1987 nr 2


1987


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

Svensk tidskrift Arg. 74 · 1987 · nr 2
Redaktörer: Margaretha af Ugglas, Rolf Englund, Gunnar Hökmark,
Lillemor Lindberg
Ansvarig utgivare: Margaretha af Ugglas. Redaktionen: Lillemor Lindberg
Redaktion och expedition: Linnegatan 28-30, IV, 114 47 Stockholm. Telefon 08-67 59 55. Postgiro 72744·6.
Bankgiro 575-7620 · Prenumeration: kr 150:- för helår, kr 80:- för halvår. l Finland Fmk 86:- för helår
Lösnummer kr 25:- · Pärmar till årgångarna: kr 50:- • Tidskriften utkommer med 9 nummer om året.
AB Ystads Centraltryckeri, Ystad 1987 · ISSN 0039-677X
Ledare
Dagens frågor
Artiklar
Litteratur
Till sist
Moderaternas väg
Debatt på fel spår
Sanning och konsekvens
Fred i Moskva
Ramspedagogik
Har sextiotalsradikalismen övervintrat? Anders Björck
Försvar eller avskräckning, Bo Hugemark
Trovärdigt konventionellt försvar? Lennart Uller
Folkvilja och maktbalans, Olle Nyman
Medborgarrättens legitimitet, Danne Nordling
Egendomsskyddet i Sverige – myt eller verklighet?
Ulf Brunfelter
Är den offentliga sektorn effektiv? Jan Wallenberg
Marknadsekonomisk syn på miljön, Ulf Kristersson
Privatisering i Frankrike, Inge Vikbladh
Hasch- himmel och helvete, Bengt Johansson
Litteratur från Finland, Carl Johan Ljungberg
Makten och Machiavelli, Danne Nordling
av John-Henri Holmberg
82
86
86
87
88
89
95
101
104
109
115
119
125
129
135
137
140
142
Under vänstervågen 1968 ställde sig många unga svenskar vid sidan om demokratin. I
vurmenför det totalitära och det kommunistiska samhällssystemetglömde de bortenkla men
viktiga saker som frihet och tolerans. För de flesta är detta i dag glömda ungdomstider av
radikalitet, likväl är det viktigt att inte glömma hur lätt demokratin då kunde överges av så
många. Detärockså viktigtattminnas hurdet varattstå emot, för demokratin ochfriheten. På
skolorna och vid universiteten startades då en rörelse för frihet- som krävde civilkuragesom är värd att skrivas om och läsas om i en tid då vänstern på nytt tar sats. Svensk Tidksrift
startardärförmeddetta nummerenserieom livetPå andrasidan barrikaden. (Foto: Keystone,
Svenskt Pressfoto)
-~ – – –