och MUF tar upp i stort sett
Nostalgitrippen, av Fredrik R einfeldt, Magnus G
Graner och Magnus Lindvall, Moderata
Ungdomsforbundet 1995.
samma problem i respektive partier:
Valnederlaget: Moderpartiet har haft
stort politiskt inflytande under de senaste
åren och genomfort mycket gott. Trots
detta har partiet gjort ett dåligt val och
det beror till stor del på strukturella problem i partiet.
Bildtkopior
Partiledarkomplexet: Redan av LUFbokens titel framgår Westerbergs dominans i folkpartiet. KDU-presidiet skriver
att kristdemokraterna fcir många är lika
med Alf Svensson. MUF-arna beklagar
att moderaterna domineras av Bildtkopior.
Homogeniteten: LUF-arna klagar på
sitt partis forgubbning. KDU-ledningen
beklagar att det nästan undantagslöst sätts
likhetstecken mellan KDS och kristen
bekännelse. MUF-arna framhåller att
nästan alla framträdande moderater har
sanuna ålder, kön och intresseinriktning.
Den bristande pedagogiken: Partiet
har misslyckats med pedagogiken, att forklara motiven for de åtgärder man har
vidtagit. Kopplingen mellan ideologi och
praktik har varit for dålig och tydliga
visioner har saknats.
Det debattinlägg, av dessa tre, som fått
124 SVENSK TIDSKRIFT
mest uppmärksamhet är Nostalgitrippen. som jag foljde nun fyraåriga dotters
Carl Bildt har uppenbarligen inte instämt
i beskrivningen av ett parti dominerat av
Bildt-kopior. Att ledningen for ett ungdomsforhund for en frän debatt med ledningen för moderpartiet är ett hälsotecken. Men även åsikter som framfors
av ungdomspolitiker skall naturligtvis
granskas kritiskt.
introduktion i utforsåkningens konst.
Sigrid var lika försiktig med att ta ut
svängarna i skidbacken som Fredrik,
Magnus och Martin är i den politiska terrängen.
Orimligt utrymme
En brist i Nostalgitrippen är fixeringen
vid det mediala. Det märks redan på
Teknisk fullkomlighet omslaget där Maria-Pia Boethius och
Ungdomsforbundens forslag skall inte Johan Ehrenberg avbildas. Dessa två
bedömas efter politisk fingertoppskänsla
eller teknisk fullkomlighet. Gustaf
Andersson i Rasjön, folkpartiledare
1935-44 och styrelseledamot i det frisinnade ungdomsforbundet 1915-22 fastslog
1959 (han var då 74 år gammal):
”Den politiska ungdomsorganisationen bör ha självständiga uppgifter och
kan inte betraktas blott och bart som filialer till moderorganisationerna. Den viktigaste av dessa uppgifter är att hålla idedebatten levande och att därigenom
bryta nya vägar for det allmänna tänkandet. Tyvärr har man ett intryck av att
det blir allt fårre och fårre inom de politiska meningsgrupperna som tänker.”
Vände blad utan spänning
Uppfyller Nostalgitrippen kravet att
bryta nya vägar for det allmänna tänkandet? Tyvärr inte. Även om boken
innehåller många riktiga och korrekta
iakttagelser och rimliga resonemang
formår framställningen aldrig att lyfta.
Det hände sällan under min läsning att
jag med spänning vände blad for att se
hur resonemanget skulle fortskrida. Jag
läste boken under sportlovet samtidigt
mediamonster far, tillsanunans med Jonas
Gardell och Göran Greider ett orimligt
stort utrymme då MUF-trion analyserar
valutslaget 94. Även i beskrivningen av
moderaternas problem spelar profileringsfenomenen en stor roll. Dessa problem existerar säkert. Men de är, som
framgått ovan, inte unika for moderaterna. Lösningarna på problemen i svensk
politik måste sökas på ett djupare plan än
profilering och positionering.
Fruktbart meningsutbyte
Det finns avsnitt i boken som behandlar
sakfrågor, t ex valfrihetsrevolutionen,
människors trygghetsbehov och yngre
socialdemokraters ideer om egenmakt.
Men författarna bryter inga nya vägar for
det allmänna tänkandet. Mest uppenbart
är det i diskussionerna om egenmakt.
Visst finns det brister i konkretion och
konsekvens hos många socialdemokratiska nytänkare. Men s-riksdagsmannen
Vidar Andersson och SSUs ordförande
Karl-Petter Thorwaldsson har ideer som
kan leda till ett fruktbart meningsutbyte.
Tyvärr vågar MUF-trion inte lämna de
innötta skyttegravarna.
SVENSK TIDSKRIFT 125
Nostalgitrippen utmynnar i två kon- portera for den högsta ledningen och när
kreta forslag, dels fler karriärvägar och dagen fOr det fardiga genomforandet
bredare rekryteringsbas inom partiet, dels kommer ska avstämning mot uppsatta
att välfards- och miljöfrågorna skall foras mål ske. Det rar då inte accepteras annat
in i det moderata åsiktsträdet. Det är än mindre avvikelser från målet.”
säkert bra med både bredare rekrytering Man riktigt ser framfor sig prydliga led
och bredare program. Men forfattamas av Reinfeldt-kopior som taktfast, och i
metod for detta forefaller minst sagt enlighet med fastställda mål och tidsdubiös: planer, marscherar in i ett moderat framtidsparti, präglat av kunskapssamhällets
Reinjeldtkopior individualism, mångfald, kreativitet och
”Det måste sättas upp mål och tidsplaner, spontanitet.
utses ansvariga som fortlöpande rar avrapSVEND DAHL:
EN REPUBLIKANSK FRAMTID?
V
id valen till den amenkanska kongressen
november vann republikanerna en storseger och
erövrade majoriteten i såväl senaten som
representanthuset. Likaså vann man ett
flertal guvemörsval. Frågan, som man
emellertid måste ställa sig, är om den
republikanska valsegem skall betraktas
som ett långsiktigt mandat for en konservativ politik och mindre statsmakt. Eller
var den helt enkelt en ren och skär missnöjesyttring gentemot Bill Clinton.
Förvisso innehåller det republikanska
valmanifestet ”Contract with America”
en rad konservativa krav, såsom sänkt
skatt for medelklassen, forbud mot bud- ……………………………………
Dead riglzr av David Frum, Basic Books, 1994
getunderskott, stramare socialhjälpsregler
och hårdare tag mot brottsligheten.
Valmanifestet och det tydliga valutslaget
till trots, kan man knappast tala om ett
långsiktigt konservativt forändringsmandat. Republikanernas uppenbara
problem, som omintetgör en grundläggande forändring av den amerikanska
poltiken, är att det inte foreligger någon
sanunanhängande agenda for att minska
statens roll.
Oförändrade välfärdssystem
Samtidigt som man i valmanifestet vill
sänka skatten skall de av
Clintonadministrationen beslutade nedskärningarna i statspensionerna tas tillbaka. Ledande republikaner lovade också
under valkampanjen att de stora välfardssystemen skall forbli som idag. Att det
126 SVENSK TIDSKRIFT