Print Friendly, PDF & Email

1985 nr 7

Av Redaktionen | 31 december 1985


1985


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

-~
Svensk tidskrift o
Arg. 72 · 1985 · nr 7
Redaktörer: Margaretha af Ugglas, Rolf Englund, Gunnar Hökmark,
Lillemor Lindberg
Ansvarig utgivare: Margaretha af Ugglas. Redaktionen: Lillemor Lindberg
Redaktion och expedition: Linnegatan 28-30, IV, 11447 Stockholm. Telefon 08-67 5955. Postgiro 72744-6.
Bankgiro 575-7620 ·Prenumeration: kr 95:- för helår, kr 50:- för halvår. l Finland Fmk 50:- för helår
Lösnummer kr 15:- · Pärmar till årgångarna: kr 45:- · Tidskriften utkommer med tio nummer om året.
Norstedts Tryckeri, Stockholm 1985 · ISSN 0039-677X
l
l
Ledare De borgerligas ansvar 342
Fondval 344
Dagens frågor Ett fritt Balticum 346 J
Maktapparaten (s) 346
Vietnam-biståndet 347
Den nya psalmboken 347
PM Till den blivande statsministern 349
Kolumn OM ett experiment. Av Matti Häggström 351
Artiklar Går det bättre nu än 1976? Av Hans Bergström 353
Bryt de offentliga monopolen. Av Sven Lindgren 360
En dåligt fungerande arbetsmarknad. Av Håkan
. Svensson 364
Kulturliv eller kulturpolitik. Av John-Henri Holmberg 367
Löntagarfonderna i forskningens ljusdunkel.
Av Erland Waldenström 371
Utveckling och frihet. Av Margaretha af Ugglas 377
~itteratur Tage Lindboms Roosevelt-bok. Av Carl Johan
Ljungberg 383
Till sist av Higgins 384
i,_
De borgerligas ansvar
Socialismen är förlegad ute i världen.
land efter land såväl i öst som i tredje
världen har socialismen visat sin oförmå-
ga att motsvara medborgarnas förväntningar om en bättre framtid. Socialismen
kan varken ge bröd eller frihet.
I Sverige söker socialdemokratin leva
vidare på en myt: att det är socialdemokratin som skapat välfärdssamhället.
Verkligheten är den att det är näringsfrihetens genombrott och teknologins
landvinningar som skapat välfärden i
västvärlden. Det är de enskilda människornas insatser i ett fritt samhällssystem, i en marknadsekonomi, som
skapat den ekonomiska utvecklingen
och utrotat fattigdomen. Socialdemokratins lycka har varit att under många år i
regeringsställning ha fått fördela frukterna av de enskilda människornas arbete.
Fördelningen har nu gått så långt och
den offentliga sektorn har vuxit så mycket att socialdemokraterna har hamnat i
socialisternas klassiska dilemma: den socialistiska politiken föröder välfärden i
stället för att underbygga den.
När socialdemokraterna angriper de
borgerliga för att verka för ett systemskifte så bör de borgerliga inte huka sig:
de bör gå på offensiven. Det är de borgerliga som står för den politik som ger
Sverige en chans att vara en välfärdsnation också i framtiden.
Välfärden finns att söka i enskilda
människors arbete och uppfinningsrikedom, den skapas ingen annanstans. Den
skapas inte av staten, kommunen, offentliga byråkratier eller fackliga ombudsmän. Blir den offentliga byråkratin
för tung föröder den välfärden.
Sveriges välfärd vilar i dag på betydligt bräckligare grund än de flesta svenskar vill inse. Länder, när och fjärran,
med bättre skolsystem och generösare
skatte- och näringsförhållanden kommer
att konkurrera ut Sverige under de närmaste decennierna. Det finns många
duktiga människor i länder med näringsvänliga klimat. Dessa länders medborgare kommer att stå för framtidens produkter och innovationer. Många duktiga
svenskar som drivits utomlands av det
svenska skattesystemet kommer att bidraga till sina nya hemländers framgångar.
Det är de borgerliga partierna och då
främst moderaterna som står för en politik som kan återge Sverige en löftesrik
framtid. Det finns ingen annan väg än
frihetens väg. Skall Sverige inte fortsätta
in i socialistisk stagnation måste grundläggande systemförändringar genomfö-
ras. Skattetrycket måste sänkas. Det
måste gå att leva på sin lön. Fonderna
måste avskaffas och näringsfriheten
återupprättas genom avskaffande av
onödiga regler och påbud. Människorna
och medborgarna måste ges valfriheten
åter på väsentliga livsområden. Enskilda
initiativ måste tillåtas att konkurrera
med det offentliga serviceutbudet.
Det svenska välfärdssamhället är inte
längre en förebild för övriga västliga demokratier. I dag angives Sverige som ett
varnande exempel på vad som händer i
ett samhälle när skattetrycket blir för
högt och den offentliga byråkratin för
tung.
I andra länder strävar regeringarna efter att sänka medborgarnas skatter. Det
går en marknadsekonomisk renässans
över världen. För Sveriges del innebär
detta att skillnaderna mellan utvecklingen i Sverige och övriga industriländer
ökar. Arbetsvillkoren i Sverige ter sig
allt mer ogynnsamma jämfört med andra
länders. Utflyttningen av duktigt folk i
alla åldrar kommer att fortsätta. Det
räcker med att åka över Öresund för att
få välja skola, läkare och få ett lägre
skattetryck.
De borgerliga partierna bär ett stort
ansvar. De måste avslöja den socialdemokratiska mytbildningen och bemöta
valpropagandans osanningar. De måste
väcka väljarna till insikt om vart socialdemokratisk politik bär och att frihetsreformerna är nödvändiga för att Sverige
och de själva skall få en bra framtid. De
måste påminna väljarna om de valfrihetens möjligheter som är förkvävda och
förbjudna. De måste påminna väljarna
om deras egna positiva möjligheter och
deras eget ansvar. De måste framhålla
det självklara att personlig frihet och
personligt ansvar är en del av välnirden.
De borgerliga måste bemöda sig om att
presentera ett trovärdigt regeringsalternativ. Denis största ansvar börjar efter
valet när de i praktisk handling måste
börja genomföra frihetsreformerna. Till
343
detta kommer det att krävas politiskt
mod att uthärda den störtskur av förvrängningar och förtal som är att vänta
ifrån den socialistiska oppositionen.
I en artikel i detta nummer av SvT gör
Hans Bergström en mycket läsvärd analys av förutsättningarna för en borgerlig
regering i dag mot bakgrund av erfarenheterna från regeringsåren 1976-1982.
Till Hans Bergströms synpunkter vill
SvT foga maningen att de borgerliga denna gång samlar sig kring de långsiktiga
systemskiljande frågorna, de som handlar om valfrihet kontra socialism och tar
något lättare på de mindre frågorna. Det
är just i de systemskiljande frågorna,
kampen för det fria samhället och de ansvarstagande medborgarna och mot
statssocialismen som de borgerliga står
som allra mest enade. Prioritera då de
frågorna och lägg de mindre viktiga åt
sidan.
De borgerliga har en långsiktig och historisk uppgift framför sig. Det gäller att
hålla denna för ögonen när oppositionens, massmedias och särintressenas anstormning börjar.

Comments are closed.

ANNONSER:

Axess

Reflektioner om politik : Elva essäer om idéer och reformer

fplus

Läs mer här

webshop_banner

Ladda ner E-boken om Liberalkonservatism