Print Friendly, PDF & Email

Åke Nyberg; Moderaterna och vattenkraften

Av Redaktionen | 31 december 1983


1983


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

Debatt
ÅKE NYBERG:
Moderaterna och vattenkraften
Just nu pågår en omfattande propaganda för nast slå fast att oersättliga naturvärden föratt få oss att acceptera att Kalixälven byggs störs. En förlust för oss som lever nu – en
ut. Ett inslag i kampanjen har blivit G Sun- förlust för alla kommande generationer. Vi
dins artikel, Mer vattenkraft, i nr 2/83 av våldför oss på en älv som annars kan få
Svensk tidskrift. strömma fritt i evighet.
Måste då älven slaktas? Nej, om det nu En utbyggnad nu är uppenbart orimlig.
bara gäller energiförsöJjningen. Glädjande Många kommer att skakas i sitt inre. Allt fler
nog minskar oljeförbrukningen snabbare än böljar tveka om människans absoluta över·
beräknat och andelen olja från Mellersta Ös- höghet över andra livsformer och om vi obol·
tern blir allt lägre. I själva verket minskar den ligt skadar naturen för egen vinnings skull så
totala förbrukningen så snabbt att Petroleum- känns det som något oursäktligt. Livsvärdet
institutet går ut med helsidesannonser för att hotas i grunden. Insikten ökar också om hur
hålla konsumtionen uppe. På elsidan stag- omoraliskt det är att låta kommande släktled
nerar förbrukningen. Uppenbart närmar vi betala för vår överkonsumtion nu.
oss ett nytt skede när den energisnåla tekni- Socialdemokraterna förstår givetvis att en
ken tar över. Datorer och video är försum- utbyggnad av Kalixälven har sina politiska
bara förbrukare. Lågkonjunkturen spelar väl risker. Liksom vid skatteuppgörelsen behövs
också in men ganska säkert är den tiden förbi en tillfållig partner som vid behov kan utnytt·
när tung energikrävande industri får ökande jas som buffert. Men oavsett hur ansvaret
volym. Det som trots allt håller konsum- fördelas mellan socialdemokraterna och motionen uppe är övergången till elvärme som deraterna så kan konsekvenserna bli förödan·
gynnas av prisskillnaden mellan olja och el. de för båda.
Men utan de långa avbrotten på kärnkraftsi- En utbyggnad av Kalixälven blir för många
dan får kraftbolagen besvär med att finna av- en vändpunkt. Att bevara älven är en vital
sättning för all den nya kraften. Snart kom- fråga och det blir naturligt att aldrig mer rösta
mer nya reaktorer och de äldre blir mer drift· på partier som ställer sig bakom en utbyggsäkra. Tillgången på el stiger brant. nad. Detta avståndstagande för all tid är loEnergiläget är tillfredsställande och kan ej giskt därför att skadorna vid en utbyggnad
ge motiv för att nu bygga ut någon av de icke är tidsgränsade.
orörda älvarna. Problemet reduceras därför Även om de flesta är emot kan ett utbyggtill en sysselsättningsfråga. Statliga Vatten- nadsbeslut trumfas igenom politiskt. Vatten·
fall undviker i det längsta att dra full konse- fall rivstartar då så att en utbyggnad kan ses
kvens av riksdagsbeslutet som fredar de fyra som en realitet inför nästa allmänna val. Ra·
Norrlandsälvarna. Därför berörs nu kanske· . dikala personer, utan tro på den representa·
·800 man om inte en stor älv fi\i” byggas ut tiva demokratin, får en förevändning att ta
omgående. Men en del av dessa 800 kan nog .saken i egna händer. Oklokt givetvis efter·
få annat arbete inom verket. Naturlig·avgång, som allas intressen skadas och beslutsfattartidig pensionering osv kan klara resten..Vat- ·na binds vid beslutet. Men en vild aktion kan
tenfall har råd och brukar också ta väl hand ·· nog inte.undvikas. Så får då Sverige sin “Al·
om sin personal. Däremot blir det inga nya taälvstragedi” med följder för demokratin
jobb för lokalbefölkningen. Säg att 200 perso, .· som icke låter sig bestämmas.
.ner. hade kunnat få enklare jobb åren fram- Om känsla och förnuft får råda kommer
över. Betydelsefullt men jämfört med den to- Kalixälven inte att byggas ut. Moderatema
tala arbetsmarknaden är 200 inte mycket. har ett särskilt ansvar i sammanhanget. Låt
Utbyggnadsvinsten blir liten och skall järn- älven leva.
föras med det som måste offras. Låt oss ge-

Comments are closed.

ANNONSER:

Axess

När postmodernismen kom till sverige/

Läs mer här

Samtida röster om konservatism